DLA MIESZKAŃCÓW

Wykaz najważniejszych spraw do załatwienia:

 

 1. Dowód Osobisty
 2. Rejestracja pojazdu
 3. Zameldowanie/Wymeldowanie
 4. Podatki i opłaty lokalne
 5. Pełnomocnictwa
 6. Impreza masowa – wniosek
 7. Pozwolenie na budowę
 8. Dodatki mieszkaniowe
 9. Dodatek energetyczny

 

Pozostałe procedury znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej 

 

WIĘCEJ
02_zdjecie

Skład Rady Miasta - kadencja 2014-2018

Kadencja 2014-2018

WIĘCEJ
MONTE1

Transmisja obrad

Transmisja obrad Rady Miasta Sopotu

 

horyzont1

O Radzie Miasta Sopotu

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady oraz jej liczebność określa odpowiednia ustawa.

WIĘCEJ

Spis telefonów do wydziałów Urzędu Miasta

pokój stanowisko kontakt
16 Kancelaria ogólna

+48 58 5213 722
+48 58 5213 723
fax +48 58 551 01 33

kancelaria@sopot.pl

41 Sekretariat Prezydenta Miasta Sopotu tel. +48 58 5213 750
fax +48 58 551 26 87
42 Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski

tel. +48 58 5213 750
fax +48 58 551 26 87

jacek.karnowski@um.sopot.pl 

71 Sekretariat Wiceprezydentów tel. +48 58 5213 609
tel. + 48 58 5213 613
72 Wiceprezydent Miasta Magdalena Czarzyńska-Jachim
tel. +48 58 5213 608
70 Wiceprezydent Miasta Marcin Skwierawski tel. +48 58 5213 611
1 Sekretariat wydz. finansowego tel. +48 58 5213 617
1A Skarbnik Miasta Mirosław Goślicki

tel. +48 58 5213 618

miroslaw.goslicki@um.sopot.pl 

41 Sekretariat Sekretarza Miasta

tel. +48 58 5213 750
fax +48 58 551 26 87

40 Sekretarz Miasta Wojciech Zemła wojciech.zemla@um.sopot.pl 
 46 Rzecznik Prasowy
Izabela Heidrich
tel. +48 58 5213 847
fax +48 58 5213 892
tel. 505 148 130
izabela.heidrich@um.sopot.pl

 

pokój stanowisko kontakt
112 A Audyt Wewnętrzny tel. +48 58 5213 660
112 A Pełnomocnik Prezydenta ds. Kontroli tel. +48 58 5213 660
11 D-E Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych
tel. +48 58 5213 669
94-95 Konserwator Zabytków Miasta Sopotu

tel. +48 58 5213 624

25 Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy tel. +48 58 5213 733
     
WIĘCEJ

GODZINY PRACY

  

poniedziałek  10.00 - 18.00
   
wtorek, środa, czwartek  8.00 - 16.00
   
piątek  7.30 - 15.30
   
Kancelaria Ogólna  poniedziałek 10.00 - 18.00, wtorek, środa, czwartek 8.00 - 16.00, piątek 7.30 - 15.30
   

Miejski rzecznik konsumentów 

Miejski Rzecznik Konsumentów
Anna Gut
anna.gut@um.sopot.pl
tel. 58 52-13-670
pokój nr 11A

Środa         8.30  - 16.oo
Czwartek     8.30 – 16.oo
Piątek         8.30 – 13.30

   
Uzgadnianie dokumentacji projektowej  poniedziałek 10.00-18.00 oraz wtorek 08.00 – 16.00
   
Archiwum 

al. Niepodległości 797 B, Sopot
poniedziałek 10.00 – 18.00, wtorek-czwartek 08.00-16.00, piątek 07.30 – 15.30
Uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny przed przybyciem.

tel. 604 559 564

WIĘCEJ
sopot trasa

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Nieodpłatny Punkt Pomocy Prawnej w Sopocie
ul. Bohaterów Monte Cassino 25

tel. 609-686-390
mail: nppp@sopot.pl

Prowadzący:

Kancelaria adwokacka , Gdańsk

 • Adw. Michał Bojko
 • Zastępca - Radca prawny - Maciej Dehnel

Instytut Aktywizacji Regionów, Gdynia

Radcowie prawni:

 • Andrzej Wójcik
 • Piotr Kamiński
 • Jakub Nagórko

Godziny pracy punktu:

Adwokat lub Radca prawny:

 • Poniedziałek    16.00 – 20.00
 • Wtorek            16.00 – 20.00
 • Środa              12.00 – 16.00
 • Czwartek         12.00 – 16.00
 • Piątek             12.00 - 16.00

Radcowie prawni:

 • Wtorek            12.00 – 16.00
 • Środa              16.30 – 20.30
 • Czwartek        16.30 – 20.30
 • Piątek              16.00 – 20.00
 • Sobota            12.00 – 16.00

UMAWIANIE SPOTKAŃ I WIZYT DOMOWYCH Z PRAWNIKIEM POPRZEZ INFOLINIĘ

tel. 572-382-444 LUB 572-382-456

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelski, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

 1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym związku z toczącym się postępowaniu przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.
 2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.
 3. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie os kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 4. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji.
 5. Przekazanie osobie uprawnionej informacji o innych jednostkach nieodpłatnego poradnictwa.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz z zabezpieczenia społecznego.

Uprawnieni mogą uzyskać m.in. w zakresie:

 1. prawa pracy,
 2. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 3. prawa cywilnego,
 4. spraw karnych,
 5. spraw administracyjnych,
 6. ubezpieczenia społecznego,
 7. spraw rodzinnych,
 8. prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 9. związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności pra rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Pomoc nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania jej rozpoczęcia.

 

Zamiany mieszkań komunalnych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników mieszkań komunalnych w Sopocie, przy zachowaniu zasad racjonalnego gospodarowania swoim zasobem, Gmina Miasta Sopotu tworzy warunki do wzajemnej zamiany mieszkań dla mieszkańców lokali komunalnych (położonych na terenie Sopotu i znajdujących się w jej zasobach mieszkaniowych).

Zamiany mieszkań komunalnych

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników mieszkań komunalnych w Sopocie, przy zachowaniu zasad racjonalnego gospodarowania swoim zasobem, Gmina Miasta Sopotu tworzy warunki do wzajemnej zamiany mieszkań dla mieszkańców lokali komunalnych (położonych na terenie Sopotu i znajdujących się w jej zasobach mieszkaniowych).Podstawę prawną stanowi:
Uchwała Rady Miasta Sopotu z dnia 26 września 2008r. Nr XIX/257/2008 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sopotu oraz Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Miasta Sopotu na lata 2009-2013 (program nr 17).Możliwość taką daje internetowy program BZM wspomagający pracę jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zamiany mieszkań – dostępny TUTAJ .Wymagane dokumenty:
W celu zamiany mieszkania komunalnego w Sopocie (na mniejsze lub większe komunalne) najemca musi przybyć osobiście do Wydziału Lokalowego Urzędu (pok.86, IIp.) z dowodem osobistym i przedstawić dokumenty:

 

- tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (umowę najmu, decyzję);
- zaświadczenie od Zarządcy budynku o braku zaległości w opłatach czynszu;
- inne dokumenty mające wpływ na przebieg zamiany ( np. wezwanie do zapłaty zaległości czynszowych figurujących na koncie lokalu );
- zgodny ze stanem faktycznym arkusz inwentaryzacji lokalu mieszkalnego.


UWAGA:
W przypadku, jeżeli w lokalu wykonano modernizację (np. zmieniono sposób ogrzewania) lub wykonano przebudowę, w wyniku której zmienił się układ pomieszczeń, funkcja lub zostały wyodrębnione nowe pomieszczenie (np. łazienka lub wc), wówczas do arkusza należy dołączyć protokół odbioru wykonanych robót budowlanych lub modernizacyjnych, sporządzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.


Jeżeli w lokalu nie dokonano żadnych zmian w/w zakresie, a mimo tego, różnice w metrażu są znaczne w stosunku do danych zawartych w umowie najmu lub decyzji, wówczas należy się zwrócić do właściwego według miejsca zamieszkania Zarządcy budynku.

ROZWIŃ
  prezydent

  Prezydent o Sopocie

  Sopot to pod każdym względem miasto niezwykłe – mieszkańcy korzystają z ogromnej ilości wydarzeń kulturalnych, turystów zachwyca niepowtarzalna atmosfera, a osoby prowadzące tu działalność cieszy najlepsza w trójmieście lokalizacja. Jednak dla mnie Sopot to przede wszystkim wspaniali ludzie, którzy wybrali to miejsce do życia, współtworzą miasto i czują się w nim szczęśliwi.

  WIĘCEJ

  życiorys

  Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego - mgr inżynier. W latach 1990-1998 - wiceprezydent, a od 1998 roku - prezydent miasta Sopotu.

  • urodzony 16 sierpnia 1963 roku w Gdańsku
  • żona - Małgorzata jest nauczycielem
  • troje dzieci: Łukasz, Jakub, Joanna

   

  WIĘCEJ

  WICEPREZYDENCI

  Miasto Sopot ma dwoje wiceprezydentów.

  WIĘCEJ

  honorowe patronaty

  Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Sopotu jest wyróżnieniem, które może być przyznane przedsięwzięciom lokalnym, ponadregionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym. O Patronat może ubiegać się każdy, kto organizuje wydarzenie o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym lub inną uroczystość, mającą znacznie  dla Sopotu i/lub kształtującą pozytywny wizerunek miasta.

  WIĘCEJ

  Radni poprzednich kadencji

   

  WIĘCEJ

  Projekty uchwał

  Projekty Uchwał Rady Miasta Sopotu - opisy w plikach do pobrania.

  Na stronie znajdują się aktualne projekty uchwał sopockiej Rady Miasta

  WIĘCEJ
  © 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
  PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |