Do sopockiej Rady Miasta został skierowany projekt „Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Świemirowskiej 2-4 i ul. Malczewskiego 29”. Preferowane są rodziny z dziećmi, osoby które chcą pozostać w Sopocie, ale nie mogą sobie pozwolić na kupno mieszkania na wolnym rynku.

W maju podczas posiedzenia komisji lokalowej radni zaopiniują przedłożony projekt uchwały, który następnie zostanie przekazany pod obrady Rady. Prawdopodobnie na przełomie lipca i sierpnia br.  rodziny oczekujące na nowobudowane mieszkania będą mogły składać stosowne wnioski. W projekcie uchwały zaproponowano nowe, niższe kryteria dochodowe gospodarstw domowych, możliwość dokonywania zamian lokali po  minimum 3 latach zamieszkiwania w nowym mieszkaniu a także wydzieleni dodatkowego – trzeciego pokoju w niektórych mieszkaniach.

I tak dla gospodarstw jednoosobowych dochód musi się mieścić w widełkach między 2 a 4 tys. zł. Dla gospodarstw dwuosobowych dochód powinien być nie mniejszy niż 1,8 tys. zł i nie przekraczać 3,5 tys. Analogicznie dla gospodarstw trzyosobowych dochód powinien mieścić się w widełkach 900 zł – 3,2 tys. zł na osobę, zaś w gospodarstwach 4 osobowych i więcej pomiędzy 810 zł a 3,3 tys. zł.

Dochód gospodarstwa domowego w wieku do 35 lat z dwójką lub więcej dzieci zostaje obniżony o 10% w dolnej granicy i podwyższony o 10% w górnej granicy średniego dochodu określonego.

Oprócz tego wnioskodawca będący wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej w Sopocie lub rodziny zastępczej uzyska dodatkowe punkty.

 

Projekt regulaminu

Uwaga! Regulamin wejdzie w życie dopiero po uchwaleniu przez Radę Miasta Sopotu

 

WYNAJMOWANIA  LOKALI   MIESZKALNYCH w budynkach przy ul. Świemirowskiej 2-4  i ul. Malczewskiego 29 stanowiących własność Gminy Miasta Sopotu.

 

§ 1

 

Regulamin określa  zasady wynajmowania lokali mieszkalnych, pozyskanych przez Gminę Miasta Sopotu w drodze budowy, zwanych dalej „Lokalami Mieszkalnymi” w oparciu o przepisy:

 

  1. uchwały Nr XXXIX/655/2006 Rady Miasta Sopotu z dnia 29 września 2006r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji komunalnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Miasta Sopotu oraz uchwały Nr VII/75/2015  Rady Miasta Sopotu z dnia 27 kwietnia 2015r. zmieniającej uchwałę Rady Miasta w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji komunalnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Miasta Sopotu z dnia  4 marca 2011r. Nr V/22/2011  oraz z dnia 29 czerwca 2011r. nr X/87/2011.

 

  1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( Dz. U. 2016r.  poz.1610);
  2. uchwały nr  XII/161/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października  2015 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu.

 

§ 2

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 

1)       gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.  z 2013r. nr 966 ze zm.);  

 

2)       centrum życiowe -  udokumentowane przez wnioskodawcę oraz osoby objęte wnioskiem faktyczne  zamieszkiwanie na terenie Gminy Miasta Sopotu;

 

3)       dochodzie  - należy przez to rozumieć  dochód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od  osób fizycznych (Dz. U. z 2016r.  poz.2032 z późn. zm.);

 

4)       najniższej emeryturze – należy przez to rozumieć kwotę  wskazaną w ustawie z dnia 2 grudnia 2016r.              o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw   (Dz. U. 2017r. poz. 2);

 

5)       wartości odtworzeniowej – należy przez to rozumieć iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i  wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynku     mieszkalnego, podawaną dwa razy do roku w Obwieszczeniu Wojewody Pomorskiego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

§ 3

 

Lokale Mieszkalne będą wynajmowane osobom fizycznym spełniającym warunki niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 4

 

Wysokość stawki czynszowej za 1 m² w Lokalach Mieszkalnych będzie nie mniejsza niż stawka wynikająca z 3% wartości odtworzeniowej 1 m² lokalu aktualnej stawki w danym okresie ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 5

 

1. Zawarcie umowy najmu będzie uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu Lokalu Mieszkalnego, w wysokości sześciokrotnego miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

 

2. Zwaloryzowana kaucja podlegać będzie zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia Lokalu Mieszkalnego na warunkach określonych w art. 6 pkt. 3 i 4 ustawy o której mowa w § 1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

 

§ 6

 

  1. Lokale Mieszkalne objęte niniejszym Regulaminem nie podlegają zbyciu przez Gminę Miasta Sopotu.
  1. 2.       Występując z wnioskiem o zamianę lokalu wchodzącego w skład zasobu będącego przedmiotem niniejszego Regulaminu najemca zobowiązany jest do spełnienia łącznie następujących warunków:

1)       dopuszcza się możliwość zamiany  po 3 latach zamieszkiwania w lokalu znajdującym się w w/w zasobie,

2)       zamiana możliwa jest wyłącznie pomiędzy najemcami posiadającymi tytuł prawny do  lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu  i nie posiadającymi  zaległości czynszowych,

3)       przedstawienia  zaświadczenia o osiąganych dochodach za okres 12- miesięcy poprzedzających rozpatrzenie wniosku oraz innych otrzymywanych świadczeniach.

  1. Decyzję w sprawie zamiany każdorazowo podejmuje Prezydent Miasta Sopotu.
  2. Nowi najemcy zobowiązani są w szczególności  do:

1)       spełnienia kryteriów dochodowych określonych w niniejszym regulaminie,

2)       zapłaty stawki czynszowej za 1m² nie mniejszej niż stawka wynikająca z  3% wartości odtworzeniowej 1m²  lokalu  aktualnej stawki w danym okresie ogłoszonej w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,

3)      wpłacenia przed zawarciem umowy najmu kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu w wysokości sześciokrotnego  miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

 

§ 7

 

Lokale Mieszkalne mogą być wynajmowane wnioskodawcom, których wniosek uzyskał pozytywną opinię Komisji powołanej przez Prezydenta Miasta Sopotu, zwanej dalej „Komisją”.

                                                                             

§ 8

 

1. O przyznanie Lokali Mieszkalnych mogą ubiegać się wnioskodawcy prowadzący wspólnie gospodarstwo domowe, w szczególności małżeństwa z dziećmi i osoby wychowujące dzieci, którzy nie posiadają prawa własności do jakiegokolwiek lokalu/budynku mieszkalnego lub ich części oraz spełniają  dodatkowo co  najmniej jeden z poniższych warunków:

 

      1) posiadają centrum życiowe w Sopocie,

 

      2) zamieszkują na terenie Gminy Miasta Sopotu w budynkach prywatnych na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu  mieszkalnego;

 

3)  zamieszkują w budynkach komunalnych przeznaczonych do rozbiórki ,  zakwalifikowani  do    otrzymania    mieszkania na podstawie § 7 pkt. 2, 3 i 5  uchwały nr  XII/161/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października  2015 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu;

      4)  zamieszkują na terenie Gminy Miasta Sopotu oraz uiszczają w Sopocie podatek dochodowy od osób fizycznych;

 

      5) udokumentują nieprzerwany, co najmniej pięcioletni okres zamieszkania na terenie Gminy Miasta Sopotu  w okresie ostatnich dziesięciu lat i nie zamieszkują na terenie Gminy Miasta Sopotu na dzień składania wniosku. Za udokumentowanie uznaje się przedstawienie poświadczenia zameldowania lub uiszczania podatku dochodowego od osób fizycznych w Sopocie, przez okres wskazany powyżej.

 

2. O przyznanie Lokali Mieszkalnych nie mogą ubiegać się wnioskodawcy, którzy:

 

    1) posiadają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust.1 pkt. 2 i 3 oraz  § 9 lit. a) i b) niniejszego Regulaminu.  

 

    2)    posiadali zaległości w wysokości przekraczającej płatności za okres 6 miesięcy w opłatach czynszowych i w opłatach niezależnych od właściciela lokalu, w  okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie mieszkania.  Warunek niniejszy dotyczy  wnioskodawców oraz wspólnie z nim zamieszkujących pełnoletnich członków  rodziny wnioskodawcy, Warunek co do zaległości, o których  mowa w niniejszym punkcie nie dotyczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Sopotu w budynkach prywatnych na podstawie  decyzji administracyjnej o przydziale lokalu  mieszkalnego,

3)       zrzeklisię prawa najmu do lokalu komunalnego,

4)       w stosunku do których zapadł prawomocny wyrok o eksmisję z lokalu komunalnego,

5)       w okresie 5 lat, przed dniem złożenia wniosku, zbyli prawo własności do lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub jego części jak również są w trakcie budowy lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.

 

§ 9

 

O przyznanie Lokali Mieszkalnych w ramach zasobu mieszkaniowegoprzystosowanego dla osób niepełnosprawnych ruchowo mogą ubiegać się:

 

1)       wnioskodawcyprowadzący gospodarstwo domowe i posiadający centrum życiowe w Sopocie i nie posiadający prawa własności do lokalu mieszkalnego lub budynku, którzy posiadają orzeczoną niepełnosprawność narządu ruchu, popartą odpowiednim  dokumentem wydanym przez organ do tego uprawniony,

2)       wnioskodawcyprowadzący gospodarstwo domowe i posiadający centrum życiowe w Sopocie i nie posiadający prawa własności do lokalu mieszkalnego lub budynku, którzy zamieszkują z dzieckiem posiadającym orzeczoną niepełnosprawność narządu ruchu, popartą odpowiednim  dokumentem wydanym przez organ do tego uprawniony,

- którzy spełniają  dodatkowo co  najmniej jeden z poniższych warunków:

a)       zamieszkujący w lokalu komunalnym Gminy Miasta Sopotu nieprzystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych    ruchowo;

b)       mieszkający na terenie Gminy Miasta Sopotu na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu mieszkalnego w budynku  prywatnym;

c)        udokumentują nieprzerwany, co najmniej pięcioletni okres zamieszkania na terenie Gminy Miasta Sopotu  w okresie ostatnich dziesięciu lat i nie zamieszkują na terenie Gminy Miasta Sopotu na dzień składania wniosku. Za udokumentowanie uznaje się przedstawienie poświadczenia zameldowania lub uiszczania podatku dochodowego od osób fizycznych w Sopocie, przez okres wskazany powyżej                              

 

§ 10

 

    1) średni dochód z okresu pełnych 2 lat  poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie Lokalu Mieszkalnego w gospodarstwach jednoosobowych:

     a) nie mniejszy niż 200 % najniższej emerytury, tj. 2.000,00                                          było 2493,45 zł    

     b) nie większy niż 400 %  najniższej emerytury, tj.  4000 ,00                                                   4571,33  zł;               

 

    2) średni dochód z okresu  pełnych 2 lat  poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie Lokalu Mieszkalnego, przypadający na członka gospodarstwa domowego w gospodarstwach 2 osobowych:

     a)  nie mniejszy niż  180 % najniższej emerytury, tj.  1.800, 00                                       było 2077,88 zł     

b)       nie większy niż 350 %  najniższej emerytury, tj. 3.500,00                                                 3740,18 zł;   

 

    3) średni dochód z okresu pełnych 2 lat  poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie Lokalu Mieszkalnego, przypadający na członka gospodarstwa domowego w gospodarstwach 3 osobowych:

a)       nie mniejszy niż  100 % najniższej emerytury, tj. 1.000,00    (-10% = 900,00)       było 1496,07 zł        

b)       nie większy niż 320 %  najniższej emerytury, tj.  3.200,00    (+10% =3520,00zł);           3241,49 zł        

 

4) średni dochód z okresu  pełnych 2 lat  poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie Lokalu    Mieszkalnego, przypadający na członka gospodarstwa domowego w gospodarstwach 4 i więcej osobowych:

    a) nie mniejszy niż 90% najniższej emerytury, tj.  900,00        (-10% =810,00)                   było 1163,61 zł  

    b) nie większy niż 250 %  najniższej emerytury, tj.  3.000,00       (+10% = 3300,00).                2493,45 zł      

 

2.  Dochód gospodarstwa domowego w wieku do 35 lat z dwójką lub więcej dzieci zostaje obniżony o 10% w dolnej granicy i podwyższony o 10% w górnej granicy średniego dochodu określonego w ust.1 .

 

3.  W przypadku braku osób spełniających kryteria dochodowe określone w  ust. 1. niniejszego paragrafu, pod uwagę będą brane osoby o dochodzie najbardziej zbliżonym do wymaganego, mniejszym niż średni dochód założony w pkt   1 lit. a , pkt 2 lit. a, pkt. 3 lit. a i pkt. 4 lit. a.

 

4. Udokumentowanie średniego dochodu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie dotyczy osób posiadających umowę o pracę na czas nieokreślony, które ukończyły naukę w systemie dziennym w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

 

§ 11

 

Lokale Mieszkalne wynajmowane są według niżej określonych zasad:

 

Liczba osób pozostających

we wspólnym gospodarstwie

Liczba pokoi w nowych budynkach

     1-2

 

     Mieszkanie 1-pokojowe

     3 i więcej

     Mieszkanie 2-pokojowe oraz mieszkania 2-pokojowe 

     wytypowane z możliwością wydzielenia trzeciego pokoju nietrwałą przegrodą budowlaną   

     Osoby niepełnosprawne

     Lokale przystosowane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12

 

1. Wniosek dla osób ubiegających się o przyznanie Lokalu Mieszkalnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

2. Termin składania wniosków rozpoczyna się  dnia ………….2017r. i kończy z dniem …………2017r.

 

3. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Sopotu Kancelaria Ogólna w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta Sopotu.

 

4. Wniosek niekompletny, przez co rozumie się brak wymaganych załączników bądź danych wymaganych we wniosku i nie uzupełniony w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia, zostanie odrzucony.

 

 

§ 13

 

Kwalifikacji wniosków dokonuje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Sopotu.

 

§ 14

 

  1. Do wniosku dołączyć należy następujące dokumenty:

 

1/ zaświadczenie  od zarządcy/właściciela nieruchomości o braku jakichkolwiek zaległości w wysokości przekraczającej płatności za okres 6 miesięcy w opłatach czynszowych i w opłatach niezależnych od właściciela lokalu, w  okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie mieszkania.  Warunek niniejszy dotyczy  wnioskodawców oraz wspólnie z nim zamieszkujących pełnoletnich członków  rodziny wnioskodawcy,

 

2/ PIT-y za lata podatkowe 2015 i 2016 wraz z potwierdzeniem ich wysłania do Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na dzień składania wniosku. Rozliczenie roczne o dochodach za lata podatkowe 2015 i 2016, osiąganych poza krajem, należy przedstawić wraz z przekładem wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

3/ orzeczenie o niepełnosprawności potwierdzające schorzenia narządu ruchu w przypadku ubiegania się o Lokal Mieszkalny przystosowany dla osób niepełnosprawnych;

 

4/ decyzję administracyjną o przydziale mieszkania w budynku prywatnym.

 

§ 15

 

1.Wnioski rozpatrywane będą przez Komisję, która po dokonaniu ich analizy kwalifikuje je pozytywnie  (w oparciu o punktację określoną w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu) – wypełniając    załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, lub negatywnie –  wypełniając załącznik nr 4 do   niniejszego Regulaminu.

 

2. Na listę osób uprawnionych do zawarcia umowy o najem Lokali Mieszkalnych Komisja kwalifikuje wnioski, które uzyskały najwyższą liczbę punktów.

 

3. W przypadku takiej samej liczby punktów, przyznanie Lokalu Mieszkalnego nastąpi w wyniku losowania.

 

4. Po rozpatrzeniu wniosków Komisja niezwłocznie sporządza końcowy protokół, którego integralną część stanowi lista osób uprawnionych do zawarcia umowy o najem Lokali Mieszkalnych.

 

  1. Warunkiem zawarcia umowy najmu na Lokal Mieszkalny jest złożenie przez  wnioskodawcę oraz wspólnie z nim zamieszkujące pełnoletnie osoby, najpóźniej w dniu wyznaczonym na dzień zawarcia umowy, oświadczeń o nie posiadaniu przez nich tytułu prawnego do żadnego lokalu/budynku mieszkalnego lub jego części oraz, że nie są w trakcie budowy lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.

 

§ 16

 

1. Wnioskodawcy, których wnioski zostały uwzględnione lub odrzucone przez Komisję na podstawie niniejszego Regulaminu, zostaną o tym zawiadomieni na piśmie.

2. Odwołanie od decyzji Komisji można wnieść do Prezydenta Miasta Sopotu w terminie  7 dni od  daty otrzymania zawiadomienia.

3.Prezydent Miasta Sopotu  rozpatrzy odwołanie w terminie 14 dni od daty wniesienia odwołania.

 

§ 17

 

Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy o najem Lokali Mieszkalnych na czas nieokreślony zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sopotu i opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Sopotu.

 

§ 18

 

Regulamin wynajmowania Lokali Mieszkalnych podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sopotu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Sopotu -  www.sopot.pl

 

 

 

 

 

swiemierowska

Załączniki do regulaminu

Punktacja i arkusze kwalifikacyjne

 

 

komunalki 3

Program Rewitalizacji Miasta

Program rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu wraz z pakietem uchwał wspomagających jego realizację został przyjęty przez Radę Miasta Sopotu uchwałą z dnia 27 listopada 1997 r. Na przestrzeni lat, działania programu były modyfikowane tak, by sprostać w miarę możliwości finansowych gminy zapotrzebowaniom remontowym wspólnot mieszkaniowych. Przyjęte programy pomocowe umożliwiają gminie udzielanie pomocy finansowej w postaci częściowej refundacji bądź preferencyjnego kredytu na remonty całkowite budynków wraz z uporządkowaniem otoczenia, a także remonty elewacji budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych.

 

Do pobrania

Poradnik dla remontujących budynek w Sopocie

10 lat rewitalizacji w Sopocie - wybrane zdjęcia

 

komunalki2

"Wyprawka szkolna"

Celem rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej/finansowej.

Pomoc może być udzielana na wniosek rodziców ucznia, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek składa się do dyrektora szkoła, do której uczeń będzie uczęszczał.

Szczegółowe warunki przyznania wsparcia co roku określa Rozporządzenie Rady Ministrów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Wydziałem Oświaty lub szkołą, do której dziecko będzie uczęszczać w danym roku szkolnym.

malczewskiego
 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO