St. Inspektor Magdalena Jażdżewska
Kontakt:
mail: magdalena.jazdzewska@um.sopot.pl
tel: (58) 52 13 855

CEL OGÓLNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

 Celem ogólnym programu jest dbałość o bezpieczeństwo własne i innych, budowanie świadomości zagrożeń, na które narażone są dzieci oraz umiejętność reagowania na te zagrożenia.
Cele szczegółowe :

 -zaznajomienie dzieci i młodzieży ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach ryzykownych ,
- budowanie właściwych nawyków,
- nabycie przez dzieci umiejętności praktycznej komunikacji, poszanowania drugiego człowieka i ogólno pojętej tolerancji,
- kształtowanie umiejętności organizowania bezpiecznego czasu wolnego,
- kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń związanych ze środkami uzależniającymi (nikotynizm, alkoholizm, narkomania),
- zapoznanie z normami społecznymi i normami prawa,
- zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym w tym bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
- zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu,
- kształtowanie umiejętności reagowania w sytuacji zachowań agresywnych.

FORMY REALIZOWANIA PROGRAMU

Realizacja programu profilaktyki odbywać się będzie poprzez prowadzenie pogadanek, prelekcji, pokazów oraz prezentacji w szkołach, przedszkolach oraz w placówkach kulturalnych.
 Realizatorami wyżej opisanego Programu Profilaktyki są funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz zaproszeni goście.

Straż Miejska w Sopocie wykonując swoje zadania, realizuje wiele programów profilaktycznych skierowanych dla dzieci i młodzieży, a także dla seniorów. Jednym z nich jest cykl spotkań i wykładów z mieszkańcami Sopotu, dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych na wybrane tematy. Program ten obejmuje również Przedszkola.

W tym roku proponujemy prelekcje o niżej wymienionej problematyce:

1. Bezpieczna droga dzieci do i ze szkoły,
2. Straż Miejska jako jednostka pomocna i przyjazna dzieciom,
3. Internet – umiejętne korzystanie z sieci, 
4. Agresja i przemoc,
5. Środki psychoaktywne,
6. Ferie zimowe – aktywne spędzanie czasu wolnego,
7. Konsekwencje prawne młodzieży,
8. Aktywny maj na rowerze,                                                                                                                                               9. Bezpieczny wypoczynek,                                                                                                                                              10. Straż Miejska jako instytucja dla mieszkańców.                                                                                                                      

 

 

 

 

 

© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO