ARCHIWUM 2011

Dary od mieszkańców Sopotu dla Polaków na Białorusi

23.12.2011

Urząd Miasta Sopotu na prośbę działaczy Związku Polaków na Białorusi oraz Konsulatu Generalnego RP w Grodnie zorganizował zbiórkę produktów żywnościowych dla Polaków – Sybiraków i osób represjonowanych mieszkających na Białorusi. W akcję zaangażowali się aktywnie mieszkańcy Sopotu, radni Miasta Sopotu, sopockie szkoły oraz firmy sopockie.

Urząd Miasta Sopotu na prośbę działaczy Związku Polaków na Białorusi oraz Konsulatu Generalnego RP w Grodnie zorganizował zbiórkę produktów żywnościowych dla Polaków – Sybiraków i osób represjonowanych mieszkających na Białorusi. W akcję zaangażowali się aktywnie mieszkańcy Sopotu, radni Miasta Sopotu, sopockie szkoły oraz firmy sopockie, m.in.: Ergo Hestia, SKOK, Trefl, Combidata, Delikatesy Sopockie.
Zbieraliśmy głównie produkty żywnościowe takie jak: kasza, cukier, olej, makaron, mąka, ryż, konserwy mięsne, konserwy rybne, słodycze oraz inne produkty żywnościowe - produkty o długim terminie ważności.

Ponadto na prośbę Konsulatu Generalnego w Grodnie przekażemy sprzęt elektroniczny oraz materiały edukacyjne dla przedszkola polskiego w Grodnie.

Dary dla Polaków w Grodnie osobiście przekaże prezydent Jacek Karnowski, który 26 grudnia wyruszy z Sopotu razem z przedstawicielem Rady Miasta Sopotu Piotrem Kurdzielem.

Dodatkowo, jeszcze przed świętami Urząd Miasta Sopotu przygotował 60 paczek dla dzieci z terenu Białorusi (artykuły szkolne, słodycze, materiały edukacyjne, etc.), które zostały przekazane Wspólnocie Polskiej.

Sopot od wielu lat wspiera organizacje polonijne na Białorusi. We współpracy ze związkiem Polaków na Białorusi co roku organizujemy w Sopocie wizyty studyjne działaczy związku (pokrywamy koszty ich pobytu łącznie z transportem). Ponadto od wielu lat przyjmujemy w Sopocie liczne grupy dzieci z polskich rodzin z Białorusi w ramach akcji Lato z Polską oraz organizujemy szkolenia dla nauczycieli szkół polskich na Białorusi.

ROZWIŃ

Konkurs „ eTwinning w Sopocie” pod patronatem Prezydenta Miasta Sopotu

20.12.2011

Konkurs „eTwinning w Sopocie” – to konkurs dla szkół i przedszkoli sopockich na przygotowanie i przeprowadzenie projektu w ramach Programu eTwinning.

Konkurs „eTwinning w Sopocie” – to konkurs dla szkół i przedszkoli sopockich na przygotowanie i przeprowadzenie projektu w ramach Programu eTwinning.

1. Konkurs na projekt „eTwinning w Sopocie” to konkurs dla sopockich szkół i przedszkoli na przygotowanie i przeprowadzenie projektu w ramach Programu eTwinning. Oceniane będą wyniki poszczególnych etapów pracy (w przypadku projektów wielomiesięcznych, trwających dłużej niż do listopada 2012) lub efekty końcowe w przypadkach projektów kilkutygodniowych lub kilkumiesięcznych zrealizowanych w roku szkolnym 2011/2012 lub 2012/2013 kończących się przed 30 listopada 2012.

2. Konkurs prowadzony jest pod patronatem Prezydenta Miasta Sopotu. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Sopot we współpracy z Narodowym Biurem Kontaktowym Programu eTwinning w Polsce.

Do konkursu mogą zgłaszać się wyłącznie szkoły i przedszkola, które prowadzą działalność oświatową w granicach administracyjnych Miasta Sopot. Konkurs „eTwinning w Sopocie” będzie prowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
· przedszkola i szkoły podstawowe,
· gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

5. W ramach konkursu „eTwinning w Sopocie” będzie prowadzona dodatkowa kategoria dla najlepszego „debiutanta” - nauczyciela realizującego projekt eTwinning po raz pierwszy.

6. Czas trwania konkursu: od stycznia do listopada 2012 r.

7. Cele konkursu:

a. umiejętność pracy w zespole, współpracy z innym zespołem, dzielenie zainteresowań i rozwijanie wzajemnego zrozumienia,

b. łączenie przedmiotowych treści wynikających z programów nauczania z tematem realizowanego projektu eTwinning,

c. umiejętność zbierania i selekcji informacji na określony temat,

d. rozwijanie różnych kompetencji: językowych, interkulturowych, przedmiotowych, technicznych,

e. rozumienie i docenianie kultury ojczystej, poznawanie innych kultur, rozpoznawanie podobieństw i różnic kulturowych, akceptacja różnorodności kulturowej,

f. poszukiwanie wartości uniwersalnych, budowanie postawy otwarcia i tolerancji wobec innych kultur,

g. zaprezentowanie zebranych informacji w wybranym języku obcym – języku współpracy w ramach zarejestrowanego partnerstwa,

h. stosowanie sprzętu komputerowego i technologii informacyjno-komunikacyjnych jako narzędzi edukacji zarówno w kontaktach ze szkołą partnerską, jak i podczas zajęć szkolnych,

i. rozwijanie kompetencji interkulturowych i językowych u nauczycieli,

j. promocja regionu w innych krajach Unii Europejskiej.

9. Zgłoszenia projektów realizowanych w ramach Programu eTwinning należy dokonać do dnia 30 listopada 2012 r. wypełniając formularz, który będzie dostępny na stronie internetowej programu eTwinning (www.etwinning.pl) od października 2012 roku i zostanie podany w terminie późniejszym.

10. Do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty nagrodzone w latach ubiegłych w innych edycjach konkursów eTwinning.

11. Jako koordynatora projektu należy wpisać tylko jedną osobę. Pozostałe osoby współdziałające przy realizacji projektu należy wpisać jako „zespół nauczycieli”.

12. Zespoły szkół są zobowiązane do wyraźnego podania, która szkoła realizowała zgłaszany projekt. W przypadku realizacji projektu w kilku szkołach wchodzących w skład zespołu projekt zostanie zakwalifikowany do wyższej kategorii wiekowej.

13. W projektach eTwinning zgłoszonych do konkursu należy udostępnić (upublicznić) wypracowane podczas realizacji projektu materiały, które zostały zamieszczone zarówno na TwinSpace jak i na innych stronach, platformach internetowych wykorzystywanych podczas prac projektowych.

14. Jeżeli dwie polskie szkoły zgłaszają do konkursu ten sam projekt eTwinning konieczne jest takie uporządkowanie na TwinSpace materiałów wypracowanych podczas realizacji projektu przez każdą ze szkół, aby wyraźnie widoczny był wkład poszczególnych szkół.

15. Zgłoszone do konkursu projekty realizowane w ramach Programu eTwinning będą oceniane przez Komisję Konkursową utworzoną z doradców metodycznych, pracowników wyższych uczelni, przedstawicieli instytucji oświatowych, przedstawicieli ministerstw, a także przedstawicieli organizatora.

16. Kryteria oceny projektów eTwinning:

· zrozumiały opis realizacji projektu, który zawiera informacje o pracach podjętych w projekcie, metodach przeprowadzenia zadań projektowych oraz osiągniętych wynikach 0-10 pkt

· integracja z programem nauczania 0-10 pkt

· metody współpracy z partnerem (narzędzia, częstotliwość, współtworzenie wyników) 0-10 pkt

· wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnej dostępnej w szkole do realizacji zadań projektowych 0-10 pkt

· kreatywność i innowacyjność projektu (w zakresie treści, metod pracy, pedagogicznego wykorzystania techniki, kształcenia postaw) 0-10 pkt

· atrakcyjność projektu dla jego uczestników 0-10 pkt

· osiągnięte rezultaty, wypracowane materiały (dbałość o przestrzeganie prawa autorskiego) 0-10 pkt

· korzyści (przyrost wiedzy i umiejętności) dla uczestników projektu (językowe, przedmiotowe, techniczne, kulturowe, międzykulturowe) 0- 10 pkt

· rozpowszechnianie rezultatów projektu, możliwość powtarzania i przenoszenia projektu (inna szkoła, inny kraj) 0-10 pkt

· ewaluacja projektu 0- 10 pkt

17. Projekty oceniane są pod względem formalnym przez pracowników Narodowego Biura Kontaktowego Programu eTwinning.

18. Jeżeli projekt spełnia warunki formalne, podlega ocenie merytorycznej Komisji Konkursowej.

19. Ocena merytoryczna dokonywana jest indywidualnie przez każdego członka Komisji Konkursowej na podstawie karty oceny merytorycznej.

20. Lista rankingowa projektów tworzona jest na podstawie sumy punktów, które projekt uzyskał w ocenie merytorycznej wszystkich członków Komisji.

21. W przypadku, gdy taką samą liczbę punktów otrzyma więcej niż jeden projekt, Komisja podczas obrad ma obowiązek ustalenia kolejności miejsc. Zasada dotyczy 3 pierwszych miejsc.

22. Organizatorzy konkursu przewidują dla wyróżnionych przedszkoli i szkół bardzo atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu multimedialnego.

23. Nagrody w konkursie „eTwinning w Sopocie” przeznaczone są dla szkoły, w której realizowany jest lub był zgłoszony projekt – do dyspozycji koordynatora projektu.

24. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do podziału nagród w zależności od liczby i poziomu prac konkursowych.

25. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2012 r. przez:

o umieszczenie listy laureatów na stronie internetowej organizatorów,
o powiadomienie laureatów pocztą elektroniczną e-mail.

26. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji konkursowej.

27. Uroczystość zakończenia konkursu i rozdania nagród odbędzie się w grudniu 2012 r.

O terminie i miejscu wręczenia nagród Organizatorzy powiadomią Uczestników drogą elektroniczną (pocztą e-mail) oraz poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej organizatorów.

27. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane będą przez organizatora konkursu czyli Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning w Polsce. Uwagi i wnioski należy zgłaszać pisemnie z wyraźną pieczątką szkoły i podpisem dyrektora szkoły na adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
Z dopiskiem : Konkurs „eTwinning w Sopocie”

Harmonogram konkursu „eTwinning w Sopocie”

- Ogłoszenie konkursu – styczeń 2012 r.
- Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu – 30 listopada 2012 r.
- Zakończenie prac Komisji Konkursowej – grudzień 2012 r.
- Ogłoszenie wyników konkursu – grudzień 2012 r.
- Zakończenie konkursu – grudzień 2012 r.

Dodatkowe informacje:

Magdalena Małek
Wydział Oświaty
Urząd Miasta Sopotu
tel. (058) 52 13 738
magdalena.malek@um.sopot.pl

ROZWIŃ

Nowy radiowóz dla sopockiej policji

20.12.2011

We wtorek, 20 grudnia na parkingu przed Komendą Miejską Policji w Sopocie odbyło się uroczyste przekazanie nowego radiowozu.

We wtorek, 20 grudnia na parkingu przed Komendą Miejską Policji w Sopocie odbyło się uroczyste przekazanie nowego radiowozu.
Sopoccy policjanci otrzymali nowy oznakowany radiowóz marki Hyundai, którego zakup został dofinansowany z budżetu miasta Sopotu kwotą 35 tys.
W całym 2011 roku sopocka policja otrzymała z miasta wsparcie w wysokości 250 000 złotych, z czego na dodatkowe służby patrolowe w centrum Sopotu przeznaczono ok. 100 000 zł .

ROZWIŃ

Zbiórka żywności dla Polaków na Białorusi

15.12.2011

Urząd Miasta Sopotu na prośbę działaczy Związku Polaków na Białorusi oraz Konsulatu Generalnego w Grodnie organizuje zbiórkę produktów żywnościowych dla Polaków – Sybiraków i osób represjonowanych mieszkających na Białorusi.

Urząd Miasta Sopotu na prośbę działaczy Związku Polaków na Białorusi oraz Konsulatu Generalnego w Grodnie organizuje zbiórkę produktów żywnościowych dla Polaków – Sybiraków i osób represjonowanych mieszkających na Białorusi.

Zbieramy wyłącznie produkty żywnościowe: kasza, cukier, olej, makaron, mąka, ryż, konserwy mięsne, konserwy rybne, słodycze oraz inne produkty żywnościowe - produkty o długim terminie ważności.

Sopot od wielu lat wspiera organizacje polonijne na Białorusi. We współpracy z Andżeliką Borys co roku organizujemy w Sopocie wizyty studyjne działaczy Związku Polaków na Białorusi (pokrywamy koszty ich pobytu łącznie z transportem). Ponadto od wielu lat przyjmujemy w Sopocie liczne grupy dzieci z polskich rodzin z Białorusi w ramach akcji Lato z Polską oraz organizujemy szkolenia dla nauczycieli szkół polskich na Białorusi.

Paczki żywnościowe można składać do 22 grudnia w punkcie informacji Urzędu Miasta Sopotu, w godzinach od 10.00 do 16.00.

ROZWIŃ

Nowy sopocki dworzec

15.12.2011

Już nic nie stoi na przeszkodzie, by rozpocząć realizację jednego z najbardziej ambitnych wyzwań jakie władze Sopot postawiły przed sobą – przebudowy dworca i terenów wokół niego, wspólnie z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. oraz partnerem prywatnym – Bałtycką Grupą Inwestycyjną. Przeprowadzone negocjacje zakończyły się sukcesem i w błysku fleszy została podpisana umowa o Partnerstwie publiczno-prywatnym dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów.

 

23 stycznia 2012 roku
Umowa na przebudowę dworca podpisana

Już nic nie stoi na przeszkodzie, by rozpocząć realizację jednego z najbardziej ambitnych wyzwań jakie władze Sopot postawiły przed sobą – przebudowy dworca i terenów wokół niego, wspólnie z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. oraz partnerem prywatnym – Bałtycką Grupą Inwestycyjną. Przeprowadzone negocjacje zakończyły się sukcesem i w błysku fleszy została podpisana umowa o Partnerstwie publiczno-prywatnym dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów.

W wyniku realizacji tej ambitnej inwestycji zmianie ulegnie również układ drogowy, tak by dostosować go do zmieniających się czasów i potrzeb mieszkańców oraz gości licznie odwiedzających kurort. Będzie to pierwsza w Polsce inwestycja realizowana zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym, w wyniku której powstanie min. nowoczesny, funkcjonalny, przyjazny dworzec PKP oraz zielona i elegancka przestrzeń publiczna

*************

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w całości oddalił skargę Global Retail and Residential Estate Services Sp. z o. o. z Warszawy, na wybór inwestora sopockiego dworca. Oznacza to, że sopocki magistrat wspierany przez doradców prawnych, architektów oraz urbanistów, przygotował dobrą, zgodną z wszelkimi zasadami procedurę. Oddalenie w całości skargi oznacza, że koncepcja zwycięskiej firmy – Bałtyckiej Grupy Inwestycyjnej S.A. jest zgodna z planem miejscowym, a Urząd Miasta dochował należytej staranności przy przestrzeganiu wszelkich procedur. Sąd potwierdził, że Miasto zadbało o odpowiednie zabezpieczenie finansowe, prawidłowo weryfikując wadium złożone przez GRRES.

Sopot ma duże doświadczenie w realizacji projektów Partnerstwa Publiczno Prywatnego, a radni podjęli dobrą decyzję przyjmując tę formułę przy realizacji dworca. W związku z potwierdzeniem przez radnych uchwałą z dnia 3 stycznia 2012r. wybranej wcześniej procedury, nic już nie stoi na przeszkodzie by podpisać umowę z Bałtycką Grupą Inwestycyjną.  Zakładamy, że podpisanie umowy będzie możliwe już na początku 2012 roku. Po podpisaniu umowy inwestor ma rok na przygotowanie inwestycji w tym zapewnienie finansowania i przygotowanie projektu – powiedział Jacek Karnowski Prezydent Sopotu.

Przypomnijmy, planowana inwestycja to nowa hala dworca, parking podziemny na 240 aut, deptak przedłużony aż do dworca, nowy hotel i miejsca pracy, to również kameralne sklepy, restauracje, kawiarnie, które będą umilać czas przed podróżą i weekend w Sopocie. Teren wokół dworca PKP w Sopocie ograniczony ulicami Podjazd, Kościuszki i Chopina zostanie całkowicie odmieniony.

Bałtycka Grupa Inwestycyjna zobowiązała się do zaprojektowania, sfinansowania, budowy i pełnego wyposażenia zespołu budynków na terenie obecnego dworca PKP oraz terenów sąsiadujących. Obowiązkiem BGI będzie również utrzymanie i zarządzanie całym kompleksem przez określony w umowie okres .

ROZWIŃ

OPERA LEŚNA ZYSKUJE NOWY WIZERUNEK, DOŁĄCZ DO WSPÓŁTWÓRCÓW JEJ SUKCESU

15.12.2011

Prezydent Miasta Sopotu oraz Bałtycka Agencja Artystyczna BART ogłaszają konkurs na opracowanie znaku graficznego jednego z najbardziej prestiżowych miejsc w Polsce – Opery Leśnej.

Prezydent Miasta Sopotu oraz Bałtycka Agencja Artystyczna BART ogłaszają konkurs na opracowanie znaku graficznego jednego z najbardziej prestiżowych miejsc w Polsce – Opery Leśnej.
Stwórz logotyp, wyrażający jego kulturalno-rozrywkową historię i ukazujący unikatowość i magię tego obiektu.
Spraw, by znak graficzny Opery Leśnej dołączył do grona najbardziej rozpoznawalnych na świecie!
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie www.bart.sopot.pl
Parterem konkursu jest Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.
Serdecznie zapraszamy!

ROZWIŃ

RUSZA PLEBISCYT NA NAJPIĘKNIEJSZE IlUMINACJE ŚWIĄTECZNE

15.12.2011

Święta zbliżają się dużymi krokami. Sopot po zmroku zdobią piękne iluminacje...

Z przyjemnością informujemy, że nasze miasto zostało wybrane do udziału w plebiscycie na najpiękniejsze iluminacje miejskie " Świeć Się". Zapraszamy wszystkich do głosowania na stronie www.SwiecSie.pl oraz na www.facebook.com/swiecsie
Zabawa została podzielona na dwa etapy: etap wojewódzki - głosujemy do 2 stycznia 2012r. oraz finał 16 miast - głosujemy do 15 stycznia 2012. Tylko od Państwa głosów zależy czy dostaniemy się do finału.

ROZWIŃ

Życzenia świąteczne

15.12.2011

ROZWIŃ

Ekologiczna śmieciarka w Sopocie

14.12.2011

W licznych ankietach i konsultacjach społecznych, mieszkańcy Sopotu zwracali uwagę, na potrzebę większego zaangażowania Miasta w kwestie ekologii. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie, zakupił i włączył w flotę sprzątającą miasto nowoczesną śmieciarkę

W licznych ankietach i konsultacjach społecznych, mieszkańcy Sopotu zwracali uwagę, na potrzebę większego zaangażowania Miasta w kwestie ekologii. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie, zakupił i włączył w flotę sprzątającą miasto nowoczesną śmieciarkę. Pojazd ten - Mercedes Econic NGT, jest pierwszym tego typu na Pomorzu i drugim w kraju, samochodem zasilanym gazem ziemnym.

Wykorzystanie gazu w porównaniu z olejem napędowym redukuje koszty zużycia paliwa o 40%, a spaliny spełniają normę EEV - czyli normę pojazdów najbardziej przyjaznych dla środowiska. Sprężony gaz ziemny nie emituje praktycznie żadnych pozostałości z procesu spalania, do 12% mniej dwutlenku węgla i aż 99% mniej cząsteczek sadzy w porównaniu do pojazdów tradycyjnych. Co bardzo ważne śmieciarka jest bardzo cicha - wg. badań producenta nawet o 50%. Ma to ogromne znaczenie szczególnie podczas pracy o świcie.

W zakupionym pojeździe zamontowano 8 zbiorników gazu ziemnego, po 80 litrów każdy, co daje łączną objętość 640 litrów i pozwala przejechać 300 km. Pojazd kosztował 584 tys. zł plus koszty 5-letniego leasingu.

 


ROZWIŃ

Ponad 800 ton liści

14.12.2011

Już po raz drugi w Sopocie odbyła się akcja – Bezpłatna Jesienna Zbiórka Liści 2011. Od początku października do końca listopada była możliwość by mieszkańcy zebrane z posesji bądź chodników liście, opakowane w specjalne worki, mogli bezpłatnie wyrzucić. Wydawaniem pustych i odbiorem wypełnionych worków zajmował się sopocki Zakład Oczyszczania Miasta.

Już po raz drugi w Sopocie odbyła się akcja – Bezpłatna Jesienna Zbiórka Liści 2011. Od początku października do końca listopada była możliwość by mieszkańcy zebrane z posesji bądź chodników liście, opakowane w specjalne worki, mogli bezpłatnie wyrzucić. Wydawaniem pustych i odbiorem wypełnionych worków zajmował się sopocki Zakład Oczyszczania Miasta.

W tym roku został pobity rekord w ilości zebranych liści – było ich ponad 800 ton, zapakowanych w ponad 35 tys. worków. Dla porównania w ubiegłym roku wydanych zostało ponad 18 tys. worków i zebrano 235 ton zielonych odpadów.

Z uwagi na rosnące zainteresowanie mieszkańców akcją, na pewno będzie ona kontynuowana w latach kolejnych. Serdecznie dziękujemy Sopocianom za ogromny wkład w dbanie o czystość i estetykę naszego Miasta.

ROZWIŃ

 

 

opera

Newsletter

Dodaj się do newsletter


Email: DODAJ

Strefa_turysty.jpg

kalendarz.jpg

GODZINY PRACY

  

poniedziałek  10.00 - 18.00
   
wtorek, środa, czwartek  8.00 - 16.00
   
piątek  7.30 - 15.30
   
Kancelaria Ogólna  7.30 - 15.30
   

Miejski rzecznik konsumentów 

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Anna Gut
anna.gut@um.sopot.pl
tel. 58 52-13-670
pokój nr 11A

Środa         8.30  - 16.oo
Czwartek     8.30 – 16.oo
Piątek         8.30 – 13.30

   
Uzgadnianie dokumentacji projektowej  poniedziałek 10.00-18.00 oraz wtorek 08.00 – 16.00
   
Archiwum 

al. Niepodległości 797 B, Sopot
poniedziałek 10.00 – 16.00, wtorek-piątek 08.00 – 14.00
Uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny przed przybyciem.

tel. 604 559 564

WIĘCEJ
                 
         
                 
 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO