Podsumowanie współpracy międzysamorządowej – razem na rzecz klimatu

Miasto Sopot realizuje ambitne i innowacyjne przedsięwzięcie pn. kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej realizowana w formule ESCO, w ramach realizacji projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu” (www.razemdlaklimatu.eu), w którym to przedsięwzięciu korzysta z praktyk norweskich – Miasta Drammen.

Podsumowanie współpracy międzysamorządowej – razem na rzecz klimatu

Miasto Sopot realizuje ambitne i innowacyjne przedsięwzięcie pn. kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej realizowana w formule ESCO, w ramach realizacji projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu” (www.razemdlaklimatu.eu), w którym to przedsięwzięciu korzysta z praktyk norweskich – Miasta Drammen.

Celem projektu, realizowanego w okresie od stycznia 2016 r. do kwietnia 2017 r. jest nawiązanie i wzmocnienie współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi samorządami lokalnymi, polegającej na wymianie doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w sektorze komunalnym. Projekt jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Mikroprojekt przygotowany w Sopocie został – jako jeden z 10 najlepszych – nagrodzony w otwartym konkursie na innowacje w zakresie efektywności energetycznej lub wykorzystania OZE, zainspirowane doświadczeniami norweskimi lub możliwe do zrealizowania przy wykorzystaniu norweskich doświadczeń. Zorganizowany w ramach polsko-norweskiego projektu konkurs miał na celu wsparcie ww. jednostek w przygotowaniu do realizacji najciekawszych innowacyjnych projektów pilotażowych poprzez przyznanie im mikrograntów na przygotowanie analiz, dokumentacji, działań edukacyjnych i innych działań nieinwestycyjnych niezbędnych do wdrożenia tych tzw. mikroprojektów, a także poprzez zapewnienie współpracy z partnerem norweskim, który wesprze beneficjenta swoją wiedzą i doświadczeniem. Przedstawiciele Sopotu, jako jednego z 10 zwycięskich samorządów, uczestniczyli również w wizytach studyjnych do Norwegii.

Kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej W Sopocie, realizowaną w formule ESCO, ma zostać objętych łącznie 25 budynków, w tym przedszkola, szkoły, Młodzieżowy Dom Kultury i Dom Dziecka. We wszystkich obiektach przewidziana jest modernizacja oświetlenia i montaż systemu zarządzania energią, a w niektórych także kompleksowe prace termomodernizacyjne wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych.

Miasto przygotowuje przedsięwzięcie w formule PPP, tj. z udziałem partnera prywatnego, który byłby odpowiedzialny za częściowe sfinansowanie przedsięwzięcia, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i przeprowadzenie modernizacji w ustalonym zakresie, a także za zarządzanie gospodarką energetyczną budynków przez cały okres obowiązywania umowy. Poniesione przez wykonawcę koszty zostaną w całości lub części zwrócone z uzyskanych oszczędności energii.

Z uwagi na fakt, iż nadal niewiele polskich gmin decyduje się na realizację projektów w formule ESCO, łącząc je z finansowaniem unijnym (projekt hybrydowy), projekt Sopotu ma charakter nowatorski i może posłużyć jako dobra praktyka dla innych samorządów lokalnych zainteresowanych takim rozwiązaniem. Jego wdrożenie oprócz oszczędności finansowych powinno przynieść również ograniczenie emisji CO2 i pyłów, co pozytywnie wpłynie na jakość powietrza w mieście o statusie uzdrowiska.

Grant przyznany w ramach projektu parasolowego został wykorzystany na wykonanie analizy przedrealizacyjnej przedsięwzięcia, obejmującej kluczowe informacje i rekomendacje w zakresie możliwych do zastosowania modeli prawnych i finansowych, podziału ryzyka pomiędzy partnera prywatnego i publicznego, trybu wyboru partnera prywatnego oraz wyboru optymalnego wariantu realizacji. Przeprowadzone zostało również ankietowe badanie rynku wśród przedsiębiorstw działających w sektorze efektywności energetycznej oraz instytucji finansowych w celu uzyskania praktycznych informacji dotyczących możliwości i warunków wdrożenia planowanego przedsięwzięcia oraz wiarygodnego oszacowania jego założeń brzegowych.

W ramach mikroprojektu Sopot nawiązał współpracę z gminą Drammen, która ma dużedoświadczenie w realizacji działań mających na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej. Sopocka delegacja odwiedziła Drammen w lutym 2017 r. w celu zapoznania się ze stosowanymi tam proekologicznymi rozwiązaniami. Uczestnicy zwiedzili szkołę Marienlyst, wybudowaną w technologii pasywnej oraz szkołę Brandengen, która przeszła głęboką termomodernizację z zastosowaniem OZE. Szkoła Brandengen mieści się w zabytkowym, ceglanym budynku, a przeprowadzone w niej działania modernizacyjne obejmowały ocieplenie ścian, poddasza i piwnic, montaż okien pasywnych (współczynnik przenikania ≤ 0,8 W/m2K),  wymianę drzwi oraz instalację ogrzewania wykorzystującego pompy geotermalne. W budynku zainstalowano także system zarządzania budynkiem i energią – BEMS. W efekcie otrzymano budynek jednocześnie będący pod ochroną konserwatorską i o niskim zużyciu energii.  Norweskie doświadczenia zostaną wykorzystane przez Sopot podczas realizacji jego własnego projektu.

W ramach realizowanego w procedurze PPP projektu pn. „Kompleksowa modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w Sopocie”, zakłada się wdrożenie systemu zarządzania energią (SZE). Monitoring zużycia i zarządzanie energią w zmodernizowanych budynkach będzie prowadzone przez partnera prywatnego

W celu dalszego rozwoju systemu i kontynuacji zarządzania energią, GMS planuję powołanie komisji ds. zarządzania energią w miejskich budynkach publicznych. Zadaniem komisji ds. zarządzania energią, która składać się będzie z przedstawicieli różnych wydziałów UMS i podmiotów powiązanych branżowo będzie przejęcie obowiązków partnera prywatnego po okresie związania umową PPP. Jednak rozpoczęcie działalności komisji zostało zaplanowane już od etapu projektowania przez partnera prywatnego rozwiązań technicznych, poprzez etap inwestycji do etapu eksploatacji modernizowanych budynków. Takie rozwiązanie  zapewni w przyszłości gminnemu podmiotowi zgromadzenie kompleksowej wiedzy i niezbędnych kompetencji do zarządzania energią w miejskich budynkach publicznych, gwarantując kontynuację działań mających na celu  efektywność energetyczną.

Praktyka norweska stosowana w mieście Drammen, która polega na zarządzaniu energią w zasobach komunalnych przez powołaną w tym celu spółkę miejską, poprzez wyodrębnienie podmiotu ze struktury urzędu i ciągłość jej działalności, wskazuje na skuteczność takiego rozwiązania.

Na ten wczesny moment realizacji projektu trudno przewidzieć dalsze plany rozwoju formalno – prawnego miejskiej komisji ds. zarządzania energią. Niewykluczone, że w odległej przyszłości jej kompetencje przejmie, podobnie jak w Drammen, miejska spółka, która będzie skupiała kompetencje zarządzania energią w budynkach miejskich wraz rozwojem SZE.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO jest jednym z wielu nowatorskich projektów, jakie Sopot realizuje w różnych obszarach, w tym ochrony środowiska i poszanowania energii. Miasto od kwietnia 2015 r. jest sygnatariuszem Porozumienia Burmistrzów i realizuje Plan działań na rzecz zrównoważonej energii. Od lat jest też liderem wielu rankingów oraz laureatem licznych nagród. Swój sukces zawdzięcza konsekwentnej realizacji strategii miasta, umiejętnie wykorzystywanym kontaktom zagranicznym, pozyskiwanym środkom unijnym oraz tworzeniu przyjaznego „klimatu" i ułatwień dla inwestorów.

Projekt „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

ROZWIŃ

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU PN.: "CZYSTE POWIETRZE SOPOTU - EDYCJA 2017

 W związku konkursem realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Czyste powietrze Trójmiasta”, Gmina Miasta Sopotu zachęca mieszkańców do składania wniosków o przyznanie dotacji na likwidację pieców i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich rozwiązaniami bardziej przyjaznymi dla środowiska (tj.: piece i kotły opalane gazem lub olejem opałowym, źródła wykorzystujące odnawialne źródła energii, podłączenie do sieci ciepłowniczej).

 Wnioski należy składać w terminie do 15 maja 2017r. w kancelarii ogólnej.

 Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Gminy Miasta Sopotu.

 

 

 W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu (pok. 88) lub do kontaktu telefonicznego pod numerem: tel. (58) 52 13 793. Osobą prowadzącą jest Natalii Jakubowska-Handall.

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU PN.: "CZYSTE POWIETRZE SOPOTU - EDYCJA 2017

W związku konkursem realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Czyste powietrze Trójmiasta”, Gmina Miasta Sopotu zachęca mieszkańców do składania wniosków o przyznanie dotacji na likwidację pieców i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich rozwiązaniami bardziej przyjaznymi dla środowiska (tj.: piece i kotły opalane gazem lub olejem opałowym, źródła wykorzystujące odnawialne źródła energii, podłączenie do sieci ciepłowniczej).

Wnioski należy składać w terminie do 15 maja 2017r. w kancelarii ogólnej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu (pok. 88) lub do kontaktu telefonicznego pod numerem: tel. (58) 52 13 793. Osobą prowadzącą jest Natalii Jakubowska-Handall

 Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Gminy Miasta Sopotu.

 

 

 

 

 

ROZWIŃ

Spotkanie z norweskim partnerem projektu – Gminą Drammen.

01.03.2017

SPOTKANIE Z NORWESKIM PARTNEREM PROJEKTU - GMINĄ DRAMMEN!

W ramach grantu uzyskanego na realizację mikroprojektu oraz w wyniku zawarcia  listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Miastami Drammen i Sopot w dniach 22-24  lutego 2017r. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Gminy Miasta Sopotu w norweskiej Gminie Drammen. Wizyta ta była ukierunkowana tematycznie na poprawę efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, ponieważ Drammen jest wiodące wśród norweskich gmin na tym polu działań.  Zwiedzono szkołę Marienlyst wybudowaną w technologii pasywnej oraz zabytkową szkołę Brandengen, która przeszła głęboką termomodernizację z wykorzystaniem OZE. Szkoła Brandengen mieści się w ceglanym budynku z 1914r., który został poddany gruntownej modernizacji energetycznej: ocieplono ściany od wewnątrz, a także poddasze i piwnice, zamontowano okna o całkowitym współczynniku przenikania nie większym niż 0.8 W/m2K  (okna pasywne), wymieniono drzwi oraz zainstalowano ogrzewanie budynku pompami geotermalnymi. W budynku zainstalowano także system zarządzania budynkiem i energią – BEMS. Dzięki tym działaniom otrzymano budynek pod ochroną konserwatorską o niskim zużyciu energii.  

Gmina Drammen ma również bogate doświadczenie w zarządzeniu energią w obiektach użyteczności publicznej. Od 1997r. zarządzaniem energią poprzez zdalny system monitoringu i sterowania temperaturą i innymi instalacjami objęto już 80 miejskich budynków. Podczas spotkania w siedzibie komunalnej spółki odpowiedzialnej za zarządzanie energią w budynkach publicznych zostały przedstawione możliwości pracy i obsługi systemu oraz zaprezentowano raporty z wynikami redukcji zużycia energii w budynkach miejskich.

 

SPOTKANIE Z NORWESKIM PARTNEREM PROJEKTU - GMINĄ DRAMMEN!

W ramach grantu uzyskanego na realizację mikroprojektu oraz w wyniku zawarcia  listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Miastami Drammen i Sopot w dniach 22-24  lutego 2017r. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Gminy Miasta Sopotu w norweskiej Gminie Drammen. Wizyta ta była ukierunkowana tematycznie na poprawę efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, ponieważ Drammen jest wiodące wśród norweskich gmin na tym polu działań.  Zwiedzono szkołę Marienlyst wybudowaną w technologii pasywnej oraz zabytkową szkołę Brandengen, która przeszła głęboką termomodernizację z wykorzystaniem OZE. Szkoła Brandengen mieści się w ceglanym budynku z 1914r., który został poddany gruntownej modernizacji energetycznej: ocieplono ściany od wewnątrz, a także poddasze i piwnice, zamontowano okna o całkowitym współczynniku przenikania nie większym niż 0.8 W/m2K  (okna pasywne), wymieniono drzwi oraz zainstalowano ogrzewanie budynku pompami geotermalnymi. W budynku zainstalowano także system zarządzania budynkiem i energią – BEMS. Dzięki tym działaniom otrzymano budynek pod ochroną konserwatorską o niskim zużyciu energii.  

Gmina Drammen ma również bogate doświadczenie w zarządzeniu energią w obiektach użyteczności publicznej. Od 1997r. zarządzaniem energią poprzez zdalny system monitoringu i sterowania temperaturą i innymi instalacjami objęto już 80 miejskich budynków. Podczas spotkania w siedzibie komunalnej spółki odpowiedzialnej za zarządzanie energią w budynkach publicznych zostały przedstawione możliwości pracy i obsługi systemu oraz zaprezentowano raporty z wynikami redukcji zużycia energii w budynkach miejskich.

Więcej informacji - KLIK

 

 
ROZWIŃ

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROGRAMU PN.: „CZYSTE POWIETRZE SOPOTU – EDYCJA 2016”

 

W 2016 roku zrealizowano kolejny projekt  „Czyste powietrze Sopotu – edycja 2016” w ramach programu: Czyste powietrze Pomorza (edycja 2016).  Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

 

 Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Gminy Miasta Sopotu.

 

 

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROGRAMU PN.: „CZYSTE POWIETRZE SOPOTU – EDYCJA 2016

Mniej pieców węglowych w Sopocie.

W 2016 roku zrealizowano kolejny projekt  „Czyste powietrze Sopotu – edycja 2016” w ramach programu: Czyste powietrze Pomorza (edycja 2016).  Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Przedmiotem projektu była likwidacja ogrzewania węglowego  na terenie Sopotu przy udziale finansowym Gminy. W ramach projektu zlikwidowano 12 pieców opalanych węglem, które zostały zastąpione kotłami gazowymi. Dzięki realizacji przedsięwzięcia osiągnięto pozytywny efekt ekologiczny, polegający  na redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery w ilości:

–pyłów ogólnych – 0,630 ton/rok,
– SO2 – 0,302 ton/rok,
– NOx – 0,008 ton/rok,
– CO – 1,411 ton/rok,
– CO2 – 22,345 ton/rok
– emisja  równoważna  - 2,858 ton/rok

Koszt kwalifikowany zadania pn. "Czyste powietrze Sopotu - edycja 2016" wyniósł 139 282,04 zł. Kwota dofinansowania zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku to 27 593 zł  co stanowiło 20% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych jest nie tylko wyznacznikiem poprawy efektywności energetycznej, ale ma również zdecydowany wpływ na zmniejszenie emisji innych szkodliwych substancji powstałych podczas energetycznego spalania paliw.
Niska emisja jest problemem, który dotyka nie tylko osoby bezpośrednio przyczyniające się do jej powstania, ale całe lokalne społeczności. Zanieczyszczenia mogą skazić wszystkie komponenty środowiska i, co istotne, utrzymywać się w atmosferze przez okres nawet kilku lat. Dlatego likwidacja niskiej emisji to bardzo ważne zadanie prowadzące do poprawy jakości życia. Ograniczenie ogólnej zawartości zanieczyszczeń w powietrzu przełoży się na poprawę zdrowia, jakości życia nie tylko współczesnych ale i przyszłych pokoleń.

Więcej informacji na stronie:
http://wfos.gdansk.pl/

W roku 1990 liczba indywidualnych źródeł ciepła na paliwo stałe  w Sopocie wynosiła 7811. W chwili obecnej szacuje się, że jest ich ok. 390, co stanowi 4,9% w stosunku do danych z 1990 roku. Wynik ten był możliwy do osiągnięcia dzięki realizacji przez gminę od 1996 roku, programu likwidacji niskiej emisji.
Dotychczasowe działania doprowadziły do osiągniecia znaczących efektów w obniżeniu lokalnej niskiej emisji CO2. W okresie 1997-2010, w wyniku realizacji programu likwidacji niskiej emisji, zredukowano ilość emitowanego ditlenku węgla o ponad 3,7 miliona ton.
Aktualny stan jakości powietrza w Sopocie według raportu ARMAAG i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku:

Stężenia średnioroczne ditlenku siarki w okresie 2013-2015 utrzymywały się na niskim poziomie, osiągając od 10,0 do 15,6 % wartości dopuszczalnej.
Stężenia średnioroczne ditlenku azotu w latach 2013-2015 wahały się od 34,8 % do 39,0 % wartości dopuszczalnej.

Maksymalne stężenie tlenku węgla  wyniosło 18,5 % normy w okresie grzewczym.
Stężenia średnioroczne pyłu PM10 w latach 2013-2015 wykazują tendencję malejącą

 

 

 Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Gminy Miasta Sopotu.

 

 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu (pok. 88) lub do kontaktu telefonicznego pod numerem: tel. (58) 52 13 793. Osobą prowadzącą jest Natalii Jakubowska-Handall.

 

 

ROZWIŃ

Pomorskie szkoły oszczędzają i chronią klimat

17.02.2017

Pomorskie szkoły oszczędzają energię i chronią klimat

Bezinwestycyjne metody oszczędzania energii mogą przynieść zadziwiająco spektakularne rezultaty, co potwierdziły doświadczenia ok. 140 polskich szkół należących od 2013 r. do europejskiej Sieci 50/50 skupiającej szkoły i inne budynki oszczędzające energię. W 2016 r. do tej grupy dołączyło ponad 100 nowych szkół z całej Polski, w tym aż 36 z terenu 9 gmin województwa pomorskiego (Gdynia, Kobylnica, Krokowa, Malbork, Rumia, Sopot, Słupsk, Sztum, Ustka), które wspólnie przystąpiły do realizacji kampanii pn. „Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole”. Na terenie Gminy Miasta Sopotu projekt wdrażają Szkoła Podstawowa nr 9 oraz Zespół Szkół nr 1.


Pomorskie szkoły oszczędzają energię i chronią klimat

Bezinwestycyjne metody oszczędzania energii mogą przynieść zadziwiająco spektakularne rezultaty, co potwierdziły doświadczenia ok. 140 polskich szkół należących od 2013 r. do europejskiej Sieci 50/50 skupiającej szkoły i inne budynki oszczędzające energię. W 2016 r. do tej grupy dołączyło ponad 100 nowych szkół z całej Polski, w tym aż 36 z terenu 9 gmin województwa pomorskiego (Gdynia, Kobylnica, Krokowa, Malbork, Rumia, Sopot, Słupsk, Sztum, Ustka), które wspólnie przystąpiły do realizacji kampanii pn. „Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole”. Na terenie Gminy Miasta Sopotu projekt wdrażają Szkoła Podstawowa nr 9 oraz Zespół Szkół nr 1.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu oraz promocja racjonalnego wykorzystania energii poprzez wdrożenie w pomorskich szkołach innowacyjnej metodologii „50/50”. Metodologia ta nie tylko pokazuje, jak efektywnie oszczędzać energię poprzez zmianę codziennych nawyków i zachowań, ale również pomaga wychować dzieci w duchu poszanowania zasobów oraz współpracy na rzecz wspólnego celu. Dzięki takiemu podejściu dzieci i młodzież przekonują się, że działania każdego z nas mają wpływ na stan środowiska i wspólnie możemy przeciwdziałać zmianom klimatu, m.in. racjonalnie gospodarując energią. Istotą metodologii „50/50” jest wprowadzenie finansowej zachęty do oszczędzania energii zarówno dla szkół, jak i ich organów prowadzących (czyli gmin) oraz równy podział zaoszczędzonych środków pomiędzy szkołę i gminę: 50% kwoty zaoszczędzonej dzięki zastosowaniu przez uczniów i nauczycieli metodologii 50/50 zostanie wypłacone szkole, a drugie 50% będzie stanowiło oszczędności dla władz lokalnych, które finansują szkolne rachunki za energię.

Poza niewątpliwymi korzyściami edukacyjnymi i wychowawczymi wdrażanie metodologii 50/50 może zatem przynieść też wymierne efekty w skali gminy, regionu czy kraju, przyczyniając się również do osiągnięcia lokalnych celów w zakresie ochrony klimatu. Pozwala nie tylko wykorzystać potencjał budynków publicznych w obszarze oszczędności energii, ale także daje samorządom możliwość ograniczenia wydatków na energię oraz zwiększenia redukcji emisji CO2, podczas gdy szkoły zyskują dodatkowe fundusze, które mogą zainwestować w dalszą poprawę efektywności energetycznej lub zaspokojenie innych potrzeb.  Dlatego warto rozważyć włączenie metodologii 50/50 do lokalnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej czy Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii - będzie ona doskonałym uzupełnieniem zawartych w nim działań inwestycyjnych.

 
ROZWIŃ

UWAGA - PTASIA GRYPA


W związku z pojawiającymi się w naszym rejonie ogniskami prasiej grypy załączamy informację nt. obchodzenia się z drobiem i ptactwem w taki sposób, by nie przyczyniać się do rozszerzania epidemii.

Informacja

UWAGA - PTASIA GRYPA


W związku z pojawiającymi się w naszym rejonie ogniskami prasiej grypy załączamy informację nt. obchodzenia się z drobiem i ptactwem w taki sposób, by nie przyczyniać się do rozszerzania epidemii.

Informacja

ROZWIŃ

 „Badanie jakości wody w kąpieliskach na terenie Miasta Sopotu w sezonie kąpielowym 2016”

W ramach zadania wykonana była ocena jakości wody w kąpielisku, która pozwala określić jej przydatność do kąpieli, umożliwiając ochronę zdrowia osób korzystających z sopockiego kąpieliska. Kontrola obejmowała pobór próbek wody w kąpieliskach w punktach ustalonych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sopocie, badanie jakości wody pod względem mikrobiologicznym, wizualny nadzór nad jakością wody w kąpielisku, dokumentowanie i przekazywanie wyników Inspektorowi Sanitarnemu oraz informowanie osób kąpiących się na temat jakości wody.

 

 „Badanie jakości wody w kąpieliskach na terenie Miasta Sopotu w sezonie kąpielowym 2016”

W ramach zadania wykonana była ocena jakości wody w kąpielisku, która pozwala określić jej przydatność do kąpieli, umożliwiając ochronę zdrowia osób korzystających z sopockiego kąpieliska. Kontrola obejmowała pobór próbek wody w kąpieliskach w punktach ustalonych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sopocie, badanie jakości wody pod względem mikrobiologicznym, wizualny nadzór nad jakością wody w kąpielisku, dokumentowanie i przekazywanie wyników Inspektorowi Sanitarnemu oraz informowanie osób kąpiących się na temat jakości wody. Badania wody umożliwiły zapobieganie i eliminację przyczyn ewentualnych zanieczyszczeń, mogących wpłynąć na jakość wody w kąpielisku. Częstotliwość badań wody (harmonogram) została ustalona z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sopocie. Badania były wykonywane w czerwcu,  lipcu i sierpniu 2016 r. Kąpielisko przez cały sezon spełniało wymogi sanitarne.

Kąpieliska objęte badaniem jakości wody: „Sopot - Łazienki Południowe” oraz „Sopot Kamienny Potok – Koliba”.

W trakcie badania wody w kąpielisku wykonano 9 serii podstawowych badań wody dla kąpieliska „Sopot Łazienki Południowe” oraz 5 serii badań dla kąpieliska „Sopot – Kamienny Potok – Koliba” – pobrano po 2 próby w każdej serii. Kąpieliska były przez cały sezon otwarte.

Badanie jakości wody w kąpieliskach na terenie Miasta Sopotu w sezonie kąpielowym 2016 zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 10 500,00 PLN a kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku stanowiła 50% kosztu kwalifikowanego czyli 5250,00 PLN.

Informacja dotycząca wykonywanych badań w trakcie trwania sezonu kąpielowego 2016 r. znajduje się na stronie:

http://bip.sopot.pl/Article/get/id,17726.html.

ROZWIŃ

Konkurs ekologiczny ”Chrońmy drzewa- zbieramy makulaturę”.

Prezydent Miasta Sopotu ogłasza Konkurs ekologiczny ”Chrońmy drzewa- zbieramy makulaturę”.

Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie placówki oświatowe (szkoły i przedszkola) zlokalizowane na terenie Sopotu.

Konkurs ekologiczny ”Chrońmy drzewa- zbieramy makulaturę”.

Prezydent Miasta Sopotu ogłasza Konkurs ekologiczny ”Chrońmy drzewa- zbieramy makulaturę”.

Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie placówki oświatowe (szkoły i przedszkola) zlokalizowane na terenie Sopotu. Konkurs przebiega w następujących kategoriach:

 • Najlepsza Placówka Oświatowa
 • Najlepszy Uczeń
 • Najlepszy Przedszkolak

Konkurs trwa w okresie od 15 października 2016 do 31 maja 2017 roku.

Regulamin konkursu 

ROZWIŃ

Wizyta studyjna w Norwegii

19.09.2016

WIZYTA STUDYJNA W NORWEGII

We wrześniu br. 10 gmin polskich , w tym Gmina Miasta Sopotu, wzięło udział w tygodniowej wizycie studyjnej w Norwegii, realizowanej w ramach projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”. Podczas tej wizyty zapoznano się z modelowymi instalacjami i inicjatywami proenergetycznymi realizowanymi przez norweskie gminy i ich partnerów. Zwiedzono instalacje w obszarze gospodarki cyrkulacyjnej i energetycznego wykorzystania odpadów, modernizacji energetycznej budynków, wykorzystania OZE, czy rewitalizacji dzielnic miejskich w Oslo.

WIZYTA STUDYJNA W NORWEGII

 We wrześniu br. 10 gmin polskich , w tym Gmina Miasta Sopotu, wzięło udział w tygodniowej wizycie studyjnej w Norwegii, realizowanej w ramach projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”. Podczas tej wizyty zapoznano się z modelowymi instalacjami i inicjatywami proenergetycznymi realizowanymi przez norweskie gminy i ich partnerów. Zwiedzono instalacje w obszarze gospodarki cyrkulacyjnej i energetycznego wykorzystania odpadów, modernizacji energetycznej budynków, wykorzystania OZE, czy rewitalizacji dzielnic miejskich w Oslo.

Więcej informacji: KLIK

 
ROZWIŃ

Sopot otrzymał mikrogrant na innowacyjne projekty energetyczne

17.06.2016

SOPOT OTRZYMAŁ MIKROGRANT NA INNOWACYJNE PROJEKTY ENERGETYCZNE!

Sopot wraz z 9 innymi gminami polskimi został laureatem konkursu na innowacyjne mikroprojekty dotyczące efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii i uzyska dofinansowanie na realizację mikroprojektu „Kompleksowe analizy i badania rynku związane z przygotowaniem i wdrożeniem pilotażowego projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie, realizowanego w formule ESCO w Sopocie” . Mikroprojekt będzie realizowany od czerwca 2016 do kwietnia 2017r.

Organizatorem konkursu i liderem projektu jest Związek Miast Polskich, a partnerami projektu Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych. Projekt jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

SOPOT OTRZYMAŁ MIKROGRANT NA INNOWACYJNE PROJEKTY ENERGETYCZNE!

Sopot wraz z 9 innymi gminami polskimi został laureatem konkursu na innowacyjne mikroprojekty dotyczące efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii i uzyska dofinansowanie na realizację mikroprojektu „Kompleksowe analizy i badania rynku związane z przygotowaniem i wdrożeniem pilotażowego projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie, realizowanego w formule ESCO w Sopocie” . Mikroprojekt będzie realizowany od czerwca 2016 do kwietnia 2017r.

Organizatorem konkursu i liderem projektu jest Związek Miast Polskich, a partnerami projektu Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych. Projekt jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Więcej informacji: KLIK

 

   
ROZWIŃ

Eko-Wakacje za własne pieniądze" – nagroda Prezydenta Miasta Sopotu dla organizacji pozarządowych.

Prezydent Miasta Sopotu ustanowił nagrodę pn.” Eko-Wakacje za własne pieniądze” za działalność organizacji pozarządowych na rzecz Sopotu w zakresie dbałości o czystość i porządek na terenie Gminy Miasta Sopotu.

W załączeniu :

- regulamin przyznawania nagrody,

- wniosek dla organizacji pozarządowej.


Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Pani Grażyna Dragan - Główny specjalista w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska tel: 58 52 13 788
email: grazyna.dragan@um.sopot.pl

 

 

Zajęcia w Akwarium Morskim w Gdyni dla sopockich szkół i przedszkoli

Miasto Sopot dofinansowuje zajęcia dydaktyczne w zakresie edukacji ekologicznej pn. "Spotkanie z Morzem Bałtyckim", przeznaczone dla dzieci i młodzieży z sopockich przedszkoli i szkół. Program obejmuje zróżnicowane działania edukacyjne organizowane są przez Morski Instytut Rybacki, w salach edukacyjnych Akwarium Morskiego w Gdyni. Poza zajęciami warsztatowymi organizowane są również rejsy edukacyjne po Zatoce Gdańskiej. Uczestnictwo w programie pozwala na szczegółowe poznanie ichtiofauny Bałtyku oraz poznanie techniki wykonywania analizy ichtiologicznej.

Zgłoszenia grup przedszkolnych lub szkolnych przyjmowane są bezpośrednio przez Akwarium Morskie w Gdyni.

Osoby do kontaktów:
Mirosława Raczkowska - tel: 58 732 66 24
Katarzyna Borowiak - tel: 58 732 66 27

Więcej info:

http://oceanliteracy.pl/bez-kategorii/spotkanie-z-morzem-baltyckim/

en4

Dofinasowanie instalacji kolektorów słonecznych i innych urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych

Właściciele domów jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe mogą uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzanie ciepłej wody użytkowej, montaż pomp ciepła lub zakup i montaż paneli fotowoltaicznych.
 

Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia zakończone.
Szczegółowe zasady dofinasowań dostępne pod linkiem: Uchwała XLI/577/2014 oraz Uchwała IV/30/2015.

wzwp

 

„Plan Gospodarki Nisko- emisyjnej - materiał promujący”

 W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, został opracowany filmik o tworzonym przez Stowarzyszenie OMG-G-S "Planie gospodarki niskoemisyjnej dla GOM". Celem Planu jest  wskazanie działań mających na celu poprawę stanu powietrza w Metropolii.

 

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - materiał promujący”

 W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, został opracowany filmik o tworzonym przez Stowarzyszenie OMG-G-S "Planie gospodarki niskoemisyjnej dla GOM".  Celem Planu jest  wskazanie działań mających na celu poprawę stanu powietrza w Metropolii.

 

 

Link do filmu na Facebooku:  https://www.facebook.com/MetropoliaGGS/videos/vb.150167458455389/578664218939042/?type=2&theater

Więcej informacji o Projekcie na stronie:
http://www.metropoliagdansk.pl/metropolia-dla-srodowiska/plan-gospodarki-niskoemisyjnej/

ROZWIŃ

JAK POSTĘPOWAĆ ZE ZNALEZIONYMI PTAKAMI?

 

W czasie spacerów po plaży i nad miejskimi stawami możemy teraz spotkać całe rodziny łabędzi, krzyżówek i łysek. Czasami zdarzy się, że zaobserwujemy pisklęta lub nawet podrośnięte młode ptaki, które będą wydawały się nam opuszczone. Nic bardziej mylnego. Gdzieś w pobliżu uwijają się rodzice i bacznie obserwują zarówno swój przychówek i nas, gdyż my ludzie jesteśmy postrzegani przez większość zwierząt jako potencjalne zagrożenie.
Nie należy zabierać piskląt lub młodziaków ptaków wodnych ani też wzywać do nich pomocy – nie ma po prostu takiej potrzeby!!!

JAK POSTĘPOWAĆ ZE ZNALEZIONYMI PTAKAMI?

 


Mamy już lato w pełni, choć przez długi czas aura nie wskazywała, że taka pora roku w ogóle się "nadejdzie". Jest to jednocześnie bardzo ważny czas w świecie naszych skrzydlatych przyjaciół - właśnie teraz u wielu gatunków ptaków pojawia się tegoroczny przychówek - pisklęta.

W czasie spacerów po mieście, parkach, lesie możemy natknąć się na pisklęta różnych gatunków ptaków lub tak zwane podloty. U wielu gatunków ptaków (np. drozdów, pustułek, puszczyków) młode osobniki opuszczają gniazdo zanim uzyskają pełną zdolność do lotu (takie osobniki nazywamy właśnie podlotami). Zachowanie takie wynika ze strategii ochrony lęgu przed drapieżnikami - drapieżnikowi trudno jest znaleźć ptaki rozproszone, ukryte w koronach drzew czy w zakrzaczeniach. Jeśli nawet upoluje on jednego osobnika, to inne podloty pochodzące z danego gniazda mają szanse na przeżycie, której byłyby pozbawione, gdyby wszystkie pozostały w gnieździe.

Podloty karmione są przez rodziców jeszcze przez kilka, kilkanaście dni. Spacerujący ludzie zabierają takie słabo latające podloty myśląc, że są to osobniki porzucone, osłabione bądź chore. Nie zwracają uwagi na zaniepokojone, pozostające w pobliżu dorosłe ptaki. Pamiętajmy, aby nie zabierać takich ptaków. Nie ma takiej potrzeby!!! W rękach człowieka mają znacznie mniejsze szanse na przeżycie. Jeżeli nawet dziecko przyniesie podlota do domu, należy jak najszybciej odnieść go w miejsce gdzie został znaleziony. Można go posadzić na pobliskiej gałęzi i zostawić w spokoju, dorosłe ptaki na pewno go odnajdą i będą się nim opiekować.

W czasie spacerów po plaży i nad miejskimi stawami możemy teraz spotkać całe rodziny łabędzi, krzyżówek i łysek. Czasami zdarzy się, że zaobserwujemy pisklęta lub nawet podrośnięte młode ptaki, które będą wydawały się nam opuszczone. Nic bardziej mylnego. Gdzieś w pobliżu uwijają się rodzice i bacznie obserwują zarówno swój przychówek i nas, gdyż my ludzie jesteśmy postrzegani przez większość zwierząt jako potencjalne zagrożenie.
Nie należy zabierać piskląt lub młodziaków ptaków wodnych ani też wzywać do nich pomocy – nie ma po prostu takiej potrzeby!!!

 

Jerzyki są mylnie uważane za jaskółki.


Na przełomie lipca i sierpnia (do około połowy tego miesiąca) gniazda opuszczają młode jerzyki. Ptaki te większość swego życia spędzają w powietrzu, polując na owady, które łapią w bardzo zwinnym i szybkim locie. Są perfekcyjnymi lotnikami, natomiast fatalnymi piechurami – ich kończyny są wyjątkowo krótkie, trudno im odbić się do lotu, gdy znajdą się przypadkowo na ziemi, posadzenie na otwartej dłoni niewiele pomaga. Jeżeli znajdziemy, leżącego na ziemi jerzyka i nie ma on widocznych uszkodzeń ciała (np. złamania skrzydeł czy nóg) należy spróbować go wypuścić. Musimy ułatwić mu start, toteż najlepiej udać się na pobliską łączkę, posadzić jerzyka na otwartej dłoni i lekko go podrzucić. W większości przypadków ptak bez problemu odleci. Jeżeli jednak nie uda mu się wzbić w powietrze, należy się nim zaopiekować i kilka dni dokarmiać. Po kilku dniach lotki (pióra w skrzydle) wyrosną na tyle, że przy ponownej próbie wypuszczenia ptak powinien szczęśliwie odlecieć. Osoby zainteresowane zasadami karmienia piskląt i młodych ptaków proszę o kontakt mailowy pod mój adres: skua69@gmail.com. W naturze jerzyki nie siadają na ziemi, czepiają się swoimi ostrymi pazurkami chropowatej powierzchni ścian i w tej pozycji odpoczywają. Startując do lotu, po prostu rozluźniają uchwyt i dosłownie „odpadają” od ścian, rozkładają skrzydła i wzbijają się w powietrze.

 

Podlot puszczyka


W ręce ludzi trafiają również, znalezione na szosach, podloty puszczyków. Sowy te chętnie gniazdują w dziuplach starych drzew, którymi obsadzane jest wiele dróg. Zdarza się, że młode ptaki „ ćwicząc skrzydła”, czasami spadają na szosę i nie potrafią wspiąć się na drzewo. Nie należy takiego „młodziaka” zabierać do domu, wystarczy podnieść go z szosy i posadzić na pobliskiej gałęzi. Odchowanie sów nie jest proste; duże problemy sprawia zwłaszcza przyuczenie tych ptaków do samodzielnego zdobywania pokarmu.

Pamiętajmy o tym, że wiele naszych zachowań względem zwierząt, wydających się nam właściwych („bo przecież tak powinien zachować się każdy wrażliwy człowiek”) tak naprawdę przynosi więcej złego niż dobrego naszym „braciom mniejszym”. Wynika to z niezrozumienia ich sposobu życia i potrzeb, czyli po prostu z naszej niewiedzy.

Tekst przygotowany we współpracy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym w Gdańsku
autor: Dariusz Ożarowski

ROZWIŃ

OCHRONA PRZED WŚCIEKLIZNĄ

 

Wścieklizna to bardzo groźna choroba odzwierzęca, atakująca układ nerwowy. Najczęściej przenoszona jest ze zwierząt na zwierzęta. Człowiek może zarazić się od zwierząt chorych! O czym należy wiedzieć, aby się przed nią chronić?

OCHRONA PRZED WŚCIEKLIZNĄ

 

O czym należy wiedzieć, aby się przed nią chronić?
Wścieklizna - czym jest? W jaki sposób dochodzi do zakażenia?
Wścieklizna to bardzo groźna choroba odzwierzęca, atakująca układ nerwowy. Najczęściej przenoszona jest ze zwierząt na zwierzęta. Człowiek może zarazić się od zwierząt chorych! Podatne na zakażenie i zachorowanie  na wściekliznę są  jedynie SSAKI, tj. zwierzęta stałocieplne, których ciało pokrywają włosy, sierść lub futro, od których może zarazić się człowiek.

 

Wściekliznę najczęściej stwierdza się:

 

- u zwierząt dziko żyjących wśród u zwierząt dziko żyjących wśród: lisów, nietoperzy, dzików, kun, jenotów;
- u drobnych gryzoni wśród: wiewiórek, myszy, szczurów;
- u zwierząt domowych wśród: psów, kotów, fretek;

Wścieklizny nie przenoszą ptaki, gady, płazy i owady. Kontakt z nimi nie grozi zakażeniem wirusem wścieklizny.

 

Sposoby zarażenia się wścieklizną od zwierząt:


Człowiek może zarazić się wścieklizną tylko wówczas kiedy pokąsa go chore zwierzę
lub ślina chorego zwierzęcia przedostanie się do organizmu poprzez skaleczoną lub zadrapaną skórę  lub błony śluzowe ust, nosa, oka.

 

Podstawowe zasady zachowania się wobec zwierząt w celu uniknięcia zakażenia wścieklizną:


Nie dotykać, nie głaskać nieznanych/obcych zwierząt domowych i dzikich, niezależnie od ich zachowania.
Nie dokarmiać zwierząt dzikich. Obserwacje zwierząt dzikich przeprowadzać z bezpiecznej odległości.

 

Sposób postępowania w przypadku pogryzienia przez zwierzę:


- jak najszybciej oddalić się od zwierzęcia,
- nie próbować go łapać,
- osoby niepełnoletnie o zdarzeniu bezwzględnie powinny powiadomić osobę dorosłą,
- nie tamować krwawienia, pozwolić aby krew swobodnie wypływała z rany, następnie przemyć ranę wodą z mydłem i udać się do lekarza.

Pamiętaj, jeśli ugryzie Cię zwierzę dzikie, zostaniesz poddany szczepieniu, które uchroni Cię przed zachorowaniem.

W przypadku pogryzienia przez zwierzę domowe, takie jak pies, kot czy fretka należy spisać dane właściciela zwierzęcia, nr telefonu, dokonać opisu zwierzęcia i powiadomić o zdarzeniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni. Wszystkie powyższe dane są konieczne dla podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wydania decyzji nakazującej bezpłatną obserwację zwierzęcia w celu wykluczenia wścieklizny. Na obserwację tę nałożony jest przymus administracyjny a niewykonanie jej skutkuje nałożeniem kary do 10 000 złotych.

Od wyników obserwacji zwierzęcia zależy to, czy osoba pokąsana będzie podlegała szczepieniu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gdyni przypomina o obowiązkowym corocznym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie i zalecanym kotów. Ponadto na terenach leśnych przeprowadzane są akcje szczepień lisów doustną szczepionką przeciwko wściekliźnie. Zaleca się w tym czasie przestrzeganie zakazu wstępu na obszar, gdzie wyłożone są szczepionki i bezwzględne niepodejmowanie ich.
Wymienione ogólne zasady postępowania ze zwierzętami domowymi i dzikimi dotyczą również przypadku wystąpienia innych chorób zakaźnych.

 

Pomocy i informacji udzielą następujące służby:


Straż miejska w Sopocie - tel: 0 58 521 38 50
Komenda miejska policji w Sopocie - tel: 0 58 521 62 00
Powiatowy lekarz weterynarii  w Gdyni - tel: 0 58 622 31 66

ROZWIŃ

  Nie dokarmiaj gołębi!

   

   

  Gołębie miejskie należą do zwierząt dzikich, które nie wymagają dokarmiania. Bez problemu potrafią przetrwać w środowisku miejskim cały okres zimowy i same znajdują sobie pokarm. Absolutnie niewskazane jest dokarmianie gołębi chlebem. Dokarmianie gołębi, a tym samym oswajanie z człowiekiem powoduje niekontrolowany wzrost ich liczebności.

   

  Gołębie przyczyniają się do wielu chorób odzwierzęcych jak: gruźlicy ptasiej, ornitozy czy chorób przewodu pokarmowego. Ponadto są nosicielami wielu pasożytów jak pchły, roztocza, przenoszą kleszcze. Tym samym mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania wielu chorób i stanowić ryzyko zagrożenia zdrowia szczególnie dzieci, osób starszych jak i alergików.

   

  Apelujemy zatem o powstrzymywanie się od dokarmiania gołębi, mając na uwadze przede wszystkim nasze zdrowie, a także czysty wygląd naszego miasta.

  piesek

  WYBIEGI DLA PSÓW - INFORMACJE

   WYBIEGI DLA PSÓW - INFORMACJE

  (Aby zobaczyć mapę pełnej wielkości kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wybierz "pokaż obrazek").

  Lokalizacje wybiegów dla psów:

  1. Ul. 23 Marca przy pętli autobusowej

  2. Ul. 23 Marca koło krzyża przy łączniku z ul. Malczewskiego

  3. Ul. Malczewskiego - za Cmentarzem Żydowskim

  4. Ul. Sienkiewicza - przy Cmentarzu Komunalnym

  5. Ul. Cieszyńskiego - skarpa przy lesie

  6. Ul. 1 Maja - tereny przy schronisku dla zwierząt

  7. Park Północny - za klubem Koliba

  8. Ul. Mazowiecka - na końcu ulicy przy lesie

  9. Ul. Obodrzyców - przy zbiorniku wodnym

  10. Ul. Winieckiego - wąwód od strony ul. Obrońców Westerplatte

  11. Ul. Bitwy pod Płowcami - teren rekreacyjny na Błoniach

  12. Ul. Łokietka - zaplecze ogródków działkowych w kierunku Ergo Areny

   

  Lokalizacje dystrybutorów woreczków na psie odchody:

  1. ul. 1 Maja - przy schronisku

  2. ul. 1 Maja - na terenie schroniska

  3. ul. Sikorskiego - placyk na przeciw ALMY

  4. ul. Kościuszki - plac przy UM

  5. ul. Łokietka

  6. ul. Polna

  7. ul. Piastów

  8. ul. Powst Warszawy - na końcu ulicy

  9. ul Obodrzyców

  10. ul. Obodrzyców - tymczasowo zdemontowany- remont ulicy,

  11. ul. Cieszyńskiego - 2 szt

  12. ul. Malczewskiego - za cmentarzem

   

  Plaża:

  Plaża miejska jest dostępna dla zwierząt poza sezonem, tj. od 1 listopada do 31 marca. W sezonie, z uwagi na natłok plażowiczów można wprowadzać psy na plaże wyłącznie w okolicach wejść 43 - 45, w godzinach 18:00-24:00.

  ROZWIŃ

  OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE

  Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi

  1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi i innych zwierząt oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

  2. Właściciel nieruchomości utrzymujący zwierzę domowe, przebywające na niej swobodnie, zobowiązany jest do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza jej obszar, w przypadku utrzymywania psa zobowiązany jest także do umieszczenia przy wejściu na nieruchomość tabliczki informującej o obecności psa.

  3. Osoba utrzymująca psa, wyprowadzając go poza teren własnej posesji, a w przypadku nieruchomości, w której znajduje się więcej niż jeden lokal, także na nieruchomość wspólną, ma obowiązek prowadzenie psa na uwięzi a pies należący do ras uznanych za agresywne musi mieć również nałożony kaganiec.

  4. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych i tylko w przypadku, gdy posiadacz sprawuje właściwą kontrolę nad jego zachowaniem, a pies ma założony kaganiec i zapiętą obrożę oraz posiada nośnik z zapisanymi informacjami, które pozwolą na odnalezienie osoby, do której zwierzę należy.

  5. Obowiązek nałożenia kagańca nie dotyczy psów do wysokości do 30 cm w kłębie, nie należących do ras uznanych za agresywne, psów, którym niemożliwe jest założenie kagańca ze względów na budowę ciała (np. pekińczyk) lub niewskazane ze względów zdrowotnych, co jest potwierdzone zaświadczeniem lekarza weterynarii oraz szczeniąt w wieku do 6 miesięcy, jeżeli osoba prowadząca psa posiada dokument potwierdzający jego wiek.

  7. Obowiązek określony w ust. 4 i 5 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników osób niepełnosprawnych i psów asystujących osobom niepełnosprawnym.

  8. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek przechowywania zaświadczenia potwierdzającego realizację obowiązku wykonywania szczepień przeciwko wściekliźnie.

   

  Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

  1. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcie zanieczyszczenia pozostawionego przez zwierzę w miejscu publicznym, w szczególności na klatkach schodowych, lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, na chodnikach, ulicach i placach, parkach, zieleńcach itp.; odchody należy umieszczać w specjalnie oznaczonych pojemnikach, w pojemnikach na odpady zmieszane lub w koszach ulicznych.

  2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy osób niewidomych i o znacznym stopniu niepełnosprawności, korzystających z pomocy psów przewodników i psów asystujących osobom niepełnosprawnym.

  3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:

  1)      niewprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, schroniska, tereny wystaw; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów przewodników i psów asystujących osobom niepełnosprawnym;

  2)      niewprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw, piaskownic dla dzieci przez cały rok oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych przepisów,

  3)      niewprowadzania psów i innych zwierząt domowych na plaże i kąpieliska w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku, za wyjątkiem odcinka plaży od wejścia na plażę nr 43 do wejścia nr 45 w godzinach od 18.00 do 24.00; zakaz nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów przewodników i psów asystujących osobom niepełnosprawnym, jeżeli są one trzymane na smyczy.

  4. Postępowanie ze zwłokami padłych zwierząt domowych:

  1)      zwłoki padłych zwierząt domowych o ile nie zachodzi podejrzenie o chorobę zakaźną należy niezwłocznie zgłosić i przekazać podmiotom zajmującym się ich zbieraniem i utylizacją, posiadającym stosowne zezwolenie; aktualną informację o adresach takich podmiotów działających na terenie Sopotu można uzyskać w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu;

  2)      obowiązek dokonania zgłoszenia i przekazania zwłok padłych zwierząt ciąży na posiadaczu, a jeżeli posiadacza nie można ustalić na zarządcy terenu na którym zwłoki się znajdują.

  ROZWIŃ

   Program ochrony zwierząt bezdomnych

   Miasto Sopot jest właścicielem schroniska dla bezdomnych zwierząt, w którym zapewniona jest opieka porzuconym psom i kotom. Bezpośrednim prowadzeniem schroniska i opieką na przebywającymi w nim zwierzętami od ponad 50 lat sprawuje Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami mające swój oddział w Sopocie.

   Na kolejny okres trzech lat Miasto Sopot w roku 2016 w drodze konkursu przeprowadzonego  na podstawie art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2010.234.1536 ze zm.) powierzyło ponownie prowadzenie schroniska sopockiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami (TOZ).
    
   Poza prowadzeniem schroniska w ramach powierzonego zadania TOZ pomaga również kotom wolno żyjącym, przekazując społecznym opiekunom domki dla kotów oraz realizując PROGRAM WIOSENNEJ I JESIENNEJ sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących.


   Szczegółową informację na temat tego programu można uzyskać w siedzibie schroniska w ul. 1 Maja 32 w Sopocie lub na stronie: sopot.toz.pl

   śmieci
   jerzyk

   JERZYK – NIEZWYKŁY GOŚĆ Z AFRYKI POTRZEBUJE NASZEJ POMOCY!

    

   W związku z postępującym rozwojem technologii budownictwa coraz częściej pozbawiamy ptaki miejsc do gniazdowania. Jednym z ptaków zakładających gniazda w szczelinach muru pod gzymsami, rynnami, dachówkami oraz w stropodachach, do których wlatują przez otwory wentylacyjne jest JERZYK. Nazwa ptaka wywodzi się stąd, że jerzyk przylatywał do naszego kraju w okolicy dnia Św. Jerzego.

   JERZYK – NIEZWYKŁY GOŚĆ Z AFRYKI POTRZEBUJE NASZEJ POMOCY!

    

    

   W związku z postępującym rozwojem technologii budownictwa coraz częściej pozbawiamy ptaki miejsc do gniazdowania. Jednym z ptaków zakładających gniazda w szczelinach muru pod gzymsami, rynnami, dachówkami oraz w stropodachach, do których wlatują przez otwory wentylacyjne jest JERZYK. Nazwa ptaka wywodzi się stąd, że jerzyk przylatywał do naszego kraju w okolicy dnia Św. Jerzego.

   Co roku na początku maja jerzyki przylatują do nas z Afryki na niewiele ponad 3 miesiące. Często mylimy je z jaskółkami, choć są od nich większe, szybsze i latają znacznie wyżej. Całe brunatno-czarne nie mają białej piersi, tak jak jaskółki, tylko jaśniejszą plamkę pod dzio­bem. Szybują wysoko nad osiedlami wielorodzinnymi lub ścigają się w krzykliwych stadkach między blokami.

   Jerzyk jest gatunkiem ściśle chronionym. Prawie całe swoje życie spędza w powietrzu. W locie je chwytając owady, pije wodę, zbiera materiał na gniazdo, a nawet kopuluje i śpi niesiony przez prądy powietrzne na wysokości ponad 2000 m. Nigdy dobrowolnie nie ląduje na ziemi. Gdy spadnie na ziemię, jest zupełnie bezbronny. Najczęściej nie potrafi wzbić się z powrotem do góry. Uwsteczniona budowa nóg (stąd nazwa rzędu "krót­konogie") sprawia, że nie nadaje się do życia w strefie lądowej, do stąpania po ziemi czy siadania na gałęzi. Z lotu czepia się wysokich, pionowych struktur (np. skał, nierów­ności murów), co najmniej kilka metrów nad ziemią - i tak właśnie ląduje przy gnieździe.

   Jerzyk znaleziony na ziemi to ptak, który potrzebuje naszej pomocy. Znalazł się w obcym dla siebie śro­dowisku. Często wystarczy - o ile nie jest ranny ­delikatnie unieść i wypuścić ptaka na otwartych dłoniach z wysokości, np. z okna, im wyżej, tym lepiej. Jeśli jest zmoknięty lub wyczerpany należy pozwolić mu wyschnąć i odpocząć w bezpiecznym miejscu (np. na balkonie, z dala od kotów i psów), a potem wypuścić ponownie.

   Jeśli rozpędzony jerzyk wpadnie do naszego miesz­kania przez otwarte okno, postępujemy podobnie. Nie wyrzucamy ptaka za okno. Jerzyk jest doskonałym lotnikiem (osiąga prędkość ponad 160 km/godz.). Niewielka pomoc z naszej strony sprawi, że bezpie­cznie wróci do swojego powietrznego świata.

   Gdy znajdziemy na ziemi rannego lub młodego nie­lotnego jerzyka (zapewne przedwcześnie opuścił gniazdo) najlepiej odwieźć go do najbliższego azylu dla ptaków.

   Jerzyki łączą się w trwałe pary, aż do śmierci jednego z partnerów. Więź ta odnawia się co roku przy gnieździe, do którego partnerzy wędrują osobno. Jerzyki powra­cają co roku do tych samych miejsc lęgowych. Gdy są one zasłonięte lub zlikwidowane, ptaki nie odlatują, lecz niestrudzenie obijają się o wszelkie przeszkody w miejscach, które pamiętają jako wejścia do gniazd. Mogą wtedy ulec okaleczeniom i kontuzjom.

   Jerzyki związane są ze środowiskiem miejskim i wy­sokimi budynkami. W miastach nie budują gniazd na drzewach. Budynki, zwłaszcza wielorodzinne, stano­wią dla nich jedyne miejsce gnieżdżenia się.

   Zakładają gniazda w szczelinach muru pod gzymsami, rynnami, dachówkami oraz w stropodachach, do których wlatują przez otwory wentylacyjne o średnicy 4 - 8 cm.
    
   Wyburzanie starych kamienic, remonty i ocieplania bu­dynków (np. styropianem), zakładanie kratek na otwory do stropodachów oraz nowoczesne budownictwo pozbawione szczelin i zakamarków powoduje, że coraz mniej jest miejsc, w których jerzyki mogłyby założyć gniazda. Utrata miejsc lęgowych oznacza spadek liczebności gatunku. Zagrożeniem są także prace remontowo - budowlane prowadzone w porze lęgowej. Rusztowania pokryte siatką lub folią uniemożliwiają ptakom dostęp do gniazd. Poza tym jerzyk, w odróż­nieniu od innych ptaków, nie ucieka z gniazda w razie zagrożenia. Czeka cicho, aż ono minie. Kończy się to najczęściej zamurowaniem ptaków żywcem.

    

   Aby chronić jerzyki należy:


   - prowadzić prace remontowe i termomodernizacyjne na budynkach zamieszkałych przez jerzyki poza porą lęgową, która trwa od 1 maja do 15 sierpnia;
   - unikać zakładania kratek na otwory do stropodachów;
   - pozostawiać istniejące w murze niewielkie szczeliny pod dachami i rynnami;
   - pozwolić ptakom na wlot do gniazd poprzez wycięcie otworów w deskach i elementach zasłaniających dotychczasowe miejsca lęgowe;
   - tworzyć nowe miejsce lęgowe dla jerzyków w konstrukcji budynku, wbudowując cementowe gniazda lub zostawiając przerwy między cegłami, żłobiąc szczeliny, tak aby ptak miał dostęp do nisz pod dachem;
   - wieszać odpowiednie skrzynki lęgowe dla jerzyków na budynkach.

   Ponieważ jerzyk gnieździ się kolonijnie skrzynki należy wieszać na wysokości powyżej 4 metrów po kilka w rzędzie, najpóźniej do 1 maja.

   Wymiary wewnętrzne skrzynki lęgowej dla jerzyka:
   12 cm (wys.) x 18 cm (szer.) x 30 cm (dł.),
   poziomy otwór wlotowy: 6,5 cm x 3,2 cm.
    
   Przebywanie jerzyków na budynkach nie przynosi żadnych szkód, ponieważ ptaki te nie niszczą i nie brudzą elewacji i nie powodują zatykania przewodów wentylacyjnych. Ponadto są bardzo pożyteczne, gdyż w locie chwytają duże ilości owadów.

    

   CHROŃMY JERZYKI POPRZEZ ZABEZPIECZANIE ICH MIEJSC LĘGOWYCH!


   Opracowano na podstawie materiałów Ligi Ochrony Przyrody Okręgu Stołecznego w Warszawie.

   Poniżej podajemy linki do szerszych informacji na temat ochrony jerzyka:
   ekofundusz.org.pl
   gdansk.rdos.gov.pl
   www.bocian.org.pl

   ROZWIŃ

   Kompleksowa termomodernizacja zabytkowych przedszkoli nr 1 oraz nr 4 w Sopocie

   W ramach konkursu „TermoPomorze” (edycja 2014) Gmina Miasta Sopotu uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do realizacji inwestycji, polegającej na kompleksowej termomodernizacji dwóch zabytkowych przedszkoli nr 1 przy ul. Jana Kasprowicza 1 oraz nr 4 przy ul Obodrzyców 20 w Sopocie.

   Kompleksowa termomodernizacja zabytkowych przedszkoli nr 1 oraz nr 4 w Sopocie

   W ramach konkursu „TermoPomorze” (edycja 2014) Gmina Miasta Sopotu uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do realizacji inwestycji, polegającej na kompleksowej termomodernizacji dwóch zabytkowych przedszkoli nr 1 przy ul. Jana Kasprowicza 1 oraz nr 4 przy ul Obodrzyców 20 w Sopocie.

   Mając na względzie wykorzystanie pełnego potencjału oszczędności, jaki posiadają oba budynki, prace termomodernizacyjne obejmować będą:

   • modernizację instalacji centralnego ogrzewania
   • modernizację systemu zaopatrzenia obiektu w ciepła wodę użytkową, w tym montaż kolektorów słonecznych
   • docieplenie dachów, stropów i ścian wewnętrznych i zewnętrznych
   • wymianę lub renowację okien i drzwi połączoną z modernizacją wentylacji

   Pracom termomodernizacyjnym będą towarzyszyć kampania informacyjno – edukacyjna pn. „Oszczędzając energię napełnisz skarbonkę”, która zostanie skierowana do dzieci sopockich przedszkoli oraz ich rodziców i nauczycieli. Celem kampanii jest budowa postaw ekologicznych i wzrost świadomości w zakresie poszanowania energii.

   Realizacja projektu wpłynie korzystnie na redukcję emisji CO2 (spadek niskiej emisji) oraz przyczyni się do wzrostu produkcji energii z udziałem OZE. Obecnie budynki charakteryzują się zbyt wysokim poziom zapotrzebowania i nakładami finansowymi na energię cieplną oraz nadmiernymi stratami ciepła.

   Projekt wpisuje się w „Politykę energetyczną Miasta Sopotu”, w tym „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” przyjęte uchwałą nr XIX/232/2012 RMS z dn. 11.05.2012 oraz jest zgodny z założeniami Planu na rzecz zrównoważonej energii dla Gminy Miasta Sopotu oraz Gminnego planu gospodarki niskoemisyjnej.

   Planowany koszt kwalifikowalny – Przedszkole nr 4 to: 456 672,00 zł.
   Dotacja dla Przedszkola nr 4 w wysokości: 137 000,00 zł.
   Pożyczka  dla Przedszkola nr 4 w kwocie 228 000,00 zł.

   Planowany koszt kwalifikowalny – Przedszkole nr 1 to: 600 666,00 zł.
   Dotacja dla Przedszkola nr 1 w wysokości: 180 190,00 zł.
   Pożyczka  dla Przedszkola nr 1 w kwocie 272 000,00 zł.

   Planowany okres realizacji zadań inwestycyjnych to: czerwiec 2015 – wrzesień 2015.
   Link do strony internetowej WFOŚiGW w Gdańsku: http://www.wfosigw.gda.pl/

    

    

   ROZWIŃ
    © 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
    PROJEKT I WYKONANIE: PHENO