Komisje

SKŁADY KOMISJI RADY MIASTA SOPOTU

1.  Komisja Strategii Rozwoju

 1.   Grzegorz Wendykowski - przewodniczący                   
 2.   Aleksandra Gosk            
 3.   Natalia Pobłocka            
 4.   Bartosz Łapiński             
 5.   Jarosław Kempa  
 6.   Grażyna Czajkowska      
 7.   Piotr Bagiński     

 2. Komisja Rozwoju i Urbanistyki

 1.   Grażyna Czajkowska - przewodnicząca
 2.   Jan Karasowski               
 3.   Natalia Pobłocka            
 4.   Jarosław Kempa              
 5.   Tomasz Lipiński             

 3. Komisja Edukacji

 1.   Anna Łukasiak                
 2.   Wieczesław Augustyniak                       
 3.   Piotr Bagiński                 
 4.   Jarosław Kempa  

 4. Komisja Turystyki i Uzdrowiska

 1.   Aleksandra Gosk - przewodnicząca                   
 2.   Maria Filipkowska-Walczuk                 
 3.   Paweł Petkowski             
 4.   Lesław Orski                   
 5.   Wojciech Fułek              
 6.   Zbigniew Duzinkiewicz

5. Komisja Gospodarki Komunalnej

 1.   Tomasz Lipiński - przewodniczący                   
 2.   Grzegorz Wendykowski             
 3.   Piotr Kurdziel                 
 4.   Bartosz Łapiński

6. Komisja Rozwoju Społecznego

 1.   Maria Filipkowska-Walczuk - przewodnicząca
 2.   Natalia Pobłocka            
 3.   Paweł Petkowski             
 4.   Zbigniew Duzinkiewicz             
 5.   Wieczesław Augustyniak           
 6.   Jerzy Hall

7. Komisja Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami   

 1.   Marcin Stefański - przewodniczący                  
 2.   Grażyna Czajkowska                  
 3.   Paweł Petkowski             
 4.   Lesław Orski                   
 5.   Maria Filipkowska-Walczuk

8. Komisja Sportu i Młodzieży

 1.   Lesław Orski - przewodniczący 
 2.   Jerzy Hall                        
 3.   Jan Karasowski   
 4.   Marcin Stefański            
 5.   Michał Stróżyk

9. Komisję Kultury

 1.   Anna Łukasiak - przewodnicząca                      
 2.   Piotr Bagiński                 
 3.   Tomasz Lipiński             
 4.   Wojciech Fułek              
 5.   Jerzy Hall                        
 6.   Zbigniew Duzinkiewicz 

10. Komisja Rewizyjna

 1.   Michał Stróżyk - przewodniczący         
 2.   Aleksandra Gosk            
 3.   Grzegorz Wendykowski             
 4.   Piotr Kurdziel                 
 5.   Jan Karasowski

11. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1.   Piotr Kurdziel - przewodniczący                       
 2.   Wojciech Fułek              
 3.   Bartosz Łapiński             
 4.   Marcin Stefański            
 5.   Anna Łukasiak          

 

Transmisja obrad

Transmisja obrad Rady Miasta Sopotu

Komisja Gospodarki Komunalnej

Przedmiotem działania Komisji będą sprawy związane z:

 • opiniowaniem spraw związanych z gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi oraz użytkowymi miasta. Współpraca z Wydziałem Lokalowym przy tworzeniu polityki mieszkaniowej miasta i przygotowaniu regulaminu rozdziału mieszkań komunalnych,

 • gospodarką miejską, w tym prowadzenie polityki w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gazową, oświetlenia miasta; techniczną, telekomunikacji i łączności, zieleni komunalnej i prowadzenie polityki w zakresie transportu i łączności, w tym transportu prywatnego i zbiorowego, ulic, mostów i placów; inżynierii ruchu drogowego, drogownictwa z infrastrukturą zadrzewień, inicjowanie i opiniowanie programów rozwiązań systemowych z zakresu budowy, remontów kapitalnych i bieżących w gospodarce komunalnej, komunikacji i lokali użytkowych,

 • ochroną środowiska, w szczególności prowadzeniem polityki w zakresie kształtowania środowiska zgodnie z potrzebami miasta-uzdrowiska, dbałością o walory krajobrazowe oraz wypoczynkowe miasta, opiniowaniem inwestycji realizowanych na terenie miasta w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem, ochrony powietrza i powierzchni ziemi.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przedmiot działania Komisji:

Przedmiot działania komisji określa regulamin, stanowiący załącznik Nr 7 do Statutu Miasta Sopotu.  (Uchwała Nr  XI/115/2011 Rady Miasta Sopotu z dnia 9 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sopotu).

Komisja Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami

Przedmiot działania komisji:

a)     sprawy bezpieczeństwa, w tym współdziałanie z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną i innymi instytucjami w sprawie zapewnienia ładu, porządku i bezpieczeństwa społeczeństwu miasta, opiniowanie działań miasta z zakresu bezpieczeństwa i ładu publicznego, współdziałanie przy organizowaniu wyborów ławników do sądów powszechnych i opiniowanie przepisów porządkowych, a także sprawy związane z egzekucją istniejącego prawa i przepisów na terenie miasta,

b)     sprawy związane z konsultacjami społecznymi,

c)     sprawy związane z budżetem obywatelskim:

 • opracowanie zasad budżetu obywatelskiego w porozumieniu z Prezydentem Miasta Sopotu i nadzór nad jego realizacją,
 • weryfikacja zgłoszonych projektów,
 • wskazanie i wybór propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańcom Sopotu oraz zadań negatywnie zweryfikowanych wraz z uzasadnieniem,
 • sporządzenie sprawozdania informacyjnego z wyników głosowania nad budżetem obywatelskim,

d)     sprawy związane ze Statutem Miasta oraz statutami i regulaminami jednostek organizacyjnych miasta.

 

 

Komisja Rewizyjna

Przedmiot działania komisji określa regulamin, stanowiący załącznik Nr 6 do Statutu Miasta Sopotu.  (Uchwała Nr  XI/115/2011 Rady Miasta Sopotu z dnia 9 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sopotu).

 

Komisja Edukacji

Przedmiot działania Komisji:

Przedmiotem działania Komisji będą sprawy związane z oświatą, w tym  prowadzeniem polityki w zakresie funkcjonowania samorządowych placówek oświatowo-wychowawczych, organizowaniem i budowaniem rynku usług oświatowych, współpracą w zakresie problematyki edukacyjnej z uczelniami i organizacjami społeczno-politycznymi, a także opiniowaniem zadań z zakresu remontów kapitalnych i bieżących obiektach oświatowo-wychowawczych oraz stymulowaniem i kształtowaniem pracy wychowawczej oraz kulturotwórczej w placówkach oświatowych oraz wspomagających (np. Młodzieżowy Dom Kultury).Komisja Rozwoju i Urbanistyki

Przedmiot działania Komisji:

Przedmiotem działania Komisji będą sprawy związane z: gospodarką przestrzenną, w tym tworzeniem podstaw i warunków do kształtowania ładu przestrzennego, opiniowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań projektowych dotyczących wybranych elementów przestrzeni miasta. Do zadań Komisji należeć będzie ponadto opiniowanie spraw z zakresu gospodarki gruntami, w tym dotyczących ewidencji gruntów, rejestru gruntów, systemu informacji o terenie, tworzenia zasobów gruntów, prowadzenie polityki w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz polityki rozwoju budownictwa, infrastruktury technicznej i społecznej i inwestycji własnych miasta oraz współpraca z samorządami lokalnymi regionu pomorskiego w zakresie rozwoju wspólnej infrastruktury użytkowej.

Komisja Turystyki i Uzdrowiska

Przedmiot działania Komisji:

Przedmiotem działania Komisji obejmuje sprawy związane z turystyką, w tym  upowszechnianiem  turystyki  jako  formy  spędzania  wolnego czasu, tworzenia warunków  do  właściwej organizacji i rozwoju turystyki indywidualnej i grupowej w mieście, współpracę z jednostkami miejskimi w zakresie tworzenia i promocji nowych form uprawiania  turystyki  oraz    szerokie    działania   na   rzecz   upowszechniania    turystyki młodzieżowej i turystyki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto przedmiotem działania komisji są sprawy związane ze statusem uzdrowiska, rozpatrywaniem i opiniowaniem zadań z zakresu inwestycji oraz remontów w  obiektach   uzdrowiskowych,  współpracy z jednostkami miejskimi w zakresie rozwoju funkcji uzdrowiskowej miasta.

dyżury

Dyżury Radnych Miasta Sopotu

Skład Rady Miasta - kadencja 2014-2018

Kadencja 2014-2018

WIĘCEJ

Radni poprzednich kadencji

 

WIĘCEJ

Projekty uchwał

Projekty Uchwał Rady Miasta Sopotu - opisy w plikach do pobrania.

Na stronie znajdują się aktualne projekty uchwał sopockiej Rady Miasta

WIĘCEJ

O Radzie Miasta Sopotu

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Radni są Wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady oraz jej liczebność określa odpowiednia ustawa.Rada Miasta Sopotu liczy 21 osób.

WIĘCEJ

Komisja Kultury

Przedmiot działania Komisji:

Przedmiotem działania Komisji będą sprawy związane z kulturą, w szczególności prowadzeniem polityki rozwoju i upowszechniania kultury i sztuki oraz rewaloryzacji zabytków, patronowaniem i wspieraniem inicjatyw o charakterze kulturalnym, proponowaniem oraz opiniowaniem  nazw ulic i placów, zgłaszaniem Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków dóbr kultury zasługujących na ochronę i umieszczenie w rejestrze zabytków. Komisja zajmować się również będzie szeroko rozumianą promocją miasta, strategią marketingową i współpracą zagraniczną.

 

Komisja Sportu i Młodzieży

Przedmiotem działania Komisji są sprawy związane ze:

 • ze sportem, w tym prowadzeniem polityki upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, opiniowaniem zadań z zakresu budowy, remontów kapitalnych i bieżących obiektów sportowych i rekreacyjnych; współpracą z jednostkami miejskimi w zakresie promocji różnorodnych form rekreacji,

 • ze sprawami młodzieży, w szczególności utrzymywaniem stałych kontaktów z młodzieżą i jej organizacjami, promocją inicjatyw obywatelskich młodego pokolenia, kształtowaniem kontaktów z organizacjami młodzieżowymi miast partnerskich, współpracą z organizacjami młodzieżowymi w zakresie promocji różnorodnych form wypoczynku, rekreacji i edukacji zdrowotnej oraz prowadzeniem działań na rzecz aktywizacji młodzieży, w szczególności młodzieży niepełnosprawnej.

 

 

Komisja Strategii Rozwoju

Przedmiotem działania Komisji są sprawy  związane ze:

 • strategią rozwoju gospodarczego i oceną realizacji zadań strategicznych miasta, aktualizacją Planu Strategicznego Miasta Sopotu, opracowywaniem programów operacyjnych rozwoju miasta oraz dostosowywaniem priorytetów, celów i zadań  rozwoju Sopotu do zakresu działania i zadań powiatu, Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego, a także stałym monitorowaniem stopnia realizacji strategii,

 • współpracą w przygotowywaniu projektów uchwał budżetowych, kontrolą ich realizacji, opiniowaniem projektów uchwał o zmianach budżetu oraz uchwał o procedurze uchwalania budżetu, opiniowaniem wniosków dotyczących zaciągania kredytów oraz opiniowaniem projektów  finansowania inwestycji własnych miasta,

 • wnioskowaniem zmian organizacyjnych i gospodarczych w stosunku do jednostek i przedsiębiorstw podlegających miastu takich jak zmian formy własności, profilu produkcji lub usług, likwidacji, łączenia bądź wchodzenia w spółki, podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych.Komisja Rozwoju Społecznego

Przedmiot działania Komisji:

Przedmiot działania Komisji obejmuje sprawy związane z kształtowaniem oraz opiniowaniem polityki miasta w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, prowadzeniem polityki w zakresie zwalczania patologii społecznych, w tym alkoholizmu i narkomanii, rozpatrywaniem i opiniowaniem zadań z zakresu remontów kapitalnych i bieżących w obiektach służby zdrowia i opieki społecznej, kształtowaniem polityki w zakresie pomocy społecznej, opieki nad rodziną, osobami w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnymi oraz opiniowaniem inicjatyw obywatelskich z zakresu spraw społecznych; stymulowaniem polityki prorodzinnej, a także współpraca z instytucjami ochrony zdrowia oraz organizacjami pozarządowymi i opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez te organizacje.

© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO