Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki

Cel projektu:

Projekt zakłada wdrożenie produktu finalnego projektu innowacyjnego "Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki (WND-POKL.09.04.00-22-002/10), zrealizowanego przez Województwo Pomorskie w latach 2010-2013.

Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych prowadzone będzie zgodnie z produktem finalnym projektu innowacyjnego, dodatkowo planowane jest wdrożenie wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nowych obszarów uzdolnień.

Projekt stanowi część przedsięwzięcia strategicznego pn „Zdolni z Pomorza”, obejmującego działania realizowane przez samorządy powiatowe (lokalne formy wsparcia), szkoły wyższe (akademickie formy wsparcia), Samorząd Województwa Pomorskiego (regionalne formy wsparcia) - w tym również projekty "Pomorski program pomocy stypendialnej".

Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych realizowane będzie z wykorzystaniem zainicjowanej w ramach projektu innowacyjnego sieci Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego (LCNK), koordynowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, które pełni funkcję Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (RCNK).

Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia (w zależności od obszaru uzdolnień ucznia), umożliwiające nabycie następujących kompetencji kluczowych (Dz.U.UE.L.2006.394.10):

 • matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych,
 • informatycznych,
 • umiejętności uczenia się,
 • społecznych,
 • inicjatywności i przedsiębiorczości.

Planowane efekty:

 • 64 uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie w ramach zajęć pozalekcyjnych z matematyki, fizyki, chemii, biologii, kompetencji społecznych w tym 14 uczniów objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych.
 • warsztaty rozwijające kreatywność,
 • uzupełniające formy wsparcia,
 • Udział w spotkaniach  akademickich i opieka nad uczniami podczas spotkań w ramach przeds. strateg. na uczelniach w Gdańsku, Gdyni i Słupsku;
 • diagnoza predyspozycji uczniów
 • Lokalna opieka pedagogiczno-metodyczna
 • zakup pomocy dydaktycznych
 • stypendia
 • udział w wydarzeniach rozwijających  kompetencje społeczne
 • spotkania dla rodziców/opiekunów prawnych

Wartość projektu:  526 992,75zł

Kwota dofinansowania projektu: 500 643,11 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 447 943,83zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie miasta Sopotu, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Prezydenta Miasta Sopotu, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków  na dofinansowanie kształcenia.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika:

1. W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia) - do 8 081,00 zł

2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia ) - 254,00 zł

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

2. Podpisana klauzula informacyjna RODO,

3. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:

 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,
 • Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,    
 • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami,
 • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 • Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch

Do pobrania:

Załączniki

SZKOLNY MŁODZIEŻOWY OŚRODEK KOSZYKÓWKI W SOPOCIE

W sezonie 2019/2020 kontynuowany jest sportowy projekt upowszechniający koszykówkę wśród dzieci. Przeznaczony dla dziewcząt i chłopców program szkoleniowy realizowany jest przez Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki (SMOK).

Ośrodek w Sopocie został założony w 2015 roku. W przeciągu kilku lat swego funkcjonowania pracujący w nim trenerzy wypracowali skuteczne mechanizmy promocji zdrowego stylu życia wśród młodzieży oraz nauki umiejętności współpracy i odpowiedzialności w zespole.

Bogate doświadczenie zawodowe trenerów, które bezpośrednio przekłada się na wysoki merytoryczny poziom prowadzonych zajęć obejmujących elementy techniki indywidualnej i taktyki gry zespołowej sprawia, że uczestniczące w programie dzieci są bardzo dobrze przygotowane i z powodzeniem biorą udział w rozgrywkach ligowych. Sopocki ośrodek zrzesza łącznie 206 dzieci, w tym 100 dziewcząt i 106 chłopców z klas I-V Szkół Podstawowych. Zajęcia odbywają się wg poniższego harmonogramu.

Dziewczynki:

SMOK Szkoła Podstawowa Nr 9 w Sopocie, hala przy ul. Oskara Kolberga 15

Trenerzy prowadzący: Paulina Kuras, Magdalena Sibiga

- klasy I-III: poniedziałki 15.00-16.30, środy 14.00-15.30
- klasa IV: poniedziałki 16.30-18.00, środy 15.30-17.00
- klasa V: wtorki 14.45-16.15, 16.30 -18.00

SMOK Szkoła Podstawowa Nr 7 w Sopocie, hala przy ul. J.J. Haffnera 55

Trenerzy prowadzący: Joanna Kowalska, Paulina Kuras

- klasy I-III: wtorki i czwartki 16.00-17.30
- klasa IV: wtorki i czwartki 17.00-18.30
- klasa V: wtorki i czwartki 19.00-20.30

Chłopcy:

SMOK Szkoła Podstawowa Nr 9 w Sopocie, hala przy ul. Oskara Kolberga 15

Trener prowadzący: Karolina Janyga Kulik

- klasy I-III: poniedziałki 15.00-16.30, środy 14.00-15.30
- klasa IV: poniedziałki 16.30-18.00, środy 15.30-17.00
- klasa V: wtorki 14.45-16.15, 16.30 -18.00

SMOK Szkoła Podstawowa Nr 7 w Sopocie, hala przy ul. J.J. Haffnera 55

Trenerzy prowadzący: Andrzej Cieplik, Marcin Chojnacki

-klasy I-III: poniedziałki i środy 16.00-17.30
-klasa IV: poniedziałki 17.00-18.30, środy 16.30-18.00
-klasa V: poniedziałki 18.30-20.00, środy 18.00-19.30

Program SMOK jest prowadzony przez Polski Związek Koszykówki ze środków finansowych uzyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

 

Sportowy program szkoleniowy dla dzieci i młodzieży promujący koszykówkę

Rozpoczął się kolejny semestr (2018/2019) sportowego programu szkoleniowego dla dzieci i młodzieży promującego koszykówkę. Program ten realizowany jest w ramach KOSSM, czyli Koszykarskich Ośrodków Sportowego Szkolenia Młodzieży.

Ośrodek w Sopocie, który funkcjonuje od 2015 roku, posiada już kilkuletnie doświadczenie w podnoszeniu umiejętności graczy zarówno w aspekcie techniki indywidualnej, jak i strategii gry zespołowej. W tym okresie trenerzy pracujący w sopockim ośrodku wykształcili reprezentantów kadry narodowej oraz medalistów Mistrzostw Polski.

Ośrodek w Sopocie w bieżącym semestrze skupia łącznie 18 chłopców z roczników: 2005, 2004 i 2003. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu: wtorek godz. 16.30-18.00, czwartek godz. 16.00-17.30 i piątek godz. 16.30-18.00 (hala III Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie). Program KOSSM jest prowadzony przez Polski Związek Koszykówki ze środków finansowych uzyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

wydział

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury

Osoby, które otrzymały w II turze jednorazowe stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w Sopocie.

 1. Wojciech Staroniewicz 2.000 zł
 2. Tomasz Olszewski 2.000 zł
 3. Marek Richter 3.000 zł
 4. Piotr Kosewski 3.000 zł
 5. Krzysztof Dziemaszkiewicz 2.500 zł
 6. Janina Stefanowicz – Schmidt 1.500 zł
 7. Piotr Wiesław Rudzki 2.500 zł

Stypendia doktoranckie

Stypendium doktoranckie stanowi pomoc materialna dla uczestników studiów doktoranckich. Przyznawane jest w celu udzielenia wsparcia na działalność naukowo-badawczą, która może przyczynić się do rozwoju Sopotu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauk.

Do ubiegania się o stypendium doktoranckie ma prawo uczestnik stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów doktoranckich publicznych i niepublicznych uczelni wyższych, który spełnia określone w regulaminie kryteria.

Stypendium przyznaje się na pisemny wniosek złożony w terminie od 1 października do 10 listopada danego roku akademickiego.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium określa regulamin stanowiący załącznik do Uchwała Rady Miasta Sopotu NR X/81/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.

Więcej informacji, w tym formularz wniosku dostępny jest na stronie BIP: bip.umsopot.nv.pl

zdolni
stypendium

Stypendia dla uczniów i studentów

Wszystkie szczegóły dotyczące stypendiów Prezydenta Miasta Sopotu dla uczniów i studentów znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dziale Edukacja/Stypendia

Stypendia socjalne i zasiłki szkolne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) kierowana jest do uczniów szkół publicznych i niepublicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich języków obcych i kolegiów pracowników  służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, zamieszkałych w Sopocie, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, u których miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty o której mowa w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 456 zł. netto. Wnioski należy składać bezpośrednio do Wydziału Oświaty w terminie do 15 września każdego roku.

Formą  zasiłku szkolnego może być świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym. Wniosek można składać do Wydziału Oświaty w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

 
Więcej informacji, w tym formularze wniosków dostępne są na stronie BIP: bip.umsopot.nv.pl

Stowarzyszenie "TRIVIUM – Edukacja, Wychowanie, Profilaktyka"

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju edukacji: prawnej i obywatelskiej, ekonomicznej i ekologicznej, rozwoju kultury i sztuki oraz wychowania i profilaktyki uzależnień w szczególności przez tworzenie i realizację programów edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych.

 

Kontakt: ul. Niepodległości 751, Sopot 81-838
tel: 58 551 11 84

szkoła-dzieci

"Wyprawka szkolna"

Celem rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej/finansowej.

Pomoc może być udzielana na wniosek rodziców ucznia, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek składa się do dyrektora szkoła, do której uczeń będzie uczęszczał.

Szczegółowe warunki przyznania wsparcia co roku określa Rozporządzenie Rady Ministrów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Wydziałem Oświaty lub szkołą, do której dziecko będzie uczęszczać w danym roku szkolnym.

Projekt "Matmaniacy"

Projekt "Matmaniacy" prowadzony wspólnie przez Miasto Sopot i Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Kierowany jest do  uczniów szkół podstawowych przejawiających ponadprzeciętne uzdolnienia matematyczne.

Zajęcia prowadzone są w Szkole Podstawowej Nr 1 w każdą sobotę, odrębnie dla uczniów kl. III-IV i kl. V-VI. Zajęcia mają na celu rozszerzenie wiedzy szkolnej, przygotowanie do różnego rodzaju konkursów matematycznych i logicznych. Organizowane są różnorodne lekcje prezentujące zagadnienia z dziedzin pokrewnych matematyce (np. z fizyki, astronomii, informatyki, geografii). Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego.

Informacji na temat zajęć udziela Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego:

ul. Polanki 66, Gdańsk
tel: 58 552 03 53
email: frug@ug.edu.pl

Stowarzyszenie "Praca- Edukacja- Zdrowie"

Prowadzi inicjatywy na rzecz aktywizacji zarówno społecznej, jak i zawodowej. Oferta Stowarzyszenia kierowana jest do osób pozostających bez pracy, niepełnosprawnych, osób starszych, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dzieci niepełnosprawnych, młodzieży ze środowisk zagrożonych, osób uzależnionych od nałogów, wychowanków domów dziecka, osób często korzystających ze świadczeń społecznych.

W ramach działalności Stowarzyszenie organizuje szkolenia, kursy, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe, wspierające, działające w kierunku przeciwdziałania bezrobociu, wykluczeniu i integracji społecznej, pełnej aktywizacji.

Więcej informacji na stronie: cku.sopot.pl
Kontakt: ul. Tadeusza Kościuszki 22/24 (CKU), 81-704 Sopot
tel: 58 551 17 13
fax: 58 551 00 11
email: sekretariat-cku@sopot.pl

 

Edukacja


Sopockie szkoły to ważny element metropolitalnego systemu edukacji, zapewniającego stały dopływ wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki oraz sektora publicznego. Dzięki swojemu położeniu Sopot jako kuźnia kadr i jego kształcący się mieszkańcy, w pełni korzystają z efektu synergii. Funkcjonujące na terenie miasta szkoły dla młodzieży otwarte są też dla mieszkańców innych miast i gmin wchodzących w skład Metropolii Gdańskiej.


Jednocześnie wielu uczniów zamieszkałych na stałe w Sopocie korzysta z oferty edukacyjnej stworzonej przez placówki oświatowe leżące na terenie Metropolii Gdańskiej. Dotyczy to zwłaszcza profilowanych szkół średnich, zlokalizowanych na terenie gmin Gdańsk i Gdynia.


Zarówno już działający na rynku, jak i potencjalni pracodawcy w poszukiwaniu wykwalifikowanych pracowników korzystają z zaplecza kadrowego całej Metropolii Gdańskiej.

KLASY

Dwujęzyczna

Nauka historii, WOS-u i matematyki w j. polskim i angielskim,
Zajęcia z zastosowaniem tabletów,
Od 6 godz. j. angielskiego tygodniowo w I kl., wykłada dwóch nauczycieli,
Spotkania z kulturą anglojęzyczną (British Council, Maybe Theatre Company),

 

Ogólna z programem edukacji kulturalnej

Warsztaty emisji głosu i konstrukcji wypowiedzi- sztuka wypowiedzi w mediach,
Sztuka pisania,
Warsztaty: tańca, fotograficzne, gry aktorskiej,
Możliwość uczestniczenia w zajęciach koła teatralnego,
Zajęcia filmowe,
Zajęcia poza murami szkoły (kulisy teatru, duża scena),
Spotkania ze specjalistami w dziedzinie filmu i teatru (Uniwersytet Gdański),

 

Integracyjna

Obecność nauczyciela wspomagającego,
Wsparcie psychologa i pedagoga szkolnego

 

ZAJĘCIA

Językowe:

obowiązkowa nauka j. angielskiego;
drugi język do wyboru - j. niemiecki, j. francuski;
możliwość nauki dodatkowo j. japońskiego i hiszpańskiego w grupach międzyoddziałowych;

 

Artystyczne:

koło teatralne - aktorzy mają do dyspozycji piękną aulę z profesjonalnym oświetleniem i nagłośnieniem;
szkolny chór;
zajęcia plastyczne- w pracowni plastycznej wyposażonej w sztalugi, a w otwartej w 2014 r. szkolnej galerii można oglądać prace uczniów;

 

Sportowe:

możliwość uczestniczenia w zajęciach z żeglarstwa;
turnieje piłki siatkowej, mecze uczniów vs. Nauczyciele;
SKS.

 

ATUTY

Bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych, laureaci i finaliści kuratoryjnych konkursów przedmiotowych;
„Euro week” Długopole - spotkania warsztatowe z wolontariuszami z całego świata;
Wymiana ze szkołą z Białorusi, z miastami partnerskimi z Ratzeburg i Frankenthal (Niemicy), początek współpracy z brytyjskim miastem Southend-on-Sea;
Lekcje poza murami szkoły, wyjścia na spektakle anglojęzyczne, zajęcia w Britisch Council dla klas dwujęzycznych;
Spotkania z interesującymi ludźmi;
Przyjazna atmosfera.

 

BAZA

Dwa laboratoria komputerowe PC, laboratorium systemów operacyjnych, serwerownia szkolna; multimedialne stanowiska komputerowe;
System prezentacji audiowizualnej;
Sale wykładowe wyposażone w rzutniki multimedialne, tablice interaktywne i komputery przenośne;
Pracownia matematyczna z zestawem kalkulatorów graficznych;
Pracownie przedmiotowe;
Trzy nowoczesne sale gimnastyczne;
Boisko tartanowe;
Pracownia malarsko- rzeźbiarska;
Dzienniki elektroniczne;
Opieka medyczna, stomatologiczna, pedagoga i psychologa;
Windy.

ROZWIŃ

Klasy

Ogólna z rozszerzonym programem z matematyki i fizyki

Dodatkowe godziny matematyki i fizyki,
Współpraca z Wydziałem Matematyki UG, Pomorskim parkiem Naukowo- Technologicznym w Gdańsku, Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

 

Ogólna z rozszerzonym programem wychowania fizycznego w dyscyplinie Rugby

 

Ogólna z rozszerzonym programem nauki j. hiszpańskiego

 

ZAJĘCIA

Prowadzone w Centrum Experyment, Akwarium Gdyńskim, oczyszczalni „Wschód”
Językowe - możliwość dodatkowej nauki j. hiszpańskiego lub niemieckiego;
Sportowe - żeglarstwo, taekwondo, siatkówka, break dance, rugby, bilard, Sopocka Liga Lekkoatletyczna;
Koła zainteresowań - historia, chemia, fizyka, matematyka, dziennikarstwo, geografia, modelarstwo;
Edukacja teatralna;
Fabularyzowany Rajd Nocny (tematyka historyczna).

 

ATUTY


Dobre wyniki egzaminów zewnętrznych;
Uczniowie są laureatami i finalistami kuratoryjnych konkursów przedmiotowych oraz sportowych;
Stały wzrost Edukacyjnej Wartości Dodanej;
Klasa cyfrowa;
Organizujemy konkursy przedmiotowe, turnieje sportowe, „żywe” lekcje historii
Debaty uczniowskie, wycieczki, wyjazdy integracyjne;
Projekty- e-Twinning, Pollygon matematyczny, „Szkoła Humanitarna”, „Solidarna Szkoła”;
Spotkania z ciekawymi ludźmi;
Atmosfera przyjazna rozwojowi.

 

BAZA

Nowoczesne sale lekcyjne;
Dobrze wyposażona hala sportowa, boisko tartanowe;
Dzienniki elektroniczne;
Kameralny budynek objęty monitoringiem i ochroną;
Opieka stomatologiczna, pielęgniarska, psychologiczno-pedagogiczna.

ROZWIŃ

Klasy sportowe

Sportów wodnych

Jedyna klasa w Polsce prowadząca szkolenie żeglarskie,
Do wyboru pływanie lub żeglarstwo,
W kl. II i III zajęcia pływania odbywają się (łącznie z sobotą) co najmniej 6 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne,
Wyjazdy na zawody w kraju i za granicą,
Szkolenie z żeglarstwa – 10 godzin tygodniowo. Do wyboru katamarany lub windsurfing

Koszykarska

10 godzin zajęć sportowych tygodniowo,
Udział w rozgrywkach ligowych,
Wyjazdy na obozy oraz turnieje krajowe i zagraniczne

 

ZAJĘCIA

Ciekawe zajęcia pozalekcyjne: koło teatralne, dziennikarskie, matematyczne;

Obowiązkowa nauka języka angielskiego i niemieckiego;

Warsztaty integracyjne, zajęcia z techniki wspomagania procesu uczenia się;

Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone w formule treningu kwalifikowanego w wybranej dyscyplinie sportu;

Zajęcia z żeglarstwa prowadzone na wodach Zatoki Gdańskiej.

 

ATUTY i AKTYWNOŚCI

Bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych, wysoki poziom nauczania, świetne wyniki sportowe;

Doskonała baza dydaktyczna i sportowa;

Klasa cyfrowa;

Współpraca z drużyną Trefl Sopot, której patronatem objęte są klasy koszykarskie;

Współpraca z Uczniowskim Klubem Sportowym NAVIGO w ramach prowadzenia szkolenia żeglarskiego

Wyjazdy na zawody sportowe na terenie kraju i za granicą;

Projekt Comenius;

Kreatywne grono pedagogiczne;

Przyjazna atmosfera.

 

NASZA BAZA

Wszystkie sale lekcyjne wyposażono w projektory multimedialne;

Sala wyposażona w tablicę interaktywną;

Pracownie komputerowe;

Hala Stulecia - widowiskowo-sportowa, sala gimnastyczna i korekcyjna, siłownia;

Boisko piłkarskie ze sztuczną murawą;

Do dyspozycji pływalnia MOSiR;

Multimedialne centrum informacji;

Skomputeryzowana biblioteka z czytelnia;

Szkolna stołówka z menu dostosowanym do potrzeb dziecka i młodego sportowca;

Dzienniki elektroniczne;

Monitoring;

Opieka szkolnej pielęgniarki, stomatologa i psychologa.

ROZWIŃ
  © 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
  PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |