Straż Miejska Sopot

Straż Miejska - aktualności

„Bezpieczna droga do szkoły”

31.08.2020

Jak co roku SM Sopot bierze udział w akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, która potrwa od 20 sierpnia do 31 września br. Projekt prowadzony jest w dwóch etapach.

 

Jak co roku SM Sopot bierze udział w akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, która potrwa od 20 sierpnia do 31 września br. Projekt prowadzony jest w dwóch etapach.

W etapie I od dnia 20.08.2020r. do dnia 31.08.2020r. municypalni sprawdzają i dokonują przeglądu infrastruktury drogowej przyszkolnej tak, aby była ona czytelna i widoczna
z daleka dla uczniów. W szczególności sprawdzone są przejścia dla pieszych, widoczność oznakowania i stan barierek ochronnych oraz stan nawierzchni pasa drogowego i pieszego.

W II etapie od dnia 1.09.2020r. do dnia 30.09.2020r. będą wykonywane patrole przy obiektach szkolnych, przejściach dla pieszych oraz organizowane spotkania edukacyjne
z uczniami.

            Spotkania strażników z uczniami to jeden z ważniejszych elementów akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, która pozwoli dotrzeć do nich bezpośrednio poprzez rozmowy, zadania profilaktyczne a także poznanie zasad ruchu drogowego. Dzięki wszystkim działaniom możemy nauczyć dzieci i rodziców właściwych zasad poruszania się po ulicach
i chodnikach, zwracać uwagę na nieprawidłowości w infrastrukturze przyszkolnej oraz reagować na wykroczenia drogowe.

ROZWIŃ

„Zaskakujące zakończenie interwencji”

31.08.2020

Tegoroczny sezon jest rekordowy pod względem ilości zakładania urządzeń blokujących na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów w Sopocie. W dn. 8 sierpnia br. funkcjonariusze SM podczas rozliczania kierowcy za popełnione wykroczenie spotkali
się z jego agresywnym i roszczeniowym zachowaniem. 

Tegoroczny sezon jest rekordowy pod względem ilości zakładania urządzeń blokujących na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów w Sopocie. W dn. 8 sierpnia br. funkcjonariusze SM podczas rozliczania kierowcy za popełnione wykroczenie spotkali
się z jego agresywnym i roszczeniowym zachowaniem. Mężczyzna nie tylko w wulgarny sposób odnosił się do strażników, ale także nie posiadał żadnych dokumentów potwierdzających jego tożsamość i uprawnień do kierowania pojazdem, twierdząc, że nie ma takiego obowiązku. W celu sprawdzenia danych podanych ustnie przez legitymowanego został wezwany patrol KMP, który w systemie informacyjnym ustalił, że mężczyzna
jest poszukiwany w związku z wyrokiem sądu. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do KMP w Sopocie. 

ROZWIŃ

Odsłonięcie pomnika Władysława Bartoszewskiego w Sopocie

15.07.2020

W niedzielę 5 lipca br. na placu przed budynkiem Sopot Centrum odbyło się odsłonięcie pomnika profesora Władysława Bartoszewskiego, Honorowego Obywatela Sopotu, wybitnego człowieka i patrioty.  Udział w uroczystości wzięli byli prezydenci RP: Bronisław Komorowski i Aleksander Kwaśniewski oraz Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu, a także członkowie rodziny profesora Bartoszewskiego.

 

W niedzielę 5 lipca br. na placu przed budynkiem Sopot Centrum odbyło się odsłonięcie pomnika profesora Władysława Bartoszewskiego, Honorowego Obywatela Sopotu, wybitnego człowieka i patrioty.  Udział w uroczystości wzięli byli prezydenci RP: Bronisław Komorowski i Aleksander Kwaśniewski oraz Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu, a także członkowie rodziny profesora Bartoszewskiego.

Osłonięcie monumentu poprzedzały wydarzenia towarzyszące m.in. debata społeczna „Autorytet i przyzwoitość”, która odbyła się w muszli koncertowej na Placu Zdrojowym
w Sopocie a także przemarsz jej uczestników i zaproszonych gości
pod dworzec PKP.

Straż Miejska miała swój czynny udział zarówno w organizacji logistycznej całego przedsięwzięcia jak i zabezpieczeniu wszystkich działań dzięki czemu cała uroczystość przebiegła bez żadnych zakłóceń

ROZWIŃ

Małe jeżyki znalezione na sopockim dworcu

10.07.2020

W ostatnim czasie funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmują znaczną ilość interwencji dotyczących pomocy zwierzętom. Pomoc rannym ptakom, pieskom czy kotom jest już na stałe wpisana na listę naszych działań jednak w środę 1 lipca otrzymaliśmy nietypowe zgłoszenie
o znalezieniu na terenie sopockiego dworca kilku małych jeży. Municypalni odebrali młode jeżyki
od osoby zgłaszającej i po konsultacji z lekarzem weterynarii przetransportowali je do lasu, gdzie będą mogły rozwijać się w swoim naturalnym środowisku. Dziękujemy Państwu za czujność
i właściwe reagowanie w takich sytuacjach, gdyż los zwierząt nie jest nam obojętny.

W ostatnim czasie funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmują znaczną ilość interwencji dotyczących pomocy zwierzętom. Pomoc rannym ptakom, pieskom czy kotom jest już na stałe wpisana na listę naszych działań jednak w środę 1 lipca otrzymaliśmy nietypowe zgłoszenie
o znalezieniu na terenie sopockiego dworca kilku małych jeży. Municypalni odebrali młode jeżyki
od osoby zgłaszającej i po konsultacji z lekarzem weterynarii przetransportowali je do lasu, gdzie będą mogły rozwijać się w swoim naturalnym środowisku. Dziękujemy Państwu za czujność
i właściwe reagowanie w takich sytuacjach, gdyż los zwierząt nie jest nam obojętny.

ROZWIŃ

Prewencyjna akcja „Rower”

10.07.2020

W ostatni dzień czerwca przez sopockich municypalnych została przeprowadzona akcja „Rower”. Strażnicy przypomnieli kierowcom jednośladów o obowiązującym zakazie jazdy rowerem
na ul. Bohaterów Monte Cassino i Placu Przyjaciół Sopotu. Prewencyjna akcja Straży Miejskiej będzie powtarzana przez cały sezon letni. Choć niedostosowanie się do obowiązujących przepisów grozi mandatem karnym w wysokości do 500 zł., tym razem strażnicy ukarali mandatem tylko dwie osoby
a 20 pouczyli.

W ostatni dzień czerwca przez sopockich municypalnych została przeprowadzona akcja „Rower”. Strażnicy przypomnieli kierowcom jednośladów o obowiązującym zakazie jazdy rowerem
na ul. Bohaterów Monte Cassino i Placu Przyjaciół Sopotu. Prewencyjna akcja Straży Miejskiej będzie powtarzana przez cały sezon letni. Choć niedostosowanie się do obowiązujących przepisów grozi mandatem karnym w wysokości do 500 zł., tym razem strażnicy ukarali mandatem tylko dwie osoby
a 20 pouczyli.

ROZWIŃ

 Kierownictwo

WIĘCEJ

PROFILAKTYKA W STRAŻY MIEJSKIEJ SOPOT

WIĘCEJ

Rewirowi

WIĘCEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W SOPOCIE

KLAUZULA INFORMACYJNA

 O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W SOPOCIE

 

Na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019 poz. 125) informujemy, że:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej
w Sopocie, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot.

 

2. Dane kontaktowe Administratora:

1) listownie, przesyłając korespondencję na wskazany wyżej adres;

2) poprzez pocztę e-mail: tomasz.dusza@um.sopot.pl ;

3) telefonicznie (058) 5213854.

 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, p. Violettę Chmielak.

 

4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

1) listownie, przesyłając korespondencję na wskazany wyżej adres;

2) poprzez pocztę e-mail: iod@sopot.pl;

3) telefonicznie (058) 5213669.

 

5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie. art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o strażach gminnych (Dz.U. 2019 poz. 1795).

 

6. Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
(Dz.U. 2019 poz. 1795), w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

1) wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu
w sprawach o wykroczenia;

2) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

 

7. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo do:

1) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych;

2) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

8. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 5, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

KONTAKT

Straż Miejska Sopot

Godziny urzędowania:

Dyżurka czynna : całodobowo

Administracja: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00

Adres do korespondencji:
Ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
Tel. alarmowy  986
Tel. 58 52 13 850
Fax.  58 52 13 856

dyzurka@um.sopot.pl


Komendant Straży Miejskiej
Tomasz Dusza
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 854
strazkom@sopot.pl


Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
Paweł Zgliński
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wykroczenia@um.sopot.pl


Profilaktyka
St.Insp. Magdalena Jażdżewska
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 855

magdalena.jazdzewska@um.sopot.pl

 

Kierownik Referatu Prewencji

Wojciech Kopowski                                                             ul. A. Krajowej 105
81-824 Sopot
Tel. 58 52 13 852

wojciech.kopowski@um.sopot.pl

 

Operator Monitoringu Miejskiego
Maciej Szarafiński
Ul. Kościuszki 25/27
81-704  Sopot
Tel. 58 52 13 851

Posterunek Straży Miejskiej

Ul. Tenisowa 2
81-711  Sopot
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30

Skargi i wnioski przyjmuje Komendant Straży Miejskiej w każdy czwartek od godziny 13.00-15.00.

ZADANIA I UPRAWNIENIA STRAŻY MIEJSKIEJ W SOPOCIE

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

WIĘCEJ

KARTY OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ DLA MIESZKAŃCÓW

KARTY OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ DLA MIESZKAŃCÓW

WIĘCEJ
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |