Straż Miejska Sopot

Straż Miejska - aktualności

Pojazd na Bohaterów Monte Cassino

20.10.2015

15 października 2015r. w godzinach porannych pracownik monitoringu miejskiego ujawnił pojazd poruszający się po ul. Bohaterów Monte Cassino.

 

15 października 2015r. w godzinach porannych pracownik monitoringu miejskiego ujawnił pojazd poruszający się po ul. Bohaterów Monte Cassino. Niezwłocznie powiadomił o tym partol Straży Miejskiej. Strażnicy  na miejscu potwierdzili zgłoszenie i podjęli odpowiednie czynności zmierzające do ukarania sprawcy wykroczenia. Okazało się, że kierowca pojazdu wielokrotnie był karany mandatami drogowymi za podobne wykroczenia.

ROZWIŃ

MDK

20.10.2015

13 i 15 października 2015r  strażnicy miejscy spotkali się z dziećmi w Młodzieżowym Domu Kultury w Sopocie, gdzie opowiadali najmłodszym o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze.

13 i 15 października 2015r  strażnicy miejscy spotkali się z dziećmi w Młodzieżowym Domu Kultury w Sopocie, gdzie opowiadali najmłodszym o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze. Wiele pytań dzieci dotyczyło jazdy na rowerze po chodniku i drogach dla rowerów. Po zakończonym spotkaniu nasi milusińscy otrzymali drobne upominki.

 

ROZWIŃ

Festyn Rodzinny w Przedszkolu nr 12

20.10.2015

01 października 2015r strażnicy miejscy uczestniczyli w Rodzinnym Festynie, organizowanym na terenie Przedszkola nr 12 przy ul. Kolberga 8 w Sopocie.

        

01 października 2015r strażnicy miejscy uczestniczyli w Rodzinnym Festynie, organizowanym na terenie Przedszkola nr 12 przy ul. Kolberga 8 w Sopocie. Funkcjonariusze opowiadali o najciekawszych interwencjach podejmowanych w czasie służby. Nie zabrakło chętnych do obejrzenia radiowozu.

 

 

 

 

ROZWIŃ

BEZPIECZNA DROGA DZIECI DO SZKOŁY

29.09.2015

Koniec września – podsumowanie działań „Bezpieczna droga dzieci do szkoły”
Przez cały wrzesień sopoccy strażnicy miejscy realizowali program „Bezpieczna droga dzieci do szkoły”. Strażnicy przeprowadzali wykłady w szkołach i przedszkolach jak również uczestniczyli w aktywnej pomocy, przeprowadzając dzieci przez przejścia dla pieszych usytuowanych w okolicach szkół. Tylko w trakcie tego miesiąca przeszkolono aż 403 uczniów.
Głównym zadaniem akcji było propagowanie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego zachowania na drodze, a także wyrobienia prawidłowych nawyków korzystania z przejść dla pieszych. Na wykładach poruszana była przede wszystkim tematyka związana z zapoznaniem dzieci z podstawowymi zasadami ruchu drogowego, znakami drogowymi pionowymi i poziomowymi, nauka prawidłowego korzystania z dróg publicznych i przejść dla pieszych.

Koniec września – podsumowanie działań „Bezpieczna droga dzieci do szkoły”
Przez cały wrzesień sopoccy strażnicy miejscy realizowali program „Bezpieczna droga dzieci do szkoły”. Strażnicy przeprowadzali wykłady w szkołach i przedszkolach jak również uczestniczyli w aktywnej pomocy, przeprowadzając dzieci przez przejścia dla pieszych usytuowanych w okolicach szkół. Tylko w trakcie tego miesiąca przeszkolono aż 403 uczniów.
Głównym zadaniem akcji było propagowanie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego zachowania na drodze, a także wyrobienia prawidłowych nawyków korzystania z przejść dla pieszych. Na wykładach poruszana była przede wszystkim tematyka związana z zapoznaniem dzieci z podstawowymi zasadami ruchu drogowego, znakami drogowymi pionowymi i poziomowymi, nauka prawidłowego korzystania z dróg publicznych i przejść dla pieszych.

 

   

Strażnicy informowali o zagrożeniach wynikających z nieprawidłowego korzystania z przejść dla pieszych i ulicy oraz przekazywali zasady korzystania z komunikacji miejskiej. Wszystkie te działania miały na celu podwyższenie bezpieczeństwa naszych najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Nie mogło oczywiście odbyć się bez miłego akcentu, strażnicy rozdali dzieciom gadżety, a wśród nich między innymi elementy odblaskowe, dzięki którym nasi Milusińscy będą bardziej widoczni na drodze.
Bezpieczna droga dzieci do szkoły jest tematem bardzo istotnym tak więc strażnicy miejscy nie kończą swoich działań. Zaplanowane są już kolejne wykłady w pozostałych szkołach.  
Bezpieczna droga dzieci do szkoły jest jednym z elementów realizowanego w ciągu całego roku programu profilaktycznego.

 

ROZWIŃ

FESTYN ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

29.09.2015

12 września 2015r odbyła się XIII edycja sopockiego Festynu Organizacji Pozarządowych, w której jak co roku braliśmy aktywny udział. W akcji udział wzięli przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych.

12 września 2015r odbyła się XIII edycja sopockiego Festynu Organizacji Pozarządowych, w której jak co roku braliśmy aktywny udział. W akcji udział wzięli przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych.

 

 

Inspektor Magdalena Jażdżewska udzielała mieszkańcom i turystom informacji na temat działalności Straży Miejskiej. Mieszkańcy chętnie dyskutowali o swoich problemach i oczekiwaniach. Nie zabrakło również tematów związanych z handlem oraz nieprawidłowym parkowaniem. Podczas festynu rozdane również zostały materiały promujące Sopot, ulotki, a dla najmłodszych uczestników festynu nie zabrakło ciekawych gadżetów i elementów odblaskowych, które cieszyły się największym powodzeniem ze względu na prowadzoną wrześniową  akcję „Bezpieczna droga dzieci do szkoły”. Dzieci instruowane były jak należy zachować się na drodze i jak prawidłowo korzystać z przejść dla pieszych.

ROZWIŃ

 Kierownictwo

WIĘCEJ

PROFILAKTYKA W STRAŻY MIEJSKIEJ SOPOT

WIĘCEJ

Rewirowi

WIĘCEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W SOPOCIE

KLAUZULA INFORMACYJNA

 O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W SOPOCIE

 

Na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019 poz. 125) informujemy, że:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej
w Sopocie, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot.

 

2. Dane kontaktowe Administratora:

1) listownie, przesyłając korespondencję na wskazany wyżej adres;

2) poprzez pocztę e-mail: tomasz.dusza@um.sopot.pl ;

3) telefonicznie (058) 5213850.

 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Panią Katarzynę Jasińską.

 

4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

1) listownie, przesyłając korespondencję na wskazany wyżej adres;

2) poprzez pocztę e-mail: iod@sopot.pl;

3) telefonicznie (058) 5213669.

 

5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie. art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o strażach gminnych (Dz.U. 2021 poz. 1763 z późn. zm.).

 

6. Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
(Dz.U. 2021 poz. 1763 z późn. zm.), w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

1) wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu
w sprawach o wykroczenia;

2) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

 

7. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo do:

1) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych;

2) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

8. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 5, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

KONTAKT

Straż Miejska Sopot

Godziny urzędowania:

Dyżurka czynna : całodobowo

Administracja: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00

Adres do korespondencji:
Ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
Tel. alarmowy  986
Tel. 58 52 13 850
Fax.  58 52 13 856

dyzurka@um.sopot.pl


Komendant Straży Miejskiej
Tomasz Dusza
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot
strazkom@sopot.pl


Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
Paweł Zgliński
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot

pawel.zglinski@um.sopot.pl


Profilaktyka
Str. Dorota Garnicka
Ul. Armii Krajowej 105
81-824 Sopot

dorota.garnicka@um.sopot.pl

 

Kierownik Referatu Prewencji

Wojciech Kopowski

ul. A. Krajowej 105
81-824 Sopot

wojciech.kopowski@um.sopot.pl

 

Kierownik Referatu Dyżurnych

Justyna Zabiegała

ul. Kościuszki 25/27 
81-704 Sopot

justyna.zabiegala@um.sopot.pl

 

Operator Monitoringu Miejskiego
Maciej Szarafiński
Ul. Kościuszki 25/27
81-704  Sopot

Posterunek Straży Miejskiej

Ul. Tenisowa 2
81-711  Sopot
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30

Skargi i wnioski przyjmuje Komendant Straży Miejskiej w każdy czwartek od godziny 13.00-15.00.

ZADANIA I UPRAWNIENIA STRAŻY MIEJSKIEJ W SOPOCIE

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

WIĘCEJ

KARTY OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ DLA MIESZKAŃCÓW ORAZ BEZPŁATNE ABONAMENTY DLA INSTYTUCJI

KARTY OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ DLA MIESZKAŃCÓW ORAZ BEZPŁATNE ABONAMENTY DLA INSTYTUCJI STRAŻ MIEJSKA W SOPOCIE

WIĘCEJ
© 2014 URZĄD MIASTA SOPOTU   |
PROJEKT I WYKONANIE: PHENO   |