Edukacja


Sopockie szkoły to ważny element metropolitalnego systemu edukacji, zapewniającego stały dopływ wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki oraz sektora publicznego. Dzięki swojemu położeniu Sopot jako kuźnia kadr i jego kształcący się mieszkańcy, w pełni korzystają z efektu synergii. Funkcjonujące na terenie miasta szkoły dla młodzieży otwarte są też dla mieszkańców innych miast i gmin wchodzących w skład Metropolii Gdańskiej.


Jednocześnie wielu uczniów zamieszkałych na stałe w Sopocie korzysta z oferty edukacyjnej stworzonej przez placówki oświatowe leżące na terenie Metropolii Gdańskiej. Dotyczy to zwłaszcza profilowanych szkół średnich, zlokalizowanych na terenie gmin Gdańsk i Gdynia.


Zarówno już działający na rynku, jak i potencjalni pracodawcy w poszukiwaniu wykwalifikowanych pracowników korzystają z zaplecza kadrowego całej Metropolii Gdańskiej.

stypendium

Stypendia dla uczniów i studentów

Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu przyznawane jest mieszkańcom Sopotu co roku w czterech kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej, dotychczasowych klas gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i studenci kierunków dziennych szkół wyższych za wybitne osiągnięcia naukowe/sportowe/artystyczne uzyskane w minionym roku szkolnym/akademickim.

Stypendium przyznaje się na pisemny wniosek złożony w terminie:

a) do dnia 15 września - dot. uczniów,

b) do dnia 15 października - dot. studentów.

Do wniosku należy dołączyć:

a) kopie za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzające wyniki w nauce (świadectwo, indeks),

b) zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, w przypadku uzyskania promocji do szkoły programowo wyższej,

c) kopie za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne (dyplomy, konspekt pracy).

Zasady przyznawania stypendium określa regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr XLI / 559 / 2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.

Do pobrania:

Uchwała NR XLI/559/2018 RMS z dnia 11 czerwca 2018 r.
Regulamin Funduszu Stypendialnego
Wniosek dla studentów kierunków dziennych szkół wyższych
Wniosek dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

 

Stypendia socjalne i zasiłki szkolne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) kierowana jest do uczniów szkół publicznych i niepublicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich języków obcych i kolegiów pracowników  służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, zamieszkałych w Sopocie, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, u których miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty o której mowa w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 456 zł. netto. Wnioski należy składać bezpośrednio do Wydziału Oświaty w terminie do 15 września każdego roku.

Formą  zasiłku szkolnego może być świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym. Wniosek można składać do Wydziału Oświaty w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

 
Więcej informacji, w tym formularze wniosków dostępne są na stronie BIP: bip.umsopot.nv.pl

KLASY

Dwujęzyczna

Nauka historii, WOS-u i matematyki w j. polskim i angielskim,
Zajęcia z zastosowaniem tabletów,
Od 6 godz. j. angielskiego tygodniowo w I kl., wykłada dwóch nauczycieli,
Spotkania z kulturą anglojęzyczną (British Council, Maybe Theatre Company),

 

Ogólna z programem edukacji kulturalnej

Warsztaty emisji głosu i konstrukcji wypowiedzi- sztuka wypowiedzi w mediach,
Sztuka pisania,
Warsztaty: tańca, fotograficzne, gry aktorskiej,
Możliwość uczestniczenia w zajęciach koła teatralnego,
Zajęcia filmowe,
Zajęcia poza murami szkoły (kulisy teatru, duża scena),
Spotkania ze specjalistami w dziedzinie filmu i teatru (Uniwersytet Gdański),

 

Integracyjna

Obecność nauczyciela wspomagającego,
Wsparcie psychologa i pedagoga szkolnego

 

ZAJĘCIA

Językowe:

obowiązkowa nauka j. angielskiego;
drugi język do wyboru - j. niemiecki, j. francuski;
możliwość nauki dodatkowo j. japońskiego i hiszpańskiego w grupach międzyoddziałowych;

 

Artystyczne:

koło teatralne - aktorzy mają do dyspozycji piękną aulę z profesjonalnym oświetleniem i nagłośnieniem;
szkolny chór;
zajęcia plastyczne- w pracowni plastycznej wyposażonej w sztalugi, a w otwartej w 2014 r. szkolnej galerii można oglądać prace uczniów;

 

Sportowe:

możliwość uczestniczenia w zajęciach z żeglarstwa;
turnieje piłki siatkowej, mecze uczniów vs. Nauczyciele;
SKS.

 

ATUTY

Bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych, laureaci i finaliści kuratoryjnych konkursów przedmiotowych;
„Euro week” Długopole - spotkania warsztatowe z wolontariuszami z całego świata;
Wymiana ze szkołą z Białorusi, z miastami partnerskimi z Ratzeburg i Frankenthal (Niemicy), początek współpracy z brytyjskim miastem Southend-on-Sea;
Lekcje poza murami szkoły, wyjścia na spektakle anglojęzyczne, zajęcia w Britisch Council dla klas dwujęzycznych;
Spotkania z interesującymi ludźmi;
Przyjazna atmosfera.

 

BAZA

Dwa laboratoria komputerowe PC, laboratorium systemów operacyjnych, serwerownia szkolna; multimedialne stanowiska komputerowe;
System prezentacji audiowizualnej;
Sale wykładowe wyposażone w rzutniki multimedialne, tablice interaktywne i komputery przenośne;
Pracownia matematyczna z zestawem kalkulatorów graficznych;
Pracownie przedmiotowe;
Trzy nowoczesne sale gimnastyczne;
Boisko tartanowe;
Pracownia malarsko- rzeźbiarska;
Dzienniki elektroniczne;
Opieka medyczna, stomatologiczna, pedagoga i psychologa;
Windy.

ROZWIŃ

Klasy

Ogólna z rozszerzonym programem z matematyki i fizyki

Dodatkowe godziny matematyki i fizyki,
Współpraca z Wydziałem Matematyki UG, Pomorskim parkiem Naukowo- Technologicznym w Gdańsku, Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

 

Ogólna z rozszerzonym programem wychowania fizycznego w dyscyplinie Rugby

 

Ogólna z rozszerzonym programem nauki j. hiszpańskiego

 

ZAJĘCIA

Prowadzone w Centrum Experyment, Akwarium Gdyńskim, oczyszczalni „Wschód”
Językowe - możliwość dodatkowej nauki j. hiszpańskiego lub niemieckiego;
Sportowe - żeglarstwo, taekwondo, siatkówka, break dance, rugby, bilard, Sopocka Liga Lekkoatletyczna;
Koła zainteresowań - historia, chemia, fizyka, matematyka, dziennikarstwo, geografia, modelarstwo;
Edukacja teatralna;
Fabularyzowany Rajd Nocny (tematyka historyczna).

 

ATUTY


Dobre wyniki egzaminów zewnętrznych;
Uczniowie są laureatami i finalistami kuratoryjnych konkursów przedmiotowych oraz sportowych;
Stały wzrost Edukacyjnej Wartości Dodanej;
Klasa cyfrowa;
Organizujemy konkursy przedmiotowe, turnieje sportowe, „żywe” lekcje historii
Debaty uczniowskie, wycieczki, wyjazdy integracyjne;
Projekty- e-Twinning, Pollygon matematyczny, „Szkoła Humanitarna”, „Solidarna Szkoła”;
Spotkania z ciekawymi ludźmi;
Atmosfera przyjazna rozwojowi.

 

BAZA

Nowoczesne sale lekcyjne;
Dobrze wyposażona hala sportowa, boisko tartanowe;
Dzienniki elektroniczne;
Kameralny budynek objęty monitoringiem i ochroną;
Opieka stomatologiczna, pielęgniarska, psychologiczno-pedagogiczna.

ROZWIŃ

Klasy sportowe

Sportów wodnych

Jedyna klasa w Polsce prowadząca szkolenie żeglarskie,
Do wyboru pływanie lub żeglarstwo,
W kl. II i III zajęcia pływania odbywają się (łącznie z sobotą) co najmniej 6 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne,
Wyjazdy na zawody w kraju i za granicą,
Szkolenie z żeglarstwa – 10 godzin tygodniowo. Do wyboru katamarany lub windsurfing

Koszykarska

10 godzin zajęć sportowych tygodniowo,
Udział w rozgrywkach ligowych,
Wyjazdy na obozy oraz turnieje krajowe i zagraniczne

 

ZAJĘCIA

Ciekawe zajęcia pozalekcyjne: koło teatralne, dziennikarskie, matematyczne;

Obowiązkowa nauka języka angielskiego i niemieckiego;

Warsztaty integracyjne, zajęcia z techniki wspomagania procesu uczenia się;

Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone w formule treningu kwalifikowanego w wybranej dyscyplinie sportu;

Zajęcia z żeglarstwa prowadzone na wodach Zatoki Gdańskiej.

 

ATUTY i AKTYWNOŚCI

Bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych, wysoki poziom nauczania, świetne wyniki sportowe;

Doskonała baza dydaktyczna i sportowa;

Klasa cyfrowa;

Współpraca z drużyną Trefl Sopot, której patronatem objęte są klasy koszykarskie;

Współpraca z Uczniowskim Klubem Sportowym NAVIGO w ramach prowadzenia szkolenia żeglarskiego

Wyjazdy na zawody sportowe na terenie kraju i za granicą;

Projekt Comenius;

Kreatywne grono pedagogiczne;

Przyjazna atmosfera.

 

NASZA BAZA

Wszystkie sale lekcyjne wyposażono w projektory multimedialne;

Sala wyposażona w tablicę interaktywną;

Pracownie komputerowe;

Hala Stulecia - widowiskowo-sportowa, sala gimnastyczna i korekcyjna, siłownia;

Boisko piłkarskie ze sztuczną murawą;

Do dyspozycji pływalnia MOSiR;

Multimedialne centrum informacji;

Skomputeryzowana biblioteka z czytelnia;

Szkolna stołówka z menu dostosowanym do potrzeb dziecka i młodego sportowca;

Dzienniki elektroniczne;

Monitoring;

Opieka szkolnej pielęgniarki, stomatologa i psychologa.

ROZWIŃ
  wydział

  Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury

  Osoby, które otrzymały w II turze jednorazowe stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w Sopocie.

  1. Wojciech Staroniewicz 2.000 zł
  2. Tomasz Olszewski 2.000 zł
  3. Marek Richter 3.000 zł
  4. Piotr Kosewski 3.000 zł
  5. Krzysztof Dziemaszkiewicz 2.500 zł
  6. Janina Stefanowicz – Schmidt 1.500 zł
  7. Piotr Wiesław Rudzki 2.500 zł

  Stypendia doktoranckie

  Stypendium doktoranckie stanowi pomoc materialna dla uczestników studiów doktoranckich. Przyznawane jest w celu udzielenia wsparcia na działalność naukowo-badawczą, która może przyczynić się do rozwoju Sopotu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauk.

  Do ubiegania się o stypendium doktoranckie ma prawo uczestnik stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów doktoranckich publicznych i niepublicznych uczelni wyższych, który spełnia określone w regulaminie kryteria.

  Stypendium przyznaje się na pisemny wniosek złożony w terminie od 1 października do 10 listopada danego roku akademickiego.

  Szczegółowe zasady przyznawania stypendium określa regulamin stanowiący załącznik do Uchwała Rady Miasta Sopotu NR X/81/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.

  Więcej informacji, w tym formularz wniosku dostępny jest na stronie BIP: bip.umsopot.nv.pl

  zdolni

  "Zdolni z Sopotu"

  Lokalny program „Zdolni z Sopotu” jest kontynuacją współorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Zdolni z Pomorza”.

  Głównym celem programu „Zdolni z Sopotu” jest tworzenie warunków do kreatywnego nauczania i uczenia się, do podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności ucznia uzdolnionego w zakresie matematyki, fizyki i informatyki oraz wspieranie jego harmonijnego rozwoju.

  W trakcie realizacji programu przeprowadzane są zajęcia w 3 maksymalnie 15 osobowych grupach przedmiotowych (matematyka, fizyka i informatyka) na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Umożliwia się korzystanie z pracowni przedmiotowych i pomocy naukowych. Organizowane są również zajęcia na portalu edukacyjnym z platformą e-learningową, różne warsztaty, projekty, w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych także obozy naukowe, wycieczki dydaktyczne, odpowiadające indywidualnym zainteresowaniom ucznia uzdolnionego. Buduje się indywidualną ścieżkę edukacyjno-zawodową ucznia uzdolnionego w oparciu o współpracę z uczelniami i innymi podmiotami.

  Zasady rekrutacji uczniów, organizacji zajęć określa Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XXX/406/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r.

  Więcej informacji udziela koordynator programu - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sopocie:

  tel: 58 551 51 33
  email: ppp@sopot.pl
  www: poradniasopot.pl

  Stowarzyszenie "TRIVIUM – Edukacja, Wychowanie, Profilaktyka"

  Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju edukacji: prawnej i obywatelskiej, ekonomicznej i ekologicznej, rozwoju kultury i sztuki oraz wychowania i profilaktyki uzależnień w szczególności przez tworzenie i realizację programów edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych.

   

  Kontakt: ul. Niepodległości 751, Sopot 81-838
  tel: 58 551 11 84

  szkoła-dzieci

  "Wyprawka szkolna"

  Celem rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej/finansowej.

  Pomoc może być udzielana na wniosek rodziców ucznia, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek składa się do dyrektora szkoła, do której uczeń będzie uczęszczał.

  Szczegółowe warunki przyznania wsparcia co roku określa Rozporządzenie Rady Ministrów.

  W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Wydziałem Oświaty lub szkołą, do której dziecko będzie uczęszczać w danym roku szkolnym.

  Projekt "Matmaniacy"

  Projekt "Matmaniacy" prowadzony wspólnie przez Miasto Sopot i Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Kierowany jest do  uczniów szkół podstawowych przejawiających ponadprzeciętne uzdolnienia matematyczne.

  Zajęcia prowadzone są w Szkole Podstawowej Nr 1 w każdą sobotę, odrębnie dla uczniów kl. III-IV i kl. V-VI. Zajęcia mają na celu rozszerzenie wiedzy szkolnej, przygotowanie do różnego rodzaju konkursów matematycznych i logicznych. Organizowane są różnorodne lekcje prezentujące zagadnienia z dziedzin pokrewnych matematyce (np. z fizyki, astronomii, informatyki, geografii). Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego.

  Informacji na temat zajęć udziela Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego:

  ul. Polanki 66, Gdańsk
  tel: 58 552 03 53
  email: frug@ug.edu.pl

  Stowarzyszenie "Praca- Edukacja- Zdrowie"

  Prowadzi inicjatywy na rzecz aktywizacji zarówno społecznej, jak i zawodowej. Oferta Stowarzyszenia kierowana jest do osób pozostających bez pracy, niepełnosprawnych, osób starszych, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dzieci niepełnosprawnych, młodzieży ze środowisk zagrożonych, osób uzależnionych od nałogów, wychowanków domów dziecka, osób często korzystających ze świadczeń społecznych.

  W ramach działalności Stowarzyszenie organizuje szkolenia, kursy, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe, wspierające, działające w kierunku przeciwdziałania bezrobociu, wykluczeniu i integracji społecznej, pełnej aktywizacji.

  Więcej informacji na stronie: cku.sopot.pl
  Kontakt: ul. Tadeusza Kościuszki 22/24 (CKU), 81-704 Sopot
  tel: 58 551 17 13
  fax: 58 551 00 11
  email: sekretariat-cku@sopot.pl

   

  © 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
  PROJEKT I WYKONANIE: PHENO