KARTY OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ DLA MIESZKAŃCÓW

 

Kierownik Referatu Dyżurnych

Straży Miejskiej Sopotu

st.insp. Justyna Zabiegała

mail:

dyzurka@um.sopot.pl

 stanowisko wydawania kart nr tel.: 58 521 38 79

stanowisko dyżurnych nr tel.: 58 521 38 50

 

KARTY OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ UPRAWNIAJĄCEJ DO POSTOJU POJAZDU SAMOCHODOWEGO W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP) wydawane są na podstawie:

UCHWAŁY NR X/169/2019 RADY MIASTA SOPOTU

z dnia 22 października 2019 r. z późn. zm.;

1. KARTY  wydawane są WYŁĄCZNIE W GODZINACH PRACY URZĘDU MIASTA od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU.

GODZINY PRACY URZĘDU MIASTA SOPOTU

PONIEDZIAŁEK: 10:00 - 18:00

WTOREK:            08:00 - 16:00

ŚRODA:               08:00 - 16:00

CZWARTEK:        08:00 - 16:00

PIĄTEK:              07:30 - 15:30

2. Wnioski o KARTĘ OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ  przyjmuje wyznaczony funkcjonariusz Straży Miejskiej. Wnioski NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE.

3. KARTY PRZYSŁUGUJĄ MIESZKAŃCOM DANDEJ PODSTREFY SPP PO UISZCZENIU OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ, której POTWIERDZENIE ZAŁĄCZA SIĘ DO WNIOSKU O KARTĘ  OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ  (§5 ust. 8 Uchwały):

Opłaty zryczałtowane:

1) Opłata zryczałtowana mieszkańca – dla osób fizycznych, posiadających prawo do władania pojazdem samochodowym, uwidocznione w dowodzie rejestracyjnym, umowie kredytu lub leasingu oraz jednocześnie:

a) Zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w SPP bądź przy ulicach przyległych do SPP, wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały (patrz ust. 8 pkt 1) lub

b) Płacących podatek dochodowy w Sopocie i zamieszkujących w lokalu mieszkalnym na terenie SPP bądź przy ulicach przyległych do SPP, wymienionych w załączniku
nr 1 do uchwały (patrz ust. 8 pkt 2 i 3).

Karta opłaty zryczałtowanej (identyfikator) uprawnia do postoju pojazdu samochodowego, o określonym numerze rejestracyjnym, na ulicach podstrefy, która obejmuje miejsce zamieszkania władającego pojazdem i wydawana jest tylko na jeden pojazd danego mieszkańca SPP na minimalny okres 1 miesiąca/30 dni, a maksymalny 12 miesięcy/360 dni.

Opłata zryczałtowana

Wysokość opłaty

1 miesięczna lub 30 dniowa

5 zł

12 miesięczna lub 360 dniowa

60 zł


Opłatę zryczałtowaną wnioskodawca opłaca w kasie Urzędu Miasta Sopotu tytułem „Imię Nazwisko – Karta opłaty zryczałtowanej SPP” za okres, na jaki ubiega się o kartę (
minimalny okres 1 miesiąca/30 dni, a maksymalny 12 miesięcy/360 dni), następnie załącza do wniosku

lub przelewem na konto:
21 1160 2202 0000 0000 6194 8118

4. Karta przysługuje mieszkańcowi wyłącznie na jeden pojazd i jedną podstrefę.

5. Poprzez wykazanie tytułu prawnego do zamieszkiwania rozumie się:

1) okazanie do wniosku dowodu osobistego jeżeli wnioskodawca zameldowany jest w SPP;

2) w przypadku braku zameldowania w SPP wnioskodawca załącza kopie aktu notarialnego, wydruku z rejestru gruntów lub umowy najmu lokalu mieszkalnego (oryginał do wglądu) oraz aktualne zaświadczenie (nie starsze niż 90 dni)  o opłacie podatku dochodowego z Urzędu Skarbowego w Sopocie;

3) w przypadku umowy najmu lokalu mieszkalnego kartę wydaje się na okres trwania tej umowy (jeżeli jest poniżej 12 m-cy lub 360 dni), lub na okres nie dłuższy niż 12 m-cy lub 360 dni od daty wydania karty, jeśli umowa najmu jest na dłuższy okres.

6. Poprzez wykazanie posiadania prawa do władania pojazdem samochodowym rozumie się:

- okazanie do wniosku dowodu rejestracyjnego w którym uwidocznione są dane mieszkańca SPP – wnioskodawcy,

- w przypadku gdy pojazd zarejestrowany jest na firmę leasingową, wnioskodawca załącza kopie umowy leasingu lub kredytu zawartej na mieszkańca ubiegającego się o kartę opłaty zryczałtowanej,

7. Wnioskodawca winien wypełnić wniosek i podpisać w sposób czytelny i zaznaczyć czy jest to wniosek o nową kartę, czy o duplikat;

8. W przypadku, gdy wnioskujący posiada już kartę i ubiega się o kolejną, winien jest załączyć do wniosku poprzednią kartę oraz kopie dokumentów potwierdzających sprzedaż pojazdu. W sytuacji, gdy wnioskodawca zeznaje, że poprzednia karta została zagubiona lub zniszczona zobowiązany jest załączyć do wniosku oświadczenie.

9. W przypadku gdy wnioskodawca wnosi o wydanie duplikatu karty, winien wskazać powód jej wydania oraz zwrócić oryginał (w przypadku gdy powodem jest jej zagubienie wnioskujący sporządza oświadczenie),

10. W chwili wydania karty opłaty zryczałtowanej, wyznaczony funkcjonariusz Straży Miejskiej wydaje ją tylko osobiście wnioskodawcy. Wnioskodawca winien okazać dowód osobisty.  Wyznaczony funkcjonariusz Straży Miejskiej wpisuje na wniosku numer wydawanej karty oraz termin jej ważności (co najmniej 30 dni/1 miesiąc lub max 360 dni/12 m-cy).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony czytelnie wniosek;

2. Potwierdzenie opłaty zryczałtowanej;

3. Dowód rej./umowa leasingu/kredytu;

4. Potwierdzenie prawa do zamieszkania w SPP oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Sopocie o opłacie podatku dochodowego;

5. Dowód osobisty konieczny do weryfikacji uprawnienia.

 

UWAGA!

KARTY WYDAWANE SĄ TYLKO OSOBIŚCIE WNIOSKODAWCY ZA OKAZANIEM DOWODU OSOBISTEGO

  

Wniosek o wydanie karty (.docx)
Wniosek o wydanie karty (.pdf)

 

BEZPŁATNE KARTY ABONAMENTOWE UPRAWNIAJĄCE DO POSTOJU POJAZDU SAMOCHODOWEGO W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP) wydawane są na podstawie:

UCHWAŁY NR X/169/2019 RADY MIASTA SOPOTU

z dnia 22 października 2019 r. z późn. zm.;

 

1. Bezpłatne abonamenty przysługują dla (§4 pkt. 2 i 5 Uchwały):

   §4 pkt 2) kierujących pojazdami wykorzystywanymi w związku z charytatywną opieką medyczną i duchową, pełnioną nad chorymi, wymagającymi opieki paliatywnej w ich domach na terenie Sopotu.

Bezpłatna karta abonamentowa wydawana jest na wniosek instytucji, która poprzez wolontariuszy świadczy opiekę medyczną i duchową nad pacjentami 
w miejscu ich zamieszkania;

   §4 pkt 5) kierujących pojazdami służbowymi instytucji państwowych i samorządowych;

 

Wniosek o wydanie karty (.docx)
Wniosek o wydanie karty (.pdf)

 

Straż Miejska zajmuję się wyłącznie wydawaniem kart opłaty zryczałtowanej dla mieszkańców oraz bezpłatnych abonamentów dla instytucji charytatywnych, opieki medycznej i duchowej, pełnioną nad chorymi, wymagającymi opieki paliatywnej w ich domach na terenie Sopotu. 

Wszystkie pozostałe czynności związane z Strefą Płatnego Parkowania należą do:

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Dział Parkowania
Al. Niepodległości 930, 81 – 861 Sopot
Godziny przyjęć interesantów: pon. – pt. w godz. 7 – 10, 12 – 15
tel./fax: 58 550 59 55
e-mail: zdiz-parkowanie@sopot.pl

 

 

 
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |