Program PFRON "Aktywny Samorząd" 2018

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” 2018r.

Program PFRON "Aktywny Samorząd" 2018

UWAGA
Od dnia 01.09.2018 r. realizatorem programu PFRON „AKTYWNY SAMORZĄD„ jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14, pokój nr 5, numer telefonu: 58 555-15-76.

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8.00 – 14.00
wtorek 9.00 – 12.00
środa 10.00 – 13.00
czwartek 10.00 – 15.30

1. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe (docx 55 KB) obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” 2018r.

KOMUNIKAT

Przyjmowanie wniosków w ramach programu PFRON „Aktywny Samorząd”2018r.:

MODUŁ II/semestr letni/

01.03.2018r.-30.03.2018r.

MODUŁ I:  01.06.2018 r. - 31.08.2018 r.

MODUŁ II /semestr zimowy /: 

01.09.2018 r. - 10.10.2018 r.

Wnioski można wysłać pocztą.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia  na poziomie wyższym

należy przez to rozumieć naukę w następujących formach edukacji na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu); szkole policealnej

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
 2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

W 2018 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  – do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) –równowartość  kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku o wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

 1. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku  – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku  – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 3. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku  – w przypadku pobierania nauki  w kolejnych latach ( od trzeciego roku)danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,  może być zwiększony, nie więcej niż o:

1)  700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu;

2)  500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;

3)  300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

4)  300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki lub studiuje w przyspieszonym trybie;

5)  300 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:

w module II – w zakresie kosztów czesnego:

 1. 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 10 pkt 3 dokumentu pn. „Kierunki  działań oraz warunki brzegowe…” dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 2. 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 12 dokumentu pn. „Kierunki  działań oraz warunki brzegowe…” dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową :

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 1. Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

w Zadaniu nr 1 – 8.000 zł,

Adresat programu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu,
 1. Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

w Zadaniu nr 2 – 2.200 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów – 1.600 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu)
  – 600 zł,

Adresat programu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

 1. 1.       Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

w Zadaniu nr 1:

 • dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,

Adresat programu

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
 1. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

w Zadaniu nr 2:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia;

Adresat programu

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

5.Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

w Zadaniu nr 2 – 3.000 zł,

Adresat programu

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 1. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł,
 • przedramienia – 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

Adresat programu

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 1. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w zadaniu C 3,

Adresat programu

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Adresat programu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

2. Ujednolicony tekst pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (tekst jednolity programu wprowadzony uchwałą nr 5/2014 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 9 czerwca 2014 r (doc 33KB) oraz zmiany wprowadzone uchwałą nr3/2015 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 22 kwietnia 2015 r . (docx 14.47 KB))

 

 

ROZWIŃ

Sopocki transport dla osób niepełnosprawnych

Transport jest realizowany w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 18.00.

Sopocki transport dla osób niepełnosprawnych

Transport jest realizowany w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 18.00.

Przewoźnik przyjmuje zlecenia w dni powszednie w godz. od 7.30 - 17.30.

Zamówienie przewozu:

Zleceniobiorca przyjmuje zlecenia na przewóz w dni powszednie w godzinach 7.30-17.30 pod numerem telefonu : 058 343 52 00 lub 0600 366 664

Koszt transportu:

• w obrębie granic miasta

- opłata ryczałtowa (ponoszona przez zamawiającego) –  10,00 zł

- za każdy przejechany kilometr poza granice miasta (opłata ponoszona    

  przez zamawiającego) -  3,00 zł

• za wniesienie lub zniesienie na specjalistycznym krzesełku powyżej I piętra(opłata ponoszona  przez zamawiającego) - 5,00 zł za każde piętro

• wynajęcie dodatkowego samochodu z załogą na dalsze lub czasochłonne wyjazdy to 3,00zł/km lub 50zł/godz.

ROZWIŃ

Rehabilitacja zawodowa

Osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, nie będące w zatrudnieniu, planujące rozpocząć działalność gospodarczą, rolniczą a także zainteresowane wniesieniem wkładu do spółdzielni socjalnej, mogą skorzystać z jednorazowego dofinansowanie do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r (Dz. U. Nr 194, poz. 1403  z późn. zm i z dnia 13 grudnia 2013r. Dz.U. Poz. 1541.)

Rehabilitacja zawodowa

Osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, nie będące w zatrudnieniu, planujące rozpocząć działalność gospodarczą, rolniczą a także zainteresowane wniesieniem wkładu do spółdzielni socjalnej, mogą skorzystać z jednorazowego dofinansowanie do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r (Dz. U. Nr 194, poz. 1403  z późn. zm i z dnia 13 grudnia 2013r. Dz.U. Poz. 1541.)

Wnioski z wymaganymi załącznikami, można składać w Kancelarii Urzędu Miasta pok.16 lub bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych ul. Marynarzy 4 pok.10.

Wzór wniosku określonego w/w rozporządzeniami wraz z wykazem wymaganych załączników, w załączeniu. Bliższe informacje dot. sposobu udzielania dotacji oraz form jej zabezpieczenia można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (tel: 521 36 87).

Osoby niepełnosprawne, zamierzające po raz pierwszy rozpocząć działalność gospodarczą, zapraszamy do korzystania  ze szkoleń w zakresie małej przedsiębiorczości, lub przygotowania zawodowego, finansowanych i organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni.
Powiatowy Urząd Pracy oferuje również realizację stażu u pracodawcy, polegająca na nabywaniu przez osobę niepełnosprawną umiejętności praktycznych do wykonywania przyszłej pracy.

Bliższe informacje:

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8
tel: 58 620 49 54 lub 58 620 29 44 wew. 102,103.
W środy obsługa osób niepełnosprawnych przez pracowników PUP w Gdyni, w  Sopocie przy ul. Marynarzy 4 pok. 2, od godz. 8.00 – 15.30 (tel: 58 521 36 15).

Załączniki do wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej, albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

1.Biznes plan – analiza ekonomiczno finansowa.
2.Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
3. Zaświadczenie lekarza specjalisty lub  medycyny pracy, stwierdzające możliwość prowadzenia deklarowanej działalności.
4. Kopia dokumentu informująca  o kwalifikacjach zawodowych wnioskodawcy
( świadectwo szkolne, dyplom ukończenia uczelni, lub zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego).
5. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, potwierdzające status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, nie będącej w zatrudnieniu.
6. Oświadczenie  wnioskodawcy o nie korzystaniu z  innych bezzwrotnych środków  publicznych na planowaną działalność.
7.Oświadczenie, że wnioskodawca ubiega się o środki na prowadzenie działalności gospodarczej po raz pierwszy, lub w przypadku wcześniejszego prowadzenia działalności, oświadczenie, że upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności
8. Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe oraz informację o innej pomocy  dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych.
9. Przy ubieganiu się o środki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, oświadczenie wnioskodawcy, że ubiega się o środki po raz pierwszy lub oświadczenie, że upłynęło co najmniej 12 miesięcy od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.
10. Deklaracja spółdzielni socjalnej o przyjęciu na członka spółdzielni( przy wniesieniu wkładu do spółdzielni socjalnej )

Druki do pobrania:

1. Wniosek
2. Oświadczenie

 

ROZWIŃ

Rehabilitacja społeczna

Ma ona na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenia w życiu społecznym, a realizowana jest przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, a także wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych. Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej, ale także zawodowej, zalicza się uczestnictwo w: turnusach rehabilitacyjnych i w warsztatach terapii zajęciowej.

Rehabilitacja społeczna

Ma ona na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenia w życiu społecznym, a realizowana jest przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, a także wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych. Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej, ale także zawodowej, zalicza się uczestnictwo w: turnusach rehabilitacyjnych i w warsztatach terapii zajęciowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie udziela pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym (posiadającym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej.

Zgodnie z art. 10 e ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz.776 z późniejszymi zmianami).

 

Kryterium dochodowe w rehabilitacji społecznej


O dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Szczegółowe informacje

ROZWIŃ

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

Komu przysługuje?

O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosowanie do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności.

 

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

 

Komu przysługuje?

O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosowanie do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności.

 

Szczegółowe informacje

 

ROZWIŃ

Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika

Komu przysługuje?

O dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności

Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika

Komu przysługuje?

O dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

a. Wniosek o dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika
b. Kopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (oryginał do wglądu)
c. dowód osobisty (do wglądu)
d. zaświadczenie lekarza potwierdzające rodzaj schorzenia lub dysfunkcji oraz indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej (ze wskazaniem, że wnioskodawca wymaga pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika).

Wysokość dofinansowania usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

Uwaga!

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Trwają prace nad zmianą druków wniosków. Aktualne druki wniosków zostaną zamieszczone na stronie www.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

ROZWIŃ

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych

Z dniem 01 lipca 2014 r. organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Dla mieszkańców Gdyni i Sopotu właściwym jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni przy ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia.

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych

Z dniem 01 lipca 2014 r. organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Dla mieszkańców Gdyni i Sopotu właściwym jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni przy ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia.

 

Sprawy dotyczące kart parkingowych można załatwiać od wtorku do czwartku w godzinach 09:00 – 14:00 w Powiatowym Zespole ds. Orzekania w Gdyni, ul. Grabowo 2,  a w każdy piątek w godz.9:00-14:00 w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Sopocie, przy ul. Marynarzy 4, pokój nr2.

W związku z nowymi przepisami prosimy o osobiste stawiennictwo w siedzibie zespołu lub o kontakt telefoniczny (tel. 58/ 782 01 28) w celu ustalenia uprawnień do nowej karty parkingowej.

 

 Karty parkingowe wydane do dnia 30 czerwca 2014 r. zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2014 r.

 

Orzeczenia wydane przed dniem 01 lipca 2014 r. nie uprawniają do uzyskania karty parkingowej na podstawie obowiązujących przepisów.

 

WYJĄTEK: uprawnienie do karty parkingowej na podstawie orzeczenia wydanego przed dniem 01 lipca 2014 r., zachowują  osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności, posiadające ważne orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i mające przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów dotychczasowych. Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskują kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania.

 

Od dnia 01 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana będzie wyłącznie (na podstawie orzeczeń wydanych po 01 lipca 2014 r.):

 

 1. Osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności musi zawierać pozytywne wskazanie dotyczące spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym), przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna);
 2. Osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia (na podstawie wydanego po 01 lipca 2014 r. orzeczenia)  mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (orzeczenie o niepełnosprawności musi zawierać pozytywne wskazanie określone w art. 8 ust 3a pkt  2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym);
 3. Placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

 

Osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności - od dnia 01 lipca 2014 r. - nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej.

 

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.

Kartę parkingową wydaje się osobie niepełnosprawnej na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce na okres 3 lat.

 

WNIOSEK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:

- Osoby, która nie ukończyła 18. r.ż. za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni  przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
- Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
- Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

 

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę. W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator.

 

W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotacje o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

 

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

 

- Jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy,
- Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej; opłatę w wysokości 21 zł (słownie: dwadzieścia jeden zł) należy wpłacić na  rachunek bankowy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni,  ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

 

Nordea Bank Polska SA O/Gdynia

63 1440 1026 0000 0000 0147 1155

 

Składając wniosek, przedstawia się do wglądu:

- Oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wraz z pozytywnym wskazaniem dotyczącym spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
- Dokument tożsamości;

 

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu  przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.

 

Do pobrania:

Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej

ROZWIŃ

Pomoc w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej


Orzeczenia i legitymacje osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców Sopotu wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni.

UWAGA

W związku ze zmianą siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni, interesantów przyjmujemy do dnia 17.05.2018 r.

Dnia 18.05.2018 (piątek) i 21.05.2018 r. (poniedziałek) NIECZYNNE

Od 22.05.2018 r. interesantów oraz korespondencję przyjmujemy w nowej siedzibie pod adresem:

81-395 Gdynia
ul. Władysława IV 43 (budynek HOSSA)
piętro II, lokal 215, pok. 1

Pomoc w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej


Orzeczenia i legitymacje osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców Sopotu wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni.

UWAGA

W związku ze zmianą siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni, interesantów przyjmujemy do dnia 17.05.2018 r.

Dnia 18.05.2018 (piątek) i 21.05.2018 r. (poniedziałek) NIECZYNNE

Od 22.05.2018 r. interesantów oraz korespondencję przyjmujemy w nowej siedzibie pod adresem:

81-395 Gdynia
ul. Władysława IV 43 (budynek HOSSA)
piętro II, lokal 215, pok. 1

 

Wymagane dokumenty:


a. wniosek o wydanie orzeczenia,
b. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, pod opieką którego znajduje się osoba zainteresowana lub dziecko (zaświadczenie jest ważne 30 dni od dnia wystawienia przez lekarza),
c. kopię dokumentacji medycznej: karty informacyjne z pobytów w szpitalu, wyniki badań, opinie psychologiczne,
d. kopie orzeczeń wydanych przez inne organy (ZUS, MSW, MON, KRUS).

 

Termin wydania orzeczenia:

 

Rozpatrzenie sprawy wg KPA, tj. 30 dni.

 

Forma załatwienia:


Decyzja administracyjna - orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

 

Informacje na temat trybu odwoławczego:


Wg KPA, Wojewódzki Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku za pośrednictwem Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni.

 

 

Uwagi:


Orzeczenie Powiatowego Zespołu poza ustaleniem niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, zawiera wskazania dotyczące:
a. odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby;
b. szkolenia, w tym specjalistycznego;
c. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej;
d. uczestnictwa w terapii zajęciowej;
e. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby;
f. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;
g. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
h. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
i. spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
j. stwierdzenia, że niepełnosprawność osoby wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

 


Po uprawomocnieniu się orzeczenia osoba zainteresowana lub opiekun dziecka może ubiegać się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

 

 

Warunkiem uzyskania takiej legitymacji jest złożenie następujących dokumentów:


1. wniosek o wydanie legitymacji
2. kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
3. jedno aktualne zdjęcie (dla osób powyżej 16 roku życia)
4. dowód osobisty osoby zainteresowanej do wglądu

 

 

Druki do pobrania:

 


1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby powyżej 16 r. ż.,
2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla osoby powyżej 16 r. ż.,
3. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka do 16 r. ż.,
4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla dziecka do 16 r. ż.,
5. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
6. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej do 16 r. ż.

 

Druki otrzymać można:


- w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych – pok.nr 2, ul. Marynarzy 4 oraz
- w Dziale Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym MOPS Sopot

 

Wdział Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym


ul. Kolejowa 14
tel: 58 551 17 10 wew. 37

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 14.00
wtorek od godz. 9.00 do godz. 12.00
środa od godz. 10.00 do godz. 13.00
czwartek od godz. 10.00 do godz. 15.30
piątek od godz. 10.00 do godz. 12.00

ROZWIŃ

  Punkt Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy

  Punkt Informacyjny  Powiatowego Urzędu Pracy czynny - od dnia 01.08.2014r.-w każdą środę od 9.00 do 13.30 w budynku Urzędu Miasta Sopotu przy ul. Marynarzy 4, pokój nr 2.

   

  Obsługa osób niepełnosprawnych:

   

  -rejestracja

  -oferty pracy

  -wydawanie zaświadczeń

  -potwierdzanie gotowości do pracy

  -przyjmowanie oświadczeń o przychodach

  -informacje o organizowanych szkoleniach,

   

  W pozostałe dni tygodnia – obsługa odbywa się w Gdyni przy ul .Kołłątaja 8 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy.

  n1

  Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocowych

  Komu przysługuje?

   

  O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, którym przyznano te przedmioty i środki  na podstawie odrębnych przepisów

   

  Szczegółowe informacje

  niepeł4

  Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się

  Komu przysługuje?

  O dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz jeżeli realizacja wniosku umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

  Szczegółowe informacje

   

  n2

  POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GDYNI

  przyjmuje interesantów od 27 września 2018r. w Urzędzie Miasta Sopot, ul. Marynarzy 4
  poniedziałki i czwartki
  w godzinach: 09.00 - 14.00
  pok. 2 na parterze

  SPRAWY DO ZAŁATWIENIA:

  • składanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
  • składanie wniosków w sprawie wydania karty parkingowej
  • składanie wniosków w sprawie wydania legitymacji dla osoby niepełnosprawnej
  • odbiór orzeczeń, legitymacji, kart parkingowych
  niepeł3

  Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

  Komu przysługuje?

   

  O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, gdy zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

   

  Szczegółowe informacje

  Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

  Komu przysługuje?

   

  O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz jeżeli realizacja wniosku umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

   
  Szczegółowe informacje

   

  © 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
  PROJEKT I WYKONANIE: PHENO