O RADZIE MIASTA SOPOTU

O Radzie Miasta Sopotu

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Radni są Wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady oraz jej liczebność określa odpowiednia ustawa.

 1. uchwalanie statutu miasta Sopotu,
 2. ustalanie wynagrodzenia Prezydenta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 3. powoływanie i odwoływanie Skarbnika miasta, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek Prezydenta,
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 5. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. uchwalanie programów gospodarczych,
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
   • zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała Rady jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Prezydent może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady,
   • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Prezydenta,
   • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
   • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Prezydenta w roku budżetowym,
   • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę,
   • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
   • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta,
   • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
   • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta w roku budżetowym.
 10. określanie wysokości sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i właściwości wojewody na podstawie porozumień,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 14. podejmowanie uchwał w sprawach herbu miasta, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników,
 15. nadawanie honorowego obywatelstwa miasta,
 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 17. uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
 18. uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 19. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.

 

 

okręg I Sopot Centrum

granice okręgu wyznaczają:granica miasta z Gdynią, linia kolei PKP do ul. 3 Maja (bez ulic Podjazd  i Marynarzy ), ul. 3 Maja strona parzysta, strona nieparzysta Nr 1 –7 , ul. Bitwy pod Płowcami strona nieparzysta i od Nr 28 strona parzysta, granica z miastem Gdańskiem, wzdłuż Al. Wojska Polskiego do mola, brzeg Zatoki Gdańskiej.

 

okręg II Sopot Południe

granice okręgu wyznaczają:ul. 3-go Maja strona nieparzysta od Nr 9 do końca i Nr 50, ul. Boczna, ul. Armii Krajowej do Nr 95, ul. Andersa, wzdłużul. Abrahama, stadion przy ul.  Wybickiego, granicaz miastem Gdańskiem, ul. Bitwy pod Płowcami strona  parzysta od Nr 2 do Nr 26

 

okręg III Sopot Zachód

granice okręgu wyznaczają:ul. Abrahama, ul. Armii  Krajowej od  Nr 96, wzdłuż  Armii Krajowej do  ul. Bocznej, linia kolei PKP wraz z ul. Marynarzy i ul. Podjazd, do wiaduktu PKP- Kamienny Potok, granica osiedla Kamienny Potok.

 

okręg IV Sopot Kamienny Potok i Brodwino

granice okręgu wyznaczają: osiedla Kamienny  Potok I i II oraz Brodwino.

 

Skład Rady Miasta - kadencja 2014-2018

Kadencja 2014-2018

WIĘCEJ

Radni poprzednich kadencji

 

WIĘCEJ

Transmisja obrad

Transmisja obrad Rady Miasta Sopotu

 

Projekty uchwał

Projekty Uchwał Rady Miasta Sopotu - opisy w plikach do pobrania.

Na stronie znajdują się aktualne projekty uchwał sopockiej Rady Miasta

WIĘCEJ

O Radzie Miasta Sopotu

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Radni są Wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady oraz jej liczebność określa odpowiednia ustawa.Rada Miasta Sopotu liczy 21 osób.

WIĘCEJ
 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO