Komisje

SKŁADY KOMISJI RADY MIASTA SOPOTU

1.      Komisja Strategii Rozwoju i Finansów Miasta

 1. Grzegorz Wendykowski - przewodniczący
 2. Aleksandra Gosk  - wiceprzewodnicząca
 3. Grażyna Czajkowska                  
 4. Barbara Gierak-Pilarczyk
 5. Jarosław Kempa  
 6. Piotr Meler
 7. Jerzy Smolarek

2.      Komisja Architektury i Urbanistyki

 1. Jarosław Kempa - przewodniczący
 2. Tomasz Lipiński - wiceprzewodniczący 
 3. Barbara Gierak-Pilarczyk
 4. Piotr Meler          

3.      Komisja Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

 1. Tomasz Lipiński - przewodniczący
 2. Paweł Kąkol - wiceprzewodniczący      
 3. Wieczesław Augustyniak
 4. Anna Łukasiak
 5. Lesław Orski 

4.      Komisja Oświaty

 1. Piotr Bagiński - przewodniczący
 2. Marcin Stefański - wiceprzewodniczący
 3. Andrzej Kałużny             
 4. Anna Łukasiak    
 5. Jerzy Smolarek

5.      Komisja Kultury, Promocji i Współpracy Zagranicznej

 1. Anna Łukasiak - przewodnicząca
 2. Wojciech Fułek
 3. Aleksandra Gosk 
 4. Jerzy Hall                        
 5. Andrzej Kałużny             
 6. Tomasz Lipiński
 7. Michał Stróżyk

6.      Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Uzdrowiska

 1. Maria Filipkowska-Walczuk - przewodnicząca
 2. Grażyna Czajkowska                 
 3. Zbigniew Duzinkiewicz             
 4. Barbara Gierak-Pilarczyk           
 5. Andrzej Kałużny  

7.      Komisja Bezpieczeństwa, Przestrzegania Prawa i  Statutu Miasta

 1. Marcin Stefański - przewodniczący
 2. Lesław Orski - wiceprzewodniczący                             
 3. Maria Filipkowska-Walczuk       
 4. Paweł Kąkol
 5. Piotr Meler 

8.      Komisja Sportu, Turystyki i Młodzieży

 1. Lesław Orski - przewodniczący
 2. Jerzy Smolarek - wiceprzewodniczący   
 3. Jerzy Hall                                    
 4. Bartosz Łapiński 
 5. Marcin Stefański 

9.      Komisja Lokalowa i Budżetu Obywatelskiego 

 1. Zbigniew Duzinkiewicz - przewodniczący
 2. Grzegorz Wendykowski - wiceprzewodniczący           
 3. Wieczesław Augustyniak           
 4. Grażyna Czajkowska      
 5. Bartosz Łapiński                

10.  Komisja Rewizyjna

 1. Aleksandra Gosk - przewodnicząca
 2. Piotr Bagiński                 
 3. Zbigniew Duzinkiewicz  
 4. Paweł Kąkol                    

Komisja Do Spraw Architektury i Urbanistyki

Skład Komisji:

 1. Jarosław Kempa - przewodniczący
 2. Tomasz Lipiński - wiceprzewodniczący 
 3. Barbara Gierak-Pilarczyk
 4. Piotr Meler

Przedmiot działania Komisji:

Sprawy związane z: gospodarką przestrzenną, w tym tworzeniem podstaw i warunków do kształtowania ładu przestrzennego, opiniowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań projektowych dotyczących wybranych elementów przestrzeni miasta. Do zadań Komisji należy ponadto opiniowanie spraw z zakresu gospodarki gruntami, w tym dotyczących ewidencji gruntów, rejestru gruntów, systemu informacji o terenie, tworzenia zasobów gruntów, prowadzenie polityki w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz polityki rozwoju budownictwa, infrastruktury technicznej i społecznej i inwestycji własnych miasta oraz współpraca z samorządami lokalnymi regionu pomorskiego w zakresie rozwoju wspólnej infrastruktury użytkowej.

Komisja Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

Skład Komisji:

 1. Tomasz Lipiński - przewodniczący
 2. Paweł Kąkol - wiceprzewodniczący      
 3. Wieczesław Augustyniak
 4. Anna Łukasiak
 5. Lesław Orski

Przedmiotem działania Komisji są sprawy związane z:

a) gospodarką miejską, w tym prowadzenie polityki w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gazową, oświetlenia miasta; techniczną, telekomunikacji i łączności, zieleni komunalnej i prowadzenie polityki w zakresie transportu i łączności, w tym transportu prywatnego i zbiorowego, ulic, mostów i placów; inżynierii ruchu drogowego, drogownictwa z infrastrukturą zadrzewień, inicjowanie i opiniowanie programów rozwiązań systemowych z zakresu budowy, remontów kapitalnych i bieżących w gospodarce komunalnej, komunikacji i lokali użytkowych,


b) ochroną środowiska, w szczególności prowadzeniem polityki w zakresie kształtowania środowiska zgodnie z potrzebami miasta-uzdrowiska, dbałością o walory krajobrazowe oraz wypoczynkowe miasta, opiniowaniem inwestycji realizowanych na terenie miasta w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem, ochrony powietrza i powierzchni ziemi.

Transmisja obrad

Transmisja obrad Rady Miasta Sopotu

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Uzdrowiska

Skład Komisji:

 1. Maria Filipkowska-Walczuk - przewodnicząca
 2. Grażyna Czajkowska                 
 3. Zbigniew Duzinkiewicz             
 4. Barbara Gierak-Pilarczyk
 5. Andrzej Kałużny                   

Przedmiot działania Komisji:

Sprawy związane z kształtowaniem oraz opiniowaniem polityki miasta w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, prowadzenie polityki w zakresie zwalczania patologii społecznych, w tym alkoholizmu i narkomanii, rozpatrywanie i opiniowanie zadań z zakresu remontów kapitalnych i bieżących w obiektach służby zdrowia i opieki społecznej, kształtowanie polityki w zakresie pomocy społecznej, opieki nad rodziną, osobami w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnymi oraz opiniowanie inicjatyw obywatelskich z zakresu spraw społecznych; stymulowanie polityki prorodzinnej, a także współpraca z instytucjami ochrony zdrowia oraz organizacjami pozarządowymi i opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez te organizacje.

Komisja Do Spraw Bezpieczeństwa, Przestrzegania Prawa i Statutu Miasta

Skład Komisji:

 1. Marcin Stefański - przewodniczący
 2. Lesław Orski - wiceprzewodniczący                             
 3. Maria Filipkowska-Walczuk       
 4. Paweł Kąkol
 5. Piotr Meler                  

Przedmiot działania komisji:

a) sprawy bezpieczeństwa, w tym współdziałanie z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną i innymi instytucjami w sprawie zapewnienia ładu, porządku i bezpieczeństwa społeczeństwu miasta, opiniowanie działań miasta z zakresu bezpieczeństwa i ładu publicznego, współdziałanie przy organizowaniu wyborów ławników do sądów powszechnych i opiniowanie przepisów porządkowych, a także sprawy związane z egzekucją istniejącego prawa i przepisów na terenie miasta,

b) sprawy związane ze statutem, w tym współdziałanie w opracowywaniu oraz opiniowanie Statutu Miasta i Regulaminu  Rady Miasta, opiniowanie statutów i regulaminów jednostek organizacyjnych miasta, opiniowanie struktury Urzędu Miasta i instytucji miejskich.

Komisja Lokalowa i Budżetu Obywatelskiego

Skład Komisji:

 1. Zbigniew Duzinkiewicz - przewodniczący
 2. Grzegorz Wendykowski - wiceprzewodniczący           
 3. Wieczesław Augustyniak           
 4. Grażyna Czajkowska      
 5. Bartosz Łapiński                        

Przedmiot działania Komisji:

Sprawy związane z kształtowaniem polityki w zakresie budownictwa mieszkaniowego i opiniowanie spraw związanych z gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi oraz użytkowymi miasta oraz rozpatrywanie i opiniowanie działań w zakresie ustalania wysokości czynszów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

 

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji:

 1. Aleksandra Gosk - przewodnicząca
 2. Piotr Bagiński                 
 3. Zbigniew Duzinkiewicz
 4. Paweł Kąkol

Zakres działania Komisji Rewizyjnej jest uregulowany w Statucie Miasta Sopotu (Uchwała Nr  XI/115/2011 Rady Miasta Sopotu z dnia 9 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sopotu).

Komisja Oświaty

Skład Komisji:

 1. Piotr Bagiński - przewodniczący
 2. Marcin Stefański - wiceprzewodniczący
 3. Andrzej Kałużny             
 4. Anna Łukasiak    
 5. Jerzy Smolarek    

Przedmiot działania Komisji:

Sprawy związane z oświatą, w tym  prowadzeniem polityki w zakresie funkcjonowania samorządowych placówek oświatowo-wychowawczych, organizowaniem i budowaniem rynku usług oświatowych, współpracą w zakresie problematyki edukacyjnej z uczelniami i organizacjami społeczno-politycznymi, a także opiniowaniem zadań z zakresu remontów kapitalnych i bieżących obiektach oświatowo-wychowawczych oraz stymulowaniem i kształtowaniem pracy wychowawczej oraz kulturotwórczej w placówkach oświatowych oraz wspomagających (np. Młodzieżowy Dom Kultury).

dyżury

Dyżury Radnych Miasta Sopotu

WIĘCEJ

Skład Rady Miasta

Kadencja 2014-2018

WIĘCEJ

Radni poprzednich kadencji

 

WIĘCEJ

Projekty uchwał

Projekty Uchwał Rady Miasta Sopotu - opisy w plikach do pobrania.

Na stronie znajdują się aktualne projekty uchwał sopockiej Rady Miasta

WIĘCEJ

O Radzie Miasta Sopotu

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Radni są Wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady oraz jej liczebność określa odpowiednia ustawa.Rada Miasta Sopotu liczy 21 osób.

WIĘCEJ

Komisja Kultury, Promocji i Współpracy Zagranicznej

Skład Komisji:

 1. Anna Łukasiak - przewodnicząca
 2. Wojciech Fułek
 3. Aleksandra Gosk 
 4. Jerzy Hall                        
 5. Andrzej Kałużny             
 6. Tomasz Lipiński
 7. Michał Stróżyk

Przedmiot działania Komisji:

Sprawy związane z kulturą, w szczególności prowadzeniem polityki rozwoju i upowszechniania kultury i sztuki oraz rewaloryzacji zabytków, patronowaniem i wspieraniem inicjatyw o charakterze kulturalnym, proponowaniem oraz opiniowaniem  nazw ulic i placów, zgłaszaniem Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków dóbr kultury zasługujących na ochronę i umieszczenie w rejestrze zabytków.
Komisja zajmuje się również szeroko rozumianą promocją miasta, strategią marketingową i współpracą zagraniczną.

Komisja Sportu, Turystyki i Młodzieży

Skład Komisji:

 1. Lesław Orski - przewodniczący
 2. Jerzy Smolarek - wiceprzewodniczący   
 3. Jerzy Hall                                    
 4. Bartosz Łapiński 
 5. Marcin Stefański                        

Przedmiotem działania Komisji są sprawy związane ze:

a) sportem, w tym prowadzeniem polityki upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, opiniowaniem zadań z zakresu budowy, remontów kapitalnych i bieżących obiektów sportowych i rekreacyjnych; współpracą z jednostkami miejskimi w zakresie promocji różnorodnych form rekreacji,


b) z turystyką, w tym  upowszechnianiem  turystyki  jako  formy  spędzania  wolnego czasu, tworzenia  warunków  do  właściwej organizacji i rozwoju turystyki indywidualnej i grupowej w mieście, współpracę z jednostkami miejskimi w zakresie tworzenia i promocji nowych form uprawiania  turystyki  oraz    szerokie    działania na rzecz upowszechniania turystyki młodzieżowej i turystyki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,


c) sprawami młodzieży, w szczególności utrzymywaniem stałych kontaktów z młodzieżą i jej organizacjami, promocją inicjatyw obywatelskich młodego pokolenia, kształtowaniem kontaktów z organizacjami młodzieżowymi miast partnerskich, współpracą z organizacjami młodzieżowymi w zakresie promocji różnorodnych form wypoczynku, rekreacji i edukacji zdrowotnej oraz prowadzeniem działań na rzecz aktywizacji młodzieży, w szczególności młodzieży niepełnosprawnej,


d) statusem uzdrowiska, rozpatrywaniem i opiniowaniem zadań z zakresu inwestycji oraz remontów w  obiektach   uzdrowiskowych,  współpracy z jednostkami miejskimi w zakresie rozwoju funkcji uzdrowiskowej miasta.

Komisja Strategii Rozwoju i Finansów Miasta

Skład Komisji:

 1. Grzegorz Wendykowski - przewodniczący
 2. Aleksandra Gosk  - wiceprzewodnicząca
 3. Grażyna Czajkowska                  
 4. Barbara Gierak-Pilarczyk
 5. Jarosław Kempa  
 6. Piotr Meler
 7. Jerzy Smolarek

Przedmiotem działania Komisji są sprawy  związane ze:

a) strategią rozwoju gospodarczego i oceną realizacji zadań strategicznych miasta, aktualizacją Planu Strategicznego Miasta Sopotu, opracowywaniem programów operacyjnych rozwoju miasta oraz dostosowywaniem priorytetów, celów i zadań  rozwoju Sopotu do zakresu działania i zadań powiatu, Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego, a także stałym monitorowaniem stopnia realizacji strategii,

b) współpracą w przygotowywaniu projektów uchwał budżetowych, kontrolą ich realizacji, opiniowaniem projektów uchwał o zmianach budżetu oraz uchwał o procedurze uchwalania budżetu, opiniowaniem wniosków dotyczących zaciągania kredytów oraz opiniowaniem projektów  finansowania inwestycji własnych miasta,

c) wnioskowaniem zmian organizacyjnych i gospodarczych w stosunku do jednostek i przedsiębiorstw podlegających miastu takich jak zmiany formy własności, profilu produkcji lub usług, likwidacji, łączenia bądź wchodzenia w spółki, podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych.

© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO